Ytringsfrihed


Spørgsmål:

Jeg er jordemoder og ansat i en region. Vi skal nu igennem endnu en sparerunde. Vi har uden held forsøgt at præge beslutningen internt og har nu talt om at lave læserbreve mv. om de konsekvenser, vi mener, at endnu en besparelse får – både for patienterne, men også for arbejdsklimaet. Kan ledelsen give os mundkurv på?


Svar:

Nej, det kan ledelsen ikke. Som offentligt ansat er du, som alle andre borgere, beskyttet af Grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed (§ 77) samt Menneskerettighedskonventionens artikel 10. Du kan derfor på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Og det gælder også emner, der vedrører dit eget arbejdsområde. Endvidere er der en vidtgående frihed til at udtale sig om ressourcespørgsmål, som kan have væsentlig betydning for arbejdspladsens fremtidige forhold.

Beskyttelsen af din ytringsfrihed gælder kun, hvis du som offentligt ansat udtaler dig på egne vegne, dvs. i eget navn og som privatperson. I sådanne tilfælde kan din ledelse ikke kræve, at du først skal indhente tilladelse til at udtale dig, ligesom de heller ikke kan kræve, at du skal orientere dem om udtalelser, du fremsætter på egne vegne, når du eksempelvis udtaler dig om dit arbejdsområde. Det er derfor en god idé at præcisere, at du udtaler dig på egne vegne.

Der er dog begrænsninger i ytringsfriheden. Man må ikke udtale sig om tavshedsbelagte oplysninger eller fremkomme med ærekrænkende udtalelser. Man må heller ikke udtale sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for sit eget arbejdsområde.

Der er ikke pligt til først at fremføre sin kritik via de interne systemer, som eksempelvis MED eller overfor tillidsrepræsentanten. Men det kan i en række tilfælde være hensigtsmæssigt for at forbedre de forhold, man finder kritisable, måske også af hensyn til det fremtidige samarbejde på arbejdspladsen.

Hvis man udtaler sig på vegne af arbejdspladsen, er man underlagt ledelsens ret til at bestemme, hvem der skal udtale sig om forholdene på arbejdspladsen og derved give nærmere retningslinjer for indholdet af sådanne udtalelser.

Hvis man som offentlig ansat har udtalt sig i overensstemmelse med ovenstående, er udtalelsen lovlig og kan ikke give anledning til sanktioner fra ledelsens side. Hvis man er en centralt placeret medarbejder tæt på beslutningsprocessen, må der i særlige tilfælde udvises tilbageholdenhed med hensyn til udtalelser om forhold, der vedrører ens eget arbejdsområde. Dette skyldes hensynet til offentlige myndigheders interne beslutningsprocesser og funktionsevne, hvor det har betydning, om udtalelsen fremsættes før eller efter, at en beslutning er truffet. Men begrænsningen omfatter ikke offentligt ansatte, hvis funktioner ligger langt fra de politiske og administrative beslutningstagere.

Tillidsrepræsentanten har samme ytringsfrihed som andre offentligt ansatte. Hun skal dog være opmærksom på, at hun har pligt til at arbejde for at bevare ro og orden på arbejdspladsen. Derfor kan tillidsrepræsentanten ikke offentligt (i aviser eller fagblade) udtale sig på en måde, der kan opfordre til arbejdsnedlæggelser eller give udtryk for holdninger, der kan være medvirkende til at piske en stemning op.

Men herudover er der intet til hinder for, at tillidsrepræsentanten henvender sig til eksempelvis pressen eller politikerne vedrørende forhold på arbejdspladsen. Det kan dog her være en god idé at orientere ledelsen, og en god ide, at man overvejer konsekvenser, indhold og form.

Justitsministeriet har udarbejdet en Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Af denne fremgår det afslutningsvis: 

”Begreber som åbenhed, gennemsigtighed og troværdighed er væsentlige værdier i den offentlige forvaltning. Det er derfor naturligt, at offentligt ansatte, der har en grundig indsigt i og interesserer sig for forholdene inden for deres egne arbejdsområder, også bidrager med deres viden og synspunkter i den offentlige debat. Ytringsfriheden sikrer, at offentligt ansatte har en vidtgående ret til at deltage den offentlige debat om forholdene på egne arbejdsområder.”

Læs Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Grundlovens § 77

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

Menneskerettighedskonventionens artikel 10

Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage og meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser…..

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 12, 2011