Lov om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde til behandling

Folketinget havde den 26. oktober 2023 forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed i 1. behandling. Behandlingen vil blandt andet tage udgangspunkt i et bilag til lovforslaget, hvor Sundhedsministeriet kommenterer på indkomne høringssvar.

Lovgivningen beskriver jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og er rammen for den virksomhed, som jordemødre må udvirke og de krav, der stilles til det faglige virke.

Jordemoderforeningen har tidligere afgivet høringssvar til lovudkastet. I høringssvaret skrev Jordemoderforeningen blandt andet, at det er forventningen, at den aktuelle vejledning om jordemødres virksomhedsområde bliver opdateret. Dansk Jordemoderfagligt Selskab femhæver ligeledes i deres høringssvar vigtigheden af at lovgivningen følges af en opdateret vejledning.

Dansk Jordemoderfagligt Selskab og Jordemoderforeningen mødtes den 24. oktober med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, der uddybede processen.

Lovændringen vil blive fulgt at en midlertidig bekendtgørelse, der alene skal fokusere på uddybelse af hvilke former for medicin, jordemødre må administrere. Udkast til denne bekendtgørelse er netop kommet i høring.

 Øvrige forhold omkring jordemødres forbeholdte virksomhedsområde skulle gerne fremgå af selve lovteksten.

Der vil desuden blive udarbejdet en faglig vejledning, men dette arbejde forventes at tage længere tid. Jordemoderforeningen og Dansk Jordemoderfagligt Selskab forventes at ville blive inddraget i dette arbejde. Ministeriet kunne ikke sige noget om tidshorisont for udarbejdelse af en faglig vejledning. 

Fakta:

  • Lovforslaget skal behandles i Folketinget, hvor det skal gennemgå (minimum) tre behandlinger, inden det kan godkendes (den 3. behandling betragtes som godkendelsen). Det vil typisk være ved førstebehandlingen, at der bliver stillet flest spørgsmål, som så skal besvares inden 2. behandlingen. Typisk går der ikke så lang tid mellem 2. og 3. behandlingen.
    Lovforslag skal forinden have været i offentlig høring.
    Spørgsmål fra behandlingerne i Folketinget og efterfølgende svar fra ministeren vil være tilgængelige på Folketingets hjemmeside.
  • En bekendtgørelse er en uddybning og præcisering af en lovtekst, oftest med et mere teknisk præg. En bekendtgørelse er, ligesom lovgivningen, juridisk bindende, men skal ikke behandles i Folketinget.
    En bekendtgørelse skal tilsvarende lovforslaget sendes i offentlig høring.
  • En faglig vejledning bærer mere præg af at være et arbejdsredskab, der på et mere fagligt niveau uddyber, hvordan loven skal forstås.  Vejledningen er ikke juridisk bindende, som loven og bekendtgørelsen på området er – dens indhold skal dog ligge indenfor lovens grænser.