Århus Amt vil lukke tre fødesteder

Sundhedsudvalget i Århus amt besluttede den 23. september at foreslå lukning af sygehusene i Grenaa, Odder og Samsø. Det betyder lukning af fødestederne de samme steder. Forslaget bliver i slutningen af september sendt til høring og skal endelig besluttes i amtsrådet den 3. december.

410 stillinger bliver nedlagt, hvis Sund-_ hedsudvalgets forslag om at lukke sygehusene i Odder, Grenaa og på Samsø bliver vedtaget. Sygehuset i Odder skal på papiret fusioneres med Skejby Sygehus, Kommunehospitalet og Silkeborg Centralsygehus, mens Grenaa Centralsygehus skal fusioneres med centralsygehuset i Randers. I praksis skal de lukningstruede sygehuse omdannes til medicinske ambulatorier og til begrænset dagkirurgi.

Men intet er endeligt afgjort, fremhæver formand for Sundhedsudvalget i Århus amt, Carl Johan Rasmussen.

– Vi er åbne over for alle fornuftige forslag, svarer formanden for Sundhedsudvalget i Århus amt på spørgsmålet om muligheden for at videreføre fødeafdelingerne kun baseret på jordemødre. Det vil sige uden de kirurg- og speciallægestillinger, som de planlagte besparelser også vil barbere væk.

Der er langt fra Samsø

Fødeafdelingen på sygehuset i Tranebjerg på Samsø er bemandet med to jordemødre, der har vagt en uge af gangen og en enkelt nattevagt på fødeafdelingen på Skejby Sygehus hver anden uge. For de to jordemødre har det selvfølgelig store konsekvenser hvis fødeafdelingen lukker, selvom de er blevet lovet arbejde inde på "fastlandet".

– Jeg flyttede netop til Samsø for nylig med mand og børn for at kunne arbejde et mindre sted, hvor jordemoder og kvinde kender hinanden. Så var det jo ikke lige meningen, at jeg skal rejse frem og tilbage for at arbejde på Skejby Sygehus igen, siger den ene af de to jordemødre, Helle Duun Bjerregaard.

Jordemødrene blev den 23. september, sammen med de øvrige 59 ansatte på hospitalet, orienteret om amtets spareplaner. Det var kendt, at sygehusene i Odder og Grenaa ville blive beskåret, mens planen om også at lukke sygehuset på Samsø kom helt bag på de fleste. Efter at den første overraskelse havde lagt sig, meldte spørgsmålene om hvordan, man vil sikre kvinderne forsvarlig behandling på en ø uden en fødeordning sig. Skal kvinderne sendes til fastlandet i god tid før forventet termin? Hvad med faderen og de øvrige børn? Hvad med de kvinder der går i fødsel før tiden osv?

Lisbeth Trollund Andersen, der er fuldmægtig i Sundhedsforvaltningen i Århus amt, fortæller, at man i forslaget regner med, at alle fødsler skal foregå på fastlandet, primært på Skejby Sygehus. Der vil være tre muligheder: kvinden indlogeres på patienthotellet på det landfaste sygehus 3-4 dage før fødsel eller hun tager færgen over, hvis de første tegn til fødsel viser sig i dagtimerne, hvor der fortsat er færgefart eller hun overflyttes akut med helikopter. I modsætning til på Læsø, hvor Sundhedsforvaltningen har indhentet erfaringer, er der ikke tradition for at føde hjemme på Samsø, fortæller Lisbeth Trollund Andersen.

– På Læsø er der tradition for, at den praktiserende læge er med til fødslerne i hjemmene. Men det regner vi ikke med, bliver praksis på Samsø. Derfor har vi taget højde for, hvordan vi får kvinderne over på fastlandet.

I Sundhedsudvalgets forslag indgår der ikke overvejelser om at have en jordemoder i døgnvagt til at varetage de fødende, der alligevel vælger at føde på Samsø. Men forslaget er jo til høring og alle forslag er velkomne, siger Lisbeth Trollund Andersen.

På spørgsmålet om fædrene også er velkomne på patienthotellet i dagene op til fødslen bliver der svaret bekræftende fra repræsentanten for Sundhedsforvaltningen.

Og selvfølgelig får kvinder, der ønsker at føde hjemme, assistance fra en jordemoder til det.

– Det er jo et lovkrav og nu skal vi til at beregne konsekvenserne af de forskellige muligheder. Løsningen kunne være at sende en jordemoder fra Skejby sygehus over til de hjemmefødsler, der måtte komme. Eller man kunne opretholde én jordemoderstilling på øen, siger Lisbeth Trollund Andersen.

31 lys på vejen
Fødeafdelingen på Odder sygehus er med sine ca. 700 årlige fødsler det største fødested, som Århus amt planlægger at lukke. Her blev sygehuspersonalet også informeret den 23. september om den drastiske omlægning af funktionerne på sygehuset og om det store antal fyringer, der følger i kølvandet. Ingen er foreløbig blevet lovet omplacering andre steder i amtet, heller ikke jordemødrene.

Sygehusets jordemødre er her enige om, at de ikke vil støtte op om at oprette en selvstændig jordemoderledet klinik uden mulighed for lægeassistance. En skrappere visitation og et udbredt ønske blandt kvinderne om at føde et sted, hvor der også er adgang til lægelig ekspertise, vil få fødselstallet på en lokal jordemoderledet klinik ned i mikroskopisk og urealistisk størrelse. Jordemødrene har talt hvor mange lysregulerede kryds, der er på vejen fra Odder Centralsygehus til Skejby Sygehus, hvortil en kvinde med akut behov for kejsersnit vil skulle overflyttes. 31 lys skal der forceres – og det er mere, end afdelingens jordemødre mener, er forsvarligt.