Årets Egmontrapport dykker ned i fædrebarsel

Den 2. august trådte de nye barselsregler, som sikrer mere barsel til mænd, i kraft. Men 24 procent af danske fædre, der har været med til jordemødrekonsultationer, føler sig ikke ligeværdigt behandlet med barnets mor. Det viser en ny rapport fra Egmont Fonden.

Egmont Fonden arbejder for at give alle børn og unge mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvert år stiller de i deres årlige rapport skarpt på en særlig udfordring, som kan stille sig i vejen for det mål.

De foregående år har emnerne været alt fra ’en god skolestart for alle’ til ’ordblindhed’ og ’økonomisk fattigdom’. Under mantraet ’en god og tryg tilknytning til to er bedre end til en’ har Egmont Rapporten i år fokus på fædrebarsel set i et børneperspektiv.

Fire nye undersøgelser lægger til grund for rapporten, og de afdækker alt fra fædres forventede brug af øremærket barsel til mændenes oplevelser af mødet med jordemødre og sundhedsplejersker. Fx viser undersøgelserne, at kun 21 procent af fædrene har talt om deres rolle som far i deres dialog med en jordemoder. Og under 46 procent oplever, at jordemoderen henvender sig til dem i samme grad som til barnets mor – faktisk føler kun 24 procent sig ligeværdigt behandlet med barnets mor. Det er dog heller ikke alle fædre, der dukker op til møderne med jordemoder og sundhedsplejerske. Undersøgelserne afdækker, at kun 57 procent kommer til alle eller de fleste møder.

– Svangrekonsultationerne rummer implicit et særskilt fokus på kvinden og fostrets trivsel og sundhed. Det er jo ikke den kommende fars blodtryk, der er afgørende for om kvinden udvikler præeklampsi. Derfor er det væsentligste fra rapportens konklusioner nok ikke, om kun 46 procent af fædrene angiver, at jordemoderen henvender sig til dem i lige så høj grad som til kvinden, men mere, hvordan det opleves af fædrene. Så når 24 procent af fædrene påpeger, at de ikke oplever sig ligeværdigt behandlet, giver det naturligvis anledning til, at indsatsen på området med fordel kan gentænkes. Vi ved, at der allerede er flere gode tiltag rundt omkring på landets fødesteder til at styrke indsatsen for partnerens sundhed og forældrerolle, og vi glæder os til at se tiltagene blomstre yderligere. De nye barselsregler kan netop være en katalysator for denne proces. De kalder dog samtidig på, at jordemoderen klædes godt på til opgaven og på, at der i samfundet generelt sikres muligheder for at styrke fædrenes trivsel, siger Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen.

Til det siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden:

– Vi må tage alvorligt, at ikke alle fædre føler sig ligestillede og vigtige i mødet med sundhedsplejersker og jordemoderen. Særligt når vi ved fra Egmont Rapporten 2022, at en tættere tilknytning mellem far og barn er til gavn for barnet på både kort og langt sigt. Hos Egmont Fonden bidrager vi gerne til indsatser, der kan understøtte, at flere fædre bliver mødt og vejledt – på lige fod med mødre – af fagfolk, der har kontakt med familierne. Det kræver information, uddannelse, efteruddannelse, nye tilbud, aktiviteter og systematisk screening og støtte til familier i udsatte positioner

Det skal du som minimum vide om de nye barselsregler

Som jordemoder vil du i dit arbejde ofte have brug for et overordnet kendskab til de nye barselsregler, som Folketinget har vedtaget på baggrund af et EU-direktiv. Her er, hvad du i hvert fald bør vide:

 • De nye barselsregler indebærer en ligedeling af orloven imellem forældre, der bor sammen på fødselstidspunktet.
 • Hver forælder har ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelsen af barnet, hvis de øvrige betingelser for at få barselsdagpenge er opfyldt.
 • En del af orloven er fleksibel, hvilket betyder, at forældrene kan overdrage forskellige dele af orloven til hinanden og dermed tilpasse orloven til netop deres familie- og arbejdsliv.
 • 11 ugers orlov kan ikke overdrages til den anden forælder og er således øremærket til henholdsvis den fødende og den ikke-fødende forælder. Hvis disse uger ikke afholdes af den forælder, de er øremærket til, bortfalder retten til den del af orloven.
 • Der gælder forskellige regler for lønmodtagere og selvstændige.
 • Der gælder nye forbedrede rettigheder for solo- og LGBTQ+forældre.
 • Henvis altid til borger.dk/barsel, når familier har brug for mere viden, eller hvis du er i tvivl. Her er du sikker på, at myndighederne sørger for opdateret information.
 • Hvis du selv skal på barsel, skal du være opmærksom på, at dine rettigheder kan være påvirket af den overenskomst, du arbejder under. Kontakt altid Jordemoderforeningen i tvivlstilfælde.

Tre gode råd til at få far til at føle sig mere ligeværdigt behandlet i lige netop dit jordemoderarbejde

 1. Signaler gennem al din kommunikation med kommende og nybagte forældre, at far er lige så vigtig for barnet som mor. Far kan ikke amme, men så kan han alt det andet.
 2. Tænk far og familiens samlede ressourcer og risici ind, når du vurderer en families eventuelle sårbarhed og behov
 3. Fædre er typisk mest motiverede lige omkring fødslen, så forsøg at involvere dem mest muligt der Kilder: Egmontrapporten og Jordemoderforeningen