Ændrede regler for registrering af behandlingssteder

Reglerne for registrering af behandlingssteder og betaling af gebyr er ændret. Det har blandt andet betydning for mindre jordemoderklinikker og lejlighedsvis jordemoderhjælp til venner og familie uden betaling.

Siden 1. januar i år har alle sundhedsfaglige behandlingssteder i Danmark haft pligt til at registrere sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Med registreringen følger krav om betaling af et gebyr.

Det nye behandlingsstedsregister blev oprettet med indførelse af det risikobaserede tilsyn, som styrelsen står for. Alle private og offentlige behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyns- og registreringsordning og skal registrere sig i registret.

En revision af lovgivningen har dog medført en bagatelgrænse i kravene samt ændringer for virksomheder, der udelukkende udfører frivillig og ulønnet sundhedsfaglig behandling.

Ændringerne trådte i kraft 1. juli 2018, men har tilbagevirkende kraft for behandlingssteder, der ikke skal betale gebyr efter de nye regler.

Venindefødslen og den lille klinik 
Ændringerne kan på nogle områder få betydning for jordemodervirksomhed og for den enkelte jordemoders pligt til henholdsvis at lade sig registrere i behandlingsstedsregisteret eller til at underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden.

Definitionen på et behandlingssted er ikke ændret, og forstås som en “selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling”. Der har imidlertid været tvivl om, hvorvidt en sundhedsperson, der ulønnet varetager behandling af familien og venner skulle lade sig registrere. Dette tager den ny bekendtgørelse højde for, idet aktivitet, hvor sundhedspersoner lejlighedsvis og ulønnet foretager behandling af familie og venner, ikke anses som et behandlingssted. Det betyder for eksempel, at jordemoderen, der føder med sin søster eller veninde, ikke skal registreres som behandlingssted eller betale gebyr. Jordemoderen skal heller ikke underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om, at hun skal varetager en “venindefødsel”.

Behandlingssteder med en lav omsætning skal heller ikke lade sig registrere i Behandlingsstedsregisteret eller betale gebyr. Grænsen går ved 25.000 kr., så har en jordemodervirksomhed en forventet årlig nettoomsætning på 25.000 kr. eller derunder (i 2018 pris- og lønniveau), skal stedet ikke lade sig eller betale gebyr. Virksomheden skal dog underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om, at den eksisterer.

Hvis et behandlingssted har en årlig nettoomsætning på mellem 25.001 kr. og 50.000 kr. skal virksomheden registreres i Behandlingsstedsregisteret, men kun betale halvt gebyr. Da behandlingsstedet skal registreres, inden behandlingen påbegyndes, er omsætning ikke nødvendigvis kendt ved registrering. Hvis man har underrettet om et behandlingssted, som man forventede havde en omsætning under 25.000, og man senere bliver opmærksom på, at omsætningen kommer til at overstige 25.000 kr, skal man snarest muligt registrere behandlingsstedet i Behandlingsstedsregisteret.

Frivilligt, ulønnet sundhedsfagligt arbejde 
Ændringerne i reglerne om registrering og betaling af gebyr har også betydning for behandlingssteder, der bygger på frivillig og ulønnet sundhedsfaglig arbejdskraft. Hvorvidt en sådan virksomhed skal registrere sig i Behandlingsstedsregisteret afhænger af virksomhedens størrelse og af om den er midlertidig – fx i forbindelse med en festival – eller om den er fast (ikke midlertidig). Frivillig og ulønnet sundhedsfaglig virksomhed skal ikke betale gebyr.

Registrering eller underretning 
Som hovedregel skal et behandlingssted, der ikke skal registreres i Behandlingsstedsregisteret, underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om sin eksistens. Registrering af et behandlingssted sker på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk, hvor vejledning om registrering, underretning og tilsyn generelt også findes. Samme sted kan foretages underretning til styrelsen om et behandlingssted undtaget for registreringspligt jf. ovenstående.