Jordemødres virksomhedsområde

Lovgivningen om jordemødres virksomhedsområde skal opdateres. Lovgivningen er rammen for den virksomhed, som jordemødre må udvirke og de krav, der stilles til det faglige virke.

Der er blandt andet forslag til udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde.

Jordemoderforeningen gennemgår udkastet minutiøst og vil lægge vægt på, at den kommende lovgivning sikrer rammer, der lægger op til at bruge jordemødres kompetencer bredere end i dag.

Den 11. juli 2023 modtog Jordemoderforeningen udkast til ny lovgivning i høring med høringsfrist den 25. august.

En revision af det nugældende cirkulære om jordemodervirksomhed har været undervejs i flere år. I 2019 lå et udkast til en bekendtgørelse, der skulle erstatte cirkulæret suppleret med en vejledning, klar. Både bekendtgørelse og vejledning er imidlertid blevet overhalet af et ministerielt ønske om at strømline lovgivningen om autoriserede sundhedspersoner – herunder jordemødre.

Ændringerne bliver indarbejdet i flere love: lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven samt i lov om lægemidler og klage- og erstatningsadgang.

Sundhedsministeriet, der har sendt udkastet i høring, fremhæver, at udkastet lægger op til udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde. Det drejer sig blandt andet om retten til at anlægge pudendusblokade, som jordemødre ifølge forslaget må lægge uden delegation fra en læge.

Jordemoderforeningen vil i sit høringssvar understrege vigtigheden af at styrke fleksibiliteten i opgaveløsningen i sundhedsvæsnet og kommer dermed til at foreslå rammer, der lægger op til, at jordemødres kompetencer kan anvendes bredt. Oprettelse af specialistuddannelser for jordemødre – i lighed med i sygeplejefaget – vil gøre, at jordemødre i endnu højere grad kan være med til at højne folkesundheden.

En vejledning

Lovtekst er ofte kortfattet og der kan være brug for en uddybning. Det kan ske i en bekendtgørelse eller i en vejledning.

Det er Jordemoderforeningens forventning, at den aktuelle vejledning, der er fra 2001, også vil blive revideret. Dette er foreningen i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring, idet vejledningen giver den nødvendige faglige tolkning og præcisering af lovteksten.

At der endnu ikke foreligger et udkast til en vejledning på baggrund af udkast til ny lovtekst, er problematisk, netop fordi vigtige detaljer vil fremgå heraf.

Forbeholdt eller selvstændigt virksomhedsområde

Begrebet ’forbeholdt’ virksomhedsområde bruges i de fleste afsnit i udkastet.

Ifølge oplysninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, så er det korrekt at bruge udtrykket ’forbeholdt’ virksomhedsområde. Når en sundhedsprofession har et forbeholdt virksomhedsområde, betyder det, at professionens udøvere må arbejde selvstændigt på det pågældende område.

Begrebet ’selvstændigt’ virksomhedsområde bliver heller ikke brugt i den aktuelle lovgivning, men kun i vejledningen.

Input til høringssvar

Det er kompliceret stof og udkastet, der også omhandler sygeplejersker, er på 65 sider. Udkastet vil blive nærlæst i Jordemoderforeningens sekretariat og forretningsudvalg, der løbende har været i kontakt med de relevante myndigheder, der står bag revisionen.

Det er også uhyre vigtigt stof, idet lovgivningen er med til at sikre, at jordemødre kan og må udføre jordemodervirksomhed i overensstemmelse med vores uddannelse og i overensstemmelse med lovgivning omkring svangreomsorg, seksuel og reproduktiv sundhed og anden sundhedsfaglig virksomhed.

Derfor opfordrer vi alle, der har interesse og mulighed, for at læse udkastet og selv komme med et høringssvar eller sende kommentarer, som Jordemoderforeningen vil forholde sig til i udarbejdelsen af et høringssvar.

Kommentarer skal være forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll i hænde senest den 18. august klokken 12 på ams@jordemoderforeningen.dk.