Beretning 2004-2006: Arbejdsmiljøet har fået højere politisk prioritet

I efteråret 2005 besluttede hovedbestyrelsen at give arbejdsmiljøområdet et stort løft i de kommende år begyndende med en landsdækkende arbejdsmiljøundersøgelse blandt alle jordemødre i 2006.

På kongressen i 2004 blev arbejdsmiljøudvalget — som det sidste af Jordemoderforeningens permanente udvalg — nedlagt. Beslutningen var ikke udtryk for en nedprioritering af miljøarbejdet fra foreningens side, men et ønske om at bruge foreningens ressourcer på en anden måde.

Ikke kun Jordemoderforeningen har i kongresperioden haft fokus på jordemødres arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har flere steder været konkret inde og se på forholdene, og har i en række tilfælde løftet pegefingeren eller givet egentlige påbud. Det sidste var tilfældet i Holbæk og Slagelse, hvor Arbejdstilsynet satte spot på jordemødrenes døgnvagter og efterfølgende gav fødeafdelingerne påbud om en anden organisering af arbejdet.

Også på forskningsområdet har der været fokus på jordemødres arbejdsmiljø. Psykolog Sunniva Engelbrecht blev i foråret ph.d. på en undersøgelse af sammenhængen mellem motivation og udbrændthed blandt jordemødre; en opfølgning på den såkaldte PUMA -undersøgelse fra 2000.

Arbejdsmiljøproblemerne i jordemoderfaget er således både velkendte og langt hen ad vejen også veldokumenterede. Jordemoderforeningen gennemfører derfor ikke den landsdækkende arbejdsmiljøundersøgelse bare for endnu en gang at pege på, at der er noget galt på mange af fagets arbejdspladser. Målet er at få ny viden og inspiration til, hvad der konkret og realistisk kan gøres ved det dårlige arbejdsmiljø — generelt og ikke mindst på den enkelte arbejdsplads.

Arbejdsmiljøundersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført som en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige jordemødre. Undersøgelsen og rapporten vil komme rundt om mange af de centrale arbejdsmiljømæssige problemstillinger, men vil samtidig fokusere på nogle prioriterede områder. Således vægtes det psykiske arbejdsmiljø over det fysiske, og undersøgelsen centreres om tre væsentlige problemstillinger.

For det første vil undersøgelsen skulle belyse de forandringer i faget, der følger af ændringerne i de strukturelle rammer og betingelser. Hvordan oplever den enkelte jordemoder de mange forandringer, der har fundet sted eller er på vej, og hvad er det vigtigt at være opmærksomme på, når svangreomsorgens nye forankring i regionerne skal fastlægges?

Dernæst vil undersøgelsen se på organiseringen af arbejdet. Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse vil sammen med betydningen af fødestedets størrelse få vægt i denne del af undersøgelsen.
For det tredje vil undersøgelsen søge at belyse ledelsesforholdenes betydning for jordemødres arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2006 er en stor satsning for Jordemoderforeningen. Netto regner hovedbestyrelsen med at bruge omkring 400.000 kr. på projektet. Undersøgelsen gennemføres af institutionen CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse), der bl.a. har stor ekspertise i arbejdsmiljøundersøgelser. En fokusgruppe på otte jordemødre har hjulpet CASA ’s konsulenter med at tune undersøgelsens fokus ind, så den rammer plet i forhold til jordemoderfagets miljøproblemer.

Ambitionerne med undersøgelsen er ikke kun at bringe ny og aktuel dokumentation for arbejdsmiljøproblemerne blandt jordemødre. Den konkrete og handlingsanvisende opfølgning på undersøgelsen blev påpeget flere gange i hovedbestyrelsens drøftelser af projektet. I den forbindelse blev der også peget på, at Sundhedskartellet netop har aftalt med arbejdsgiverne, ”at der skal aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress”. Inspiration hertil kan helt sikkert hentes i undersøgelsen, hvor det efterfølgende også vil være sådan, at ledelsen og TR i fællesskab vil kunne rekvirere data for arbejdsmiljøets tilstand på den konkrete arbejdsplads. Ledelse og medarbejdere kan så i fællesskab meget konkret drøfte, hvad der kan gøres det enkelte sted for fx at modvirke stress og udbrændthed, eller hvad der nu måtte være af specifikke arbejdsmiljøproblemer på den enkelte arbejdsplads. De lokale data vil være tilgængelige fra midten af november.

Det ligger allerede nu klart, at arbejdsmiljøundersøgelsen på i hvert tilfælde ét punkt bliver en succes. Hovedbestyrelsen kunne nemlig på sit sidste møde inden sommerferien med tilfredshed konstatere, at uanset hvad undersøgelsen så i øvrigt vil vise, så har medlemmerne tilsyneladende taget behovet for en undersøgelse til sig, når mere end 80 procent af samtlige aktive, autoriserede jordemødre har svaret. Hovedbestyrelsen forventer, at undersøgelsesrapporten er færdig midt i september. Til kongressen i november vil hovedbestyrelsen fremlægge forslag til en konkret handlingsplan for en forbedring af arbejdsmiljøet i jordemoderfaget, der bygger på den viden og den inspiration, undersøgelsen giver. Arbejdsmiljøet bliver således et hovedspørgsmål på kongressen.