Generel skrivevejledning

Tidsskrift for Jordemødre modtager meget gerne faglige artikler, anmeldelser og debatindlæg fra Jordemoderforeningens medlemmer og andre fagfolk samt af journalister.

Hvis du har planer om at skrive en faglig artikel, opfordres du til at kontakte redaktøren med hensyn til indhold, form, omfang og deadline.

I det følgende finder du en række råd og anvisninger for, hvordan du skal skrive og levere en artikel, et læser brev, en anmeldelse eller andet til tidsskriftet.

Læs om

Før du begynder at skrive

Forskellige typer af artikler/indlæg

Sprog, skrifttyper, format, m.v.

Før du begynder at skrive

Før du begynder at skrive en artikel målrettet Tidsskrift for Jordemødre, er det altid en god ide at kontakte redaktøren på mail eller telefon 46 95 34 04. Ved en indledende samtale er det muligt at vurdere relevansen af emnet, vinkling, omfang osv.

Alle indsendte artikler gennemgås af bladets redaktør og eventuelt af eksterne eksperter inden for det pågældende område. Forfatteren får herefter besked om at: 

  • artiklen kan optages umiddelbart 
  • artiklen kan optages efter redigering (forfatteren får forslag til ændringer i teksten og foretager selv disse) 
  • artiklen ikke kan optages (der gives et begrundet afslag)

Færdigredigerede artikler bliver altid sendt til godkendelse hos forfatteren.

Forskellige typer af artikler/indlæg

Læserbreve
Alle læserbreve fra foreningens medlemmer optages. Dog kan redaktøren afvise læserbreve i en debat, hvor synspunktet allerede er fremlagt. Læserbreve redigeres ikke, men afvises, hvis det er injurierende, diskriminerende eller på andre måder i strid med lovgivningen.

Læserbreve med en direkte opfordring til et svar, vil altid blive besvaret i samme nummer.

Øvrige breve besvares/kommenteres kun efter vurdering i redaktionen og/eller formandskabet.

Læserbreve må max fylde 2.500 anslag inkl. mellemrum. Det giver cirka to spalter i bladet.

Kommentar
I Kommentaren kan man kommentere tidligere indlæg i Tidsskrift for Jordemødre, en begivenhed, en ide - eller hvad man nu har på hjerte.

Redaktøren vurderer hvilke indlæg, der bringes under denne rubrik.

Vedlæg et portræt af dig selv og en kort beskrivelse af din uddannelse og andre forhold, der har betydning for det, du skriver om.

Kommentaren må max fylde 3.500 anslag inkl. mellemrum. Det fylder ca. en side i bladet.

Faglige artikler
F
aglige artikler skrevet af jordemødre er meget velkomne i Tidsskrift for Jordemødre. De faglige artikler bringes i Tidsskrift for Jordemødre og i Fagligt indstik. Se i øvrigt Skrivevejledning for faglige artikler .

Redaktøren vurderer i samarbejde med forfatteren, hvor et fagligt indlæg skal bringes.

Indlæg, der bringes i Fagligt indstik, bliver redigeret, men bliver ikke illustreret og sat op, som i det øvrige blad. Artikler i Fagligt indstik kan være større end artikler i det øvrige blad.

Anmeldelser
Tidsskrift for Jordemødre bringer anmeldelser af bøger, pjecer, undervisningsmateriale mv. af relevans for jordemødre.

Redaktionen kan skaffe bøger til anmeldelse. Ideer til bøger mv. til anmeldelse modtages med tak.

Anmelderen får bogen/materialet, som hun anmelder. Læs vejledning for anmeldelser her.

Ud over en kort beskrivelse af bogens indhold skal anmelderen vurdere bogens relevans for jordemødre/særlige grupper af jordemødre. Bogens/materialets fuldstændige artikel, sidetal, forlag, forfatternavn og pris skal angives.

En anmeldelse må max fylde 2.500 anslag inkl. mellemrum.

Meddelelser
Meddelelser fra jordemødre til jordemødre af ikke-kommerciel karakter optages gratis i Tidsskrift for Jordemødre. Det kan eksempelvis være indkaldelse til jubilæumsarrangement, efterlysning af elevkammerater o. lign.

En meddelelse må max fylde 500 anslag inkl. mellemrum, hvis ikke andet aftales med redaktøren. Meddelelser fra ikke-medlemmer optages også efter aftale med redaktøren.

Meddelelser bringes hurtigst muligt efter modtagelsen.

Sprog, skrittyper, format, m.v.

Sprog
Artikler bringes på dansk.

Forkortelser
Der må ikke anvendes forkortelser bortset fra forkortelser som osv., bl.a., fx, mv. Dog kan et navn forkortes, hvis det bruges flere gange i teksten og har en almindelig anerkendt forkortelse. Eksempel: Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, DSOG.

Levering af artiklen
Manuskripter leveres elektronisk. Følgende formatering kan benyttes: kursiv og fed. Undlad indrykning ved afsnits start, brevhoved og lignede formateringer.

Tabeller, skemaer, grafer og figurer
Hvis artiklen indeholder tabeller, skemaer, grafer eller figurer kan disse leveres separat fx i Excel-ark.

Fotos og tegninger
Fotos og tegninger kan leveres som originalmateriale eller elektronisk. Digitale billeder leveres i jpg-format og skal mindst være på 300 dpi. Hvis der fremsendes papirmateriale, skal det være forsynet med ejernavn bagpå og med angivelse af, hvad billedet forestiller.

Manuskripter sendes til
Redaktør Anne-Marie Kjeldset

Kontaktperson

Redaktør Lotte Skou Hansen
Telefon: 46 95 34 22
E-mail: lot@jordemoderforeningen.dk