Akupunktur undersøgt på dansk fødeafdeling

Fødende, der får akupunktur under fødslen, har mindre brug for traditionel smertelindring — blandt andet epiduralblokade. Det viser en dansk undersøgelse, der støttes af flere nordiske undersøgelser.

Akupunktur virker både smertestillende og afslappende, når veerne sætter ind, viser mange fødendes og jordemødres erfaringer. Akupunktur er desuden fri for væsentlige bivirkninger, og så er det en billig metode til smertelindring og afslapning. En håndfuld sterile nåle og en jordemoder, der er uddannet og trænet i teknikken er alt, hvad der skal til. De gravide efterspørger desuden i stigende grad alternativer til den medicinske smertelindring, i håbet om at undgå bivirkninger for dem selv og deres foster.

Derfor har brugen af akupunktur bredt sig på danske fødeafdelinger igennem det seneste årti, men ikke på Skejby Sygehus. Her krævede lægeledelsen, at se dokumentation for akupunkturens virkning og eventuelle bivirkninger, før metoden blev taget i brug på det store fødested. Princippet om, at man skal have dokumentation for de behandlinger, man tilbyder, er det svært at være modstander af, så jordemødrene Lissa Borup og Winnie Wurlitzer tog handsken op og gik i gang med at designe en undersøgelse af de små nåles virkning.

Undersøgelsen
Fra 1. marts 2001 til 26. februar 2004 indgik 607 kvinder på Skejby Universitetshospital i Århus i undersøgelsen af akupunkturens effekt på smerter, på fødslens forløb og på kvindernes fødselsoplevelser. Kun raske kvinder med et foster i hovedstilling og med fødsel til termin kunne indgå i projektet. De fødende blev randomiseret til en af tre grupper via et nyt elektronisk randomiseringssystem. Randomiseringen fandt sted på det tidspunkt i fødslen, hvor den fødende gav udtryk for at have behov for smertelindring. Den største af grupperne, hvor halvdelen af kvinderne indgik, fik tilbudt akupunktur. De to andre grupper deltes ligeligt om den sidste halvdel. I disse grupper fik kvinderne tilbudt henholdsvis TENS og traditionel smertebehandling (epiduralblokade, lattergas, petidin og steriltvandspabler). De kvinder, der blev randomiseret til akupunktur eller TENS , havde også tilbud om traditionel smertebehandling. Knap hver sjette af de randomiserede kvinder (N=90) udgik af undersøgelsen af forskellige årsager. Den primære årsag til frafald var, at der ikke var en projektjordemoder ledig, da fødslen fandt sted. Projektjordemødrene havde gennemført et fem-dages kursus i akupunktur og var oplært i brugens af TENS . De havde desuden haft mulighed for at bruge akupunktur i praksis i en periode, før projektets start. TENS indgik i undersøgelsen for at undersøge en eventuel placebovirkning ved en nærværende jordemoder, idet man ikke forventede en væsentlig smertelindrende effekt af denne metode.

Resultater
Undersøgelsen dokumenterer, at akupunktur nedsætter behovet for traditionel smertelindring. Forbruget af lattergas, petidin og steriltvandspabler var signifikant lavere i akupunkturgruppen, men det mindre forbrug af epiduralblokade var ikke signifikant. I akupunkturgruppen fik 16,9 procent en epiduralblokade, mens 21,5 procent af de fødende i gruppen, der var randomiseret til traditionel smertelindring fik en epiduralblokade.

De fødende blev bedt om at angive graden af smerte på det tidspunkt, hvor randomiseringen fandt sted samt med faste intervaller gennem fødselsforløbet. Opgørelsen, foretaget på baggrund af en VAS -skala, viser, at der ikke er signifikante forskelle på smerteoplevelsen de tre grupper i mellem. Den samlede smerteoplevelse to timer efter fødslen var dog lavere for akupunkturgruppen. Der var heller ingen signifikant forskel på kvindernes fødselsoplevelser, der sås dog en tendens til, at kvinderne i akupunkturgruppen følte en større grad af kontrol og i højere grad følte sig afslappede.
Fødslens længde varierede ikke mellem de tre grupper, men der var en tendens til, at flere fødte spontant og uden instrumentelt indgreb i akupunkturgruppen. Dette resultat er dog ikke signifikant.

Andre undersøgelser
De århusianske resultater støttes af flere internationale undersøgelse af akupunkturs virkning ved fødsler. En svensk randomiseret undersøgelse fra 2002 viste, at der var signifikant færre i akupunkturgruppen, der fik epiduralblokade end i gruppen med traditionel smertelindring (12 versus 22 procent), på trods af at angivelsen af smerteintensitet var ens i de to grupper. Den svenske undersøgelse viste ligesom den danske, at der ikke var forskel på fødslens længde eller indgrebsfrekvens. Kun få af undersøgelsens resultater er signifikante, hvilket muligvis skyldes, at der kun indgik 90 kvinder i undersøgelsen.

En norsk randomiseret undersøgelse, ligeledes fra 2002, delte de fødende op i to grupper: En der fik ægte akupunktur og en, der fik placeboakupunktur, hver med ca. 100 kvinder. Man fandt, at signifikant færre fik medicinsk smertelindring i akupunktur gruppen, hvor 10 procent fik epiduralblokade og 14 procent fik petidin. De tilsvarende tal i placebogruppen var 26,5 og 35 procent. Fødslens varighed var signifikant længere i kontrolgruppen, men når alle, der fik epiduralblokade blev trukket ud, var denne forskel ikke længere signifikant.

Akupunktur i Århus
Efter at resultaterne fra de to jordemødres undersøgelse lå klar, er der givet grønt lys for brug af akupunktur ved Skejby Sygehus. Alle jordemødre på afdelingen skal igennem et ugelangt kursus i brugens af akupunktur, og akupunktur bliver i løbet af foråret 2007 et standardtilbud til alle fødende.

Jordemoder Lissa Borup arbejder i øjeblikket på at få resultaterne af undersøgelsen publiceret i et internationalt tidsskrift. Herefter vil undersøgelsen blive omtalt nærmere i Tidsskrift for Jordemødre.