Begrænset glæde over forlig

Et markant flertal stemte ja til overenskomsten på jordemoderområdet, som hovedbestyrelsen havde anbefalet. Alligevel modtog hovedbestyrelsen resultatet af afstemningen med begrænset glæde på grund af fejl i informationsmaterialet til medlemmerne.

– Jeg er naturligvis glad for, at et pænt flertal af de medlemmer dervalgte at deltage i urafstemningen, har sagt ja til forliget. Men rigtigglad er jeg alligevel ikke, for vi måtte jo i starten af afstemningenkonstatere, at der var fejl i det materiale vi havde sendt ud -, sigerLillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen.

Jordemoderforeningen sendte den 3. april en folder med regneeksempler påblandt andet arbejdstidsaftalen ud til samtlige stemmeberettigedemedlemmer sammen med stemmesedlen. Fem dage efter blev foreningensforhandlingsledelse gjort opmærksom på fejl i regneeksempler i folderen.Fejl, der kunne få forliget til at fremstå mere positivt end det er. Pådenne baggrund sendte sekretariatet den 8. april et rettelsesblad tilalle stemmeberettigede. Den 13. april blev rettelsesbladet desudenkorrigeret på Jordemoderforeningens hjemmeside.

170 medlemmer nåede at stemme inden rettelserne var ude, hvilket LillianBondo beklager meget.

– Men selv om alle 170 medlemmer teoretisk set havde stemt ja tilforliget, men ville have stemt nej hvis de kendte til regnefejlene, såville det ikke have ændret det samlede resultat, siger Lillian Bondo,der i samarbejde med hovedbestyrelsen orienterede foreningens medlemmerom resultatet af afstemningen og forløbet af afstemningen i et brev af 7. maj.I dette brev skriver hovedbestyrelsen, at "med baggrund i de fejl, derhar været i den udsendte overenskomstpjece fra 3. april 2002, forholdervi os nu mindre sejrssikkert til det endelige resultat". I samme brevudtrykker hovedbestyrelsen dog også tilfredshed med det udsendtemateriale, fraset regnefejlene.

Krav om ny afstemning
Enkelte medlemmer har rejst krav om en ny afstemning omoverenskomstresultatet. En omafstemning kunne imidlertid ikke lade siggøre af tidsmæssige grunde, da det samlede resultat skulle være klar den29. april. Som følge af at forhandlingerne om KTO-forliget ogfaggruppernes specielle forlig blev afsluttet i Forligsinstitutionen,blev alle forlig kædet sammen med dertil hørende fælles tidsfrister.

På baggrund af disse henvendelser fra medlemmer har Jordemoderforeningenforhørt sig i Forligsinstitutionen om hvordan, foreningen bør forholdesig i den aktuelle situation. Meldingen herfra lyder, at problemerne medfejlinformation må betragtes som "et forhold mellem organisationen ogmedlemmet" og at resultatet af afstemningen skal ligge til aftalt tid.

Vurdering i hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen vurderede afstemningsforløbet og resultatet afafstemningen på møde den 29. april. Hovedbestyrelsen udtrykte fuldtillid til det nye formandskab og vil vende tilbage til en drøftelse afdet fremtidige forhandlingssamarbejde.

– Forløbet og resultatet af overenskomsten betyder, at vi i de næste parår nøje må overveje i hvilke fællesskaber og alliancer vi fremover bedstkan varetage vores interesser, siger Lillian Bondo

Jordemødrenes nye overenskomst betyder, at alle jordemødre går over påNy Løn fra 1. april 2003. Hovedbestyrelsen skal på sit næste møde tagestilling til hvordan, Jordemoderforeningen skal organisere sig, så maner bedst muligt rustet til de decentrale forhandlinger.

Resultatet på det amtskommunale område
(alle tal er i procent)

Afgivne stemmer 55,7
Ja 77,1
Nej 21,3
Blanke/ugyldige 1,6


Resultatet på Hovedstadens Sygehusfællesskabs område

Afgivne stemmer 56,3
Ja 60,3
Nej 38,8
Blanke/ugyldige 0,9