Amningens betydning for moderen – en meta-analyse af kort- og langsigtede sundhedsmæssige gevinster

Amning har en række kendte sundhedsmæssige fordele for barnet. Men fordelene ved amning synes også at komme moren til gode. Dette systematiske review og meta-analyse havde til formål at undersøge amnings betydning for moderens sundhed.

I databaserne PubMed, Cochrane og CABI søgte forfatterne efter studier omhandlende amnings effekt på maternelt helbred. En målrettet søgestrategi blev udviklet for den enkelte database og relevant fritekst og emneord blev kombineret med Booleske operatorer. Der blev hverken sat begrænsning på sprog eller studiedesign. Alle identificerede studier blev uafhængigt screenet for relevans af to forfattere, og ved uenighed rådførte man sig med en tredje forfatter. Til den statistiske sammenfatning af resultaterne fra de inkluderede studier beregnede forfatterne poolede estimater fra hhv. odds ratio (OR), relative risiko (RR), standardiseret mean forskel (SMD) med 95 % konfidensintervaller. Med henblik på at kunne vurdere betydningen af ammevarighed udførte forfatterne en subgruppeanalyse, hvor de sammenlignede kategorierne: Nogensinde vs aldrig, < seks måneder vs aldrig, 6-12 måneder vs aldrig, > 12 måneder vs aldrig.

163 studier blev inkluderet hvoraf flertallet undersøgte amningens betydning for forskellige cancertyper. Med hensyn til brystkræft fandt forfatterne, at risikoen var reduceret med 22 % hos kvinder, der havde ammet sammenlignet med kvinder, som aldrig havde ammet (OR 0,78; 95 % CI: 0,74-0,82) (p <0,001). Ved amning i mere end 12 måneder var reduktionen endnu tydeligere med en reduktion i risiko på 26 % (p <0,001). Justering for paritet viste en noget mindre risikoreduktion (OR 0,92; 95% CI: 0,88-0,96). Også med hensyn til ovariecancer sås en positiv effekt af amning og en 35 % nedsat risiko (p <0,001). Ydermere viste amning sig at have en beskyttende effekt på udviklingen af diabetes. Der fandtes tvetydig evidens i forhold til udviklingen af osteoporose og efterfødselsdepression. Forfatterne konkluderer, at de sundhedsmæssige fordele ved amning er betydelige, men de fysiologiske forklaringsmekanismer er ikke tilstrækkeligt afdækket.

Chowdhury R, Sinha B, Sankar MJ et al. Breastfeeding and maternal health outcomes: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatri Suppl. 2015; DOI:10.1111/apa.13102.

"Our results showed that when controlled for parity, breastfeeding independently contributed to a modest but significant risk reduction for breast carcinoma."