Penge til fødeområdet

Forligspartierne bag finansloven 2022 er nu enige om udmøntningen af de penge, der blev afsat til fødeområdet. Jordemoderforeningens formand glæder sig over, at der afsættes penge til flere jordemødre på de regionale fødeafdelinger, samt at der afsættes en pulje, der skal være med til at rekruttere og fastholde personalet på fødeafdelingerne. ”Regionerne er nødt til også at tænke i økonomisk bonus for at tiltrække og fastholde jordemødre”, siger Lis Munk, der bifalder, at aftalen også indeholder en pulje til at honorere jordemødres fleksibilitet.

Finansloven 2022 afsatte 100 millioner kroner i 2022, 110 millioner kroner i 2023, 115 millioner kroner i 2024 og 150 millioner kroner i 2025.

Herudover er der afsat 2 mio. kr. i 2022 til at igangsætte en analyse og kortlægning af normeringer på fødselsområdet i regi af Sundhedsstyrelsen.

Aftalepartierne (S, SF, Ø, R, Å og KD) bag finansloven for 2022 har i dag underskrevet en aftale om, hvordan pengene skal bruges.

Aftalepartierne er enige om, at der skal ansættes svarende til 100 årsværk på fødeafdelingerne – herunder til jordemødre. Det skal være med til at forbedre arbejdsvilkår, trivsel, muligheden for at kunne give kontinuitet og styrke fagligheden. Der afsættes desuden en pulje til rekruttering og fastholdelse.

”Vi har med interesse og glæde fulgt den politiske debat på Christiansborg om forholdene på vores fødeafdelinger. Stort set alle partier har vist sympati for fødeområdet og har erkendt, at der er brug for ressourcer for at kunne levere en ordentlig kvalitet i omsorgen ved graviditet og fødsel”.

”Nu er der så sat ord på, hvad pengene skal bruges til. Det trak ud på grund af politisk uenighed om, hvor pengene ville gøre mest gavn. Men stor tak til forligspartierne for at lande en aftale, som jeg mener, kan være med til at bringe os videre”.

                                                                                       Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen

Lis Munk havde gerne set, at der var blevet afsat flere penge netop til at forbedre jordemodernormeringen på fødeafdelingerne.

”Bedre normering på vores fødeafdelinger er et must for, at regionerne kan leve op til de standarder, som Sundhedsstyrelsen udstikker og som fastlægges i fødeplaner. Vi har i årevis normeret så lavt på fødeafdelingerne, at der ikke er nok jordemødre på arbejde til at varetage fødslerne”.

”Den systematiske undernormering er gået hårdt ud over mange kvinder, der ikke har haft den kontinuerlige tilstedeværelse af en jordemoder under fødslen og i tiden lige efter, som er så vigtig for et godt forløb med så få komplikationer som muligt”.

”De vakante stillinger, som i særlig grad belaster Region Hovedstaden og i Region Sjælland, er en konsekvens af denne systematiske undernormering. Og vi ser, at problemerne med at få stillingerne besat langsomt bevæger sig til de øvrige regioner”, siger Lis Munk.

”Og arbejdspres har, ud over en løn, som vi ikke mener står mål med uddannelse og ansvar, været med til, at jordemødrene i stort tal har forladt fødegangene efter få års ansættelse eller helt vælger de regionale arbejdspladser fra”, siger Lis Munk.

”Så både bedre normeringer og helt akut: økonomisk bonus, er helt centralt for, at vi kan fastholde og rekruttere jordemødre på de regionale arbejdspladser. Og derfor er jeg meget tilfreds med, at aftalen indeholder en pulje til at honorere jordemødres fleksibilitet”, siger landsformanden.

I 2022 skal en undersøgelse igangsættes, der skal analysere og kortlægge normeringen på fødeområdet.

Jordemødrene er der

I den 4-års periode, som aftalen om ressourcer til fødeområdet dækker, bliver der uddannet ca. 800 jordemødre i Danmark. Ifølge Jordemoderforeningen er der allerede i dag uddannede jordemødre, der ville kunne tage ansættelse på hospitalerne.

”Jordemødrene er der og kommer ud i store tal de kommende år. Det vi mangler, er attraktive og konkurrencedygtige regionale arbejdspladser. Det handler både om at få normeringer, der tilgodeser kvaliteten i omsorgen og om et arbejdsmiljø, hvor en stor vagtbelastning kan planlægges mere hensigtsmæssigt så arbejds- og familieliv i højere grad kan tilgodeses, end vi oplever det i dag.

Og det handler om løn. Hvis regionerne vil konkurrere med de alternative jobmuligheder, som jordemødre har, så er de nødt til at indgå i realitetsforhandlinger om lønbonus, der kan mærkes. Hvis ikke et forbedret arbejdsmiljø går hånd i hånd med økonomisk anerkendelse, kommer en rekrutterings- og fastholdelsesindsats ikke til at virke”, siger Lis Munk.

Bedre barsel

Aftalen prioriterer desuden penge til rettigheder omkring barslen. Det kan være ret til at være indlagt på hospitalet i to døgn efter fødslen eller ret til hjemmebesøg af en kvalificeret sundhedsperson dagen efter udskrivelsen. Retten skal i første omgang gælde for førstegangsfødende.

”Der er også brug for forbedring på barselområdet. Det glæder mig, at der er lagt op til et individuelt valg for de enkelte familier og at regionerne skal tilrettelægge gode tilbud uanset om familien vælger at blive på hospitalet et par dage, eller de vælger at gå hjem, siger Lis Munk.  

Ifølge aftalen skal barseltilbuddet evalueres i 2024.

”Vi kommer til at følge regionernes arbejde med at stille gode tilbud til rådighed, uanset om man vælger at blive på hospitalet eller gå hjem ambulant”, siger Lis Munk.

Fakta

Der er pr 1. februar 2022 ansat 1894 jordemødre i basisstillinger i regionerne. Heraf er 51,1 procent ansat på fuld tid. En deltidsansat jordemoder er i gennemsnit ansat 32 timer om ugen.

Over aftaleperioden uddannes der 800 jordemødre.

Af de jordemødre, der er ansat i regionerne, er ca. halvdelen beskæftiget ved fødslerne. Resten er beskæftiget med scanning, undersøgelser i graviditeten, barsel, efterfødselsforløb og ledelse.

I Region Hovedstaden viser en ny undersøgelse at gennemstrømningen af personale, at fastholdelseskurverne (traditionelt kaldet overlevelseskurver) viser, at for jordemødre er ”halveringstiden” 2 år, dvs. der er der kun 50 % sandsynlighed for at blive i stillingen i mere end 2 år. Det samme gælder for social- og sundhedsassistenter og for sygeplejersker.

Link til Finanslovsaftalen 2022 ’Aftale om udmøntning af midler til fødselspakken ’En god start på

livet’ mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,

Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne’: https://sum.dk/Media/637877095852116015/Aftale%20om%20udm%c3%b8ntning%20af%20midler%20til%20f%c3%b8dselspakken%20En%20god%20start%20p%c3%a5%20livet.pdf

For yderligere oplysninger:

Anne-Marie Kjeldset, presse- og kommunikationsansvarlig i Jordemoderforeningen

Mobil 21 76 64 04

Lis Munk, formand i Jordemoderforeningen

Mobil 21 28 57 32 10