OK24: Koordinering af krav 

Før sommerferien vedtog Jordemoderforeningens hovedbestyrelse krav til forhandlingerne om en ny overenskomst, der efter planen skal være indgået i foråret 2024. Kravene dækker over krav på de tre offentlige områder: stat, kommuner og regioner, og dækker alle jordemødre, både ledere og medarbejdere.  

Siden har Jordemoderforeningens sekretariat sammen med forretningsudvalget (det tidligere formandskab) koordineret krav med Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen, der sammen med Jordemoderforeningen udgør ’De 3’ i vores hovedorganisation Akademikerne.  

Jordemoderforeningen forhandler sammen med Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. Vi har overenskomster og aftaler sammen, og det er derfor helt naturligt, at grupperne har en række ens krav til fx arbejdstidsaftalen, som vi så selv forhandler med arbejdsgiverne – for der er ingen andre i Akademikerne der har den samme aftale. Der vil typisk også være krav, som en af foreningerne er helt alene om, de krav forhandles på de samme forhandlingsmøder. 

Mandag den 21. august var der tidsfrist til at lægge alle krav ind i Akademikernes kravsdatabase, og i løbet af ugen har der så været redaktionelle ændringer, præciseringer og afklaringer. Også her forsøger man at finde krav, som går igen på tværs af alle grupper, som kan gøres til fælles krav, så vi står stærkere i forhandlingen over for arbejdsgiverne. 

Over de næste par måneder arbejdes der videre fra Akademikernes side, hvor man laver en nogenlunde tilsvarende øvelse i Forhandlingsfællesskabet, der står for forhandlingerne med de kommunale og regionale arbejdsgivere om blandt andet generelle lønforhold, barsel, ferie, socialt kapitel samt medindflydelse og medbestemmelse.  

I sidste ende munder det ud i samlede kravskataloger på hvert område, som dækker over krav på tre niveauer:  

1) Krav som gælder alle ansatte på fx det regionale område. Det kunne fx være krav om lønudviklingen i perioden, ferieaftalen eller barselsaftalen  

2) Krav som forhandles af AC. Her er der typisk tale om krav, som gælder for alle akademikerorganisationerne på et område. Det kunne fx dreje sig om den regionale kompetencefond. Det kan også være vilkår i AC-fællesoverenskomsten – fx om der er nye grupper, der skal optages i den overenskomst 

3) Krav som forhandles af ’De3’ og/eller Jordemoderforeningen.  

Jordemoderforeningens krav afspejler de input, som forretningsudvalget fik på en lang række af fysiske og virtuelle medlemsmøder i løbet af vinteren og foråret samt krav indsendt til sekretariatet. Alle krav er siden blevet gennemgået og kvalificeret på Landskonferencen for kredsbestyrelser, ude i kredsene og til sidst i hovedbestyrelsen.  

Kravene offentliggøres først endeligt i midten af december i forbindelse med kravsudvekslingen med arbejdsgiverne, men det er klart, at løn og arbejdsvilkår fylder meget. Aften- natarbejde, vakancer, en presset hverdag, ekstra vagter og få ressourcer taler et tydeligt sprog om, hvor der er behov for forbedringer.