Danske Regioner: Flere indgange til at blive jordemoder

Foto: Claus Boesen

Danske Regioners udspil ’Sundhedsvæsenet skal omstilles til morgendagens udfordringer’, som blev lanceret onsdag den 29.3 2023, giver bl.a. et bud på, hvordan der skal være flere veje til at blive jordemoder fremover.  

Flere aktører har igennem et stykke tid haft blikket rettet mod sundhedsuddannelserne – både som led i de overordnede reformer af sundhedsvæsenet og med en ny regering også som del af en større reformpakke på uddannelsesområdet.  

 I maj måned forventes Reformkommissionen at komme med deres sidste rapport, der bl.a. handler om professionsuddannelserne, og efter sommer skal Robusthedskommissionen også fremlægge en afrapportering fra deres arbejde – her kommer forslag til ændringer af sundhedsuddannelserne også til at spille en rolle. 

Det nuværende udspil fra Danske Regioner skal dermed ses i en større sammenhæng, hvor flere aktører spiller ud med ønsker uf fra forskellige interesser.  

Adgang med merit og klinisk erfaring 

Med udgangspunkt i små ungdomsårgange, en aldrende befolkning og faldende ansøgertal til nogle af de store uddannelser på sundhedsområdet, er det ikke overraskende, at aftagerne af sundhedsprofessionelle uddannelser spiller ud med deres ønsker til, hvordan uddannelserne skal indrettes fremadret. Nogle af de overordnede linjer i udspillet handler derfor om, at det skal være lettere at skifte fra én sundhedsuddannelse til en anden og opnå merit på den nye påbegyndte uddannelse. Ligesom det skal være muligt at opnå merit fra praksiserfaring, når man vil begynde på en sundhedsprofessionel uddannelse. Jordemoderuddannelsen er en attraktiv uddannelse, der fortsat tiltrækker mange ansøgere – se de seneste tal her: (Alle 1. prioritetsansøgere pr. 15. marts til uddannelser til professionshøjskolerne 
 

Det foreslår Danske Regioner 

For jordemoderuddannelsen foreslås det:  
 
’For eksempel vil det kunne medvirke til at styrke fødeområdet, at skabe flere veje til jordemoderuddannelsen. I dag ser vi, at hver tredje jordemoder i gennemsnit forlader det regionale fødeområde efter 36 mdr. og finder arbejde andre steder i sundhedsvæsenet eller forlader faget helt. Her vil det kunne styrke robustheden at øge muligheden for merit for ansøgere, der f.eks. først er uddannede som sygeplejerske, fysioterapeut eller andet’, (Danske Regioner, Sundhedsuddannelser, udspil 2023, p. 16) 

Udspillet foreslår også, at der skal være en større fællesmængde af faglige moduler på grunduddannelserne mhp. at skabe mere fleksibilitet i sundhedsvæsenet fremadrettet  

Det mener Jordemoderforeningen 

Jordemoderforeningen har talt med flere aktører inden for uddannelsesområdet, der har tilkendegivet, at der ville komme forslag fra aktører, som trak i ovenstående retning. 
Vi kan overordnet godt se det positive i, at der ikke skal tabes allerede opnået viden og erfaring, som kan komme både den enkelte studerende og samfundet til gode med bedre meritordninger – særligt i en tid med personalemangel inden for mange velfærdsområdet.  
 

  • Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse har tidligere diskuteret foreningens holdning til ændringer af bl.a. optag på jordemoderuddannelsen og er åbne over for flere muligheder for at opnå merit på jordemoderuddannelsen. Ligesom der skal være tilsvarende muligheder for jordemødre, der ønsker ar skifte studieretning eller tage en anden uddannelse. Det skal dog være med fokus på kvaliteten af uddannelsen, og vi se derfor det vil være relevant med et forberedelseskursus eller på anden vis sikring af, at det er muligt at opnå samme kompetencer, uanset hvilken vej man bliver optaget på jordemoderstudiet.  
     
  • Jordemoderforeningen ønsker overordnet opmærksomhed på hvilket problem, det reelt løser at lave nye veje til jordemoderuddannelsen. I sidste ende er det gode arbejdsvilkår, der gør, om jordemødre bliver i jordemoderfaget uanset hvilken vej, den studerende er optaget.  
     
  • I forhold til forslaget om ’mere fællesmængde på grunduddannelserne’ inden for professionsbachelorer på sundhedsområdet er det umiddelbart svært at få øje på, hvilke dele af en allerede stoftung uddannelse, der kan tages ud til fordel for fælles moduler med andre uddannelser. En jordemoder har et selvstændigt virksomhedsområde og en autorisation, derfor er der brug for, at uddannelsen sikrer, at den jordemoderstuderende opnår de kompetencer autorisation og ansvar kræver. Fleksibiliteten i et presset sundhedsvæsen er en væsentlig dagsorden – men den faglige identitet, karrieremuligheder og kvaliteten af de sundhedsprofessionelle uddannelser er afgørende for, at man kan tiltrække flere studerende til fagene fremover – som naturligt nok er et ønske fra Danske Regioners side.