Indsats mod vold i nære relationer

Vold forekommer i et betydeligt omfang under graviditeten, og graviditet og familieforøgelse kan udløse og forværre volden.

Jordemødre og andre sundhedsprofessionelle, der arbejder i svangreomsorgen, befinder sig i en særlig position til at opspore vold i nære relationer, fordi de ser den gravide, kommende og nye familie i en fase af livet, hvor den udsatte er mere åben for at tale om vold end i andre faser i livet.

Sundhedsstyrelsen har i dialog med Jordemoderforeningen og andre faglige organisationer udarbejdet et fagligt grundlag for opsporing og indsatser mod vold i nære relationer, der kan hjælpe de udsatte kvinder og familier.

Det faglige grundlag er udarbejdet på baggrund af nyeste nationale og internationale viden om vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre, viden om praksis i svangreomsorgen i Danmark samt viden om praksis vedrørende opsporing i de nordiske lande.

Det faglige grundlag indeholder også viden om borgere med etnisk minoritetsbaggrund og æresrelaterede konflikter.

Regeringen udgav i juni 2023 ’Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab 2023-2026’ med en ambition om, at færre skal opleve og leve med vold i familien, og at der sættes tidligere ind, så volden ikke eskalerer.

Det faglige grundlag er et resultat af denne handlingsplan.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har bidraget til de dele af det faglige grundlag, der handler om de sundhedsprofessionelles kulturelle kompetencer og viden om borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som kan være ekstra sårbare blandt andet som følge af sproglige – eller kulturelle barrierer og misforståelser. Derudover har SIRI bidraget med viden om håndtering og tilgange til opsporing af æresrelaterede konflikter og vold.

Vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre Fagligt grundlag for opsporing og indsatser‘.