Fagligt indstik

Jordemødres professionelle autonomi

Jordemødres professionelle autonomi kan fremmes og hæmmes af sociale, kulturelle og organisatoriske...

Læs mere

Et kvalitativt studie af kvinders og deres partneres oplevelser af komplicerede perinatale hændelser

Det er afgørende at organisere omsorgen for kvinder med kritiske forløb samt deres partnere, så...

Læs mere

No Papers - No Doctor

Gravide udokumenterede migranters adgang til svangreomsorgen

Udokumenterede migranter møder en...

Læs mere

Undersøgelse af og behandling for ankyloglossi

I efteråret 2018 initierede Kompetencecenter for Amning et tværfagligt samarbejde om en National...

Læs mere

Arbejdsliv, graviditet og sygemelding

Ni ud af ti kvinder mellem 25 og 44 år indgår i den danske arbejdsstyrke[1]. Gravide kvinder er...

Læs mere

Fagligt indstik: Rutinemæssig igangsættelse i sidste del af terminsperioden: En opfølgning af dansk igangsættelsesguideline *

Det har i mange år været normal dansk praksis at anbefale rutinemæssig igangsættelse, når en kvinde...

Læs mere

Fagligt indstik: Galdevejsatresi - en alvorlig medfødt sygdom

Cirka fem børn fødes årligt i Danmark med galdevejsatresi, der er en medfødt defekt i galdegangene....

Læs mere

Fagligt indstik: Kendt jordemoder - organisation, trivsel og resultater

Resumé: Kommende forældre sætter pris på at kende den jordemoder, der skal være med til fødslen. Og...

Læs mere

Evaluering af Trivselscafé

Resume 
Som led i en forstærket indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø oprettedes Trivselscafé p...

Læs mere

Fagligt indstik: Rutinemæssig igangsættelse over terminen

En nyligt publiceret metaanalyse[1] sætter spørgsmålstegn ved, om rutinemæssige igangsættelser over...

Læs mere

Fagligt indstik: Frafald og fastholdelse på jordmoderuddannelsen

Frafaldet på jordemoderuddannelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland steg op...

Læs mere

Gravide med psykologiske, psykiatriske og/eller svære sociale problemer

Artiklens forfattere har gennem telefoninterview med repræsentanter fra landets fødesteder kortlagt...

Læs mere

Tilknytning, prænatal tilknytning og familiedannelse - en relationel proces

Resume
Artiklens fokus er elementer fra perinatalpsykologi og nyere tilknytningsteori. Kundskab...

Læs mere

"Det er en livsstil, man vælger, det at være jordemoder"

Hvordan formes og påvirkes den nyuddannede jordemoders professionsidentitet? En nysgerrighed på...

Læs mere

Epidural analgesi og feber under fødslen

Forekomsten af feber relateret til epidural analgesi (EA) ligger mellem 6 og 23%. Ætiologien bag...

Læs mere

Intrapartum PCR-test til undersøgelse for Gruppe B Streptokokker

Mange gravide kvinder behandles med antibiotika under fødslen for at forhindre vertikal transmission...

Læs mere

Fagligt indstik: Danske kvinders erfaringer med rebozo udført under fødslen: Et kvalitativt eksplorativt studie

Rebozo kan være et godt alternativ til mere indgribende behandling under fødsel. Teknikken kan også...

Læs mere

MRSA - en barriere i et fag, hvor vi er så tæt på

Flere og flere jordemødre beskriver en følelse af utilstrækkelighed ved at være jordemoder ved en...

Læs mere

Gravidchatten

Artiklen beskriver Gravidchatten, der siden 2013 har være et tilbud til gravide og nybagte mødre i...

Læs mere

Rutinemæssig igangsættelse i uge 39

Flere epidemiologiske undersøgelser har vist, at risikoen for intrauterin mortalitet stiger efter...

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde mellem obstetrikere og jordemødre

En kvalitativ undersøgelse af faglige paradigmers påvirkning af samarbejdet ved området graviditet...

Læs mere

Gravide rygere er motiverede, men mangler hjælp til rygestop

Indledning
Det er almindeligt kendt, at rygning fører til øget dødelighed. Gravide rygere har...

Læs mere

Ambulant fødsel for førstegangsfødende - forforståelser og løsninger

Måske vi skal se mere nuanceret på, hvem vi skal foreslå at føde ambulant. Mødrenes indstilling og...

Læs mere

Hvad er mulighederne for fælles beslutningstagen i svangreomsorgen?

Jordemødre mener, at de inddrager kvinderne i de mange beslutninger, der skal træffes. Men et...

Læs mere

Oplevelsen af inkontinens blandt indvandrerkvinder under og efter graviditet

Hvordan oplever indvandrerkvinder inkontinens under og efter graviditet og hvilken viden findes om...

Læs mere

Refleksion skal føre til færre sphincterrupturer

‘Fokus på Forløsning’ er et innovationsprojekt om struktureret refleksion over praksis og læring i...

Læs mere

Simulation - på hvilken lokalisation kan det gennemføres?

Obstetrisk simulation på Rigshospitalet viser, at lokalisationen for simulation er uden betydning...

Læs mere

Liminalitet og foster/spædbarn-status på afsnit for perinatalt tab

Baseret på 14 dages feltarbejde på et afsnit for perinatalt tab på et dansk hospital har jeg...

Læs mere

Klinisk evalueringsskema - vejen til systematisk og effektiv læring af kliniske færdigheder

Resume
Et pilotprojekt, gennemført på Aarhus Universitetshospital, tyder på, at man kan styrke de...

Læs mere

Fra gravid kvinde til igangsat patient - et feltstudie om gravide kvinders oplevelse af igangsættelse af fødslen efter termin

Introduktion
Et antropologisk feltarbejde i Igangsættelsesklinikken på Århus Universitetshospital...

Læs mere

Sansefødestuer

En kvalitativ undersøgelse af jordemødres oplevelser med arbejdet på en sansefødestue

Læs mere

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder

Abstract
Denne artikel beskæftiger sig med, hvordan risiko og modstandsdygtighed overføres fra...

Læs mere

Moderskab og eksistens

For et par måneder siden pointerede en jordemoderstuderende i en dimissionstale til de netop...

Læs mere

Fagligt indstik: Evidensbaseret klinik ved caputs forløsning

Om fødselsteknik, fødestillinger og perineale bristninger.

Læs mere

Fagligt indstik: Cancer under graviditeten - et dilemma med to liv

Cancersygdom under en graviditet er heldigvis sjældent forekommende

og ses hos ca. 1 ud af 1.000...

Læs mere

Fagligt indstik: Erfaringer med mobilt sundhedstilbud til udenlandske prostituerede

Ofre for menneskehandel opholder sig ofte i Danmark på turistvisum eller illegalt. De er derfor uden...

Læs mere

Fagligt indstik: Claviculafraktur

Claviculafraktur forekommer ved op til 1,65 % af alle fødsler.

Diagnosen stilles oftest ved...

Læs mere

Fagligt Indstik: Aktionsforskning - Et eksempel fra svangreomsorgen

Artiklen ‘Forskning i Praksis – Aktionsforskning – Et eksempel fra svangreomsorgen’ bygger på...

Læs mere

Fagligt indstik: Graviditet og fødsel efter gastrisk bypass operation

Kirurgisk indgreb er en mulighed ved svær overvægt, og den mest almindelige metode i Danmark er...

Læs mere

Fagligt indstik: Styringsformer i forebyggelsen af overvægt og depression blandt gravide i den danske folkesundhedspolitik 1999-2010

Resume Forholdet mellem styring og subjektivitet i forebyggelsen af overvægt og depression blandt de...

Læs mere

Fagligt indstik: Den narrative tilgang i jordemoderfaglig praksis

Er den narrative tilgang relevant for jordemoderen i praksis, og i så fald hvorfor? På baggrund af...

Læs mere

Fagligt indstik: Narrativitet og provokerede sene aborter

Kan forståelse for narrativitet og dets helende kraft være givtigt for jordemoderen, der yder omsorg...

Læs mere

Fagligt indstik: Etnisk oprindelses betydning for kvinders oplevelser under graviditet, fødsel og barsel

Resumé

I 2010 gennemførte Region Hovedstaden en spørgeskemaundersøgelse om fødende kvinders...

Læs mere

Fagligt Indstik: Når vold infiltrerer omsorgen: Hvad vil den nye kundskab om komplekse traumer fortælle os?

Resumé
Udviklingspsykologien og neurobiologisk kundskab sætter i dag det tidlige samspil centralt i...

Læs mere

Fagligt indstik: Forhandlingen om et godt fødselsforløb - om sectio på maternal request

I et antropologisk minifeltarbejde undersøgtes det, hvordan en læge og en gravid i udgangspunktet...

Læs mere

Fagligt Indstik: E-cigaretter - en ny måde at ryge på?

Resumé
E-cigaretter er et nyt cigaretprodukt, som man ikke kender helbredskonsekvenserne ved. Man...

Læs mere

Forskning og udvikling: Tålmodig fødsel - hvordan oplever de fødende det, når fødslen ikke længere er tålmodig?

Jordemoderforeningens projekt omkring den tålmodige fødsel er skudt godt i gang på de første fire...

Læs mere

Fagligt indstik: Implementering er en kompleks og interaktiv proces - om at anvende teori i implementering

Implementering af nye teknikker og praksisser i klinikken er en kompleks

og interaktiv proces, hvor...

Læs mere

Fagligt indstik: Reflektion i dialog

Om teori-praktik-teori transfer i jordemoderuddannelsen

Læs mere

Fagligt indstik: Hjemmefødsel - ny evidens

Siden det første Cochrane review om hjemmefødsel blev offentliggjort i 1998, er stadigt flere og...

Læs mere

Fagligt indstik: Danske jordemødres håndtering af efterbyrdsperioden - Skal vi have fælles retningslinjer?

En ny dansk undersøgelse har vist, at næsten to procent får blodtransfusion efter fødslen (1)....

Læs mere

Fagligt indstik: Calmette-studiet - BCG vaccination og sygelighed blandt danske småbørn

BCG vaccinen, også kaldet Calmette,

mod tuberkulose er en af de længst

kendte og mest anvendte...

Læs mere

Fagligt indstik: Mødet mellem jordemoderen og kvinden i latensfasen

Mange gravide henvender sig tidligt i fødslen med forventning om at blive indlagt. Med indlæggelse...

Læs mere

Fagligt indstik: Fødsel på fritstående, jordemoderledet fødeklinik - hvad ved vi nu?

Er der sundhedsmæssige gevinster ved at føde på fritstående klinikker for kvinder med en...

Læs mere

Fagligt indstik: Kan magnesiumsulfat til kvinder i for tidlig fødsel reducere børnenes risiko for cerebral parese?

Et skandinavisk multicenterstudie.

Læs mere

Fagligt indstik: Den danske ungdomsmodtagelse - en nødvendighed?

Af Gry Senderovitz jordemoder, Marie Vik Hessner, cand.scient.san.publ., Lise Bjerre, jordemoder,...

Læs mere

Fagligt Indstik: Ordbog

Intention-to-treat
Begrebet dækker over den måde, som oplysninger fra et forsøg analyseres på. Når...

Læs mere

Fagligt indstik: Fortløbende sutur versus inverterede knuder

Den fortløbende sutur startes ved bristningens toppunkt i vagina, og der syes med ulåste sting til...

Læs mere

Fagligt indstik: Tro og viden om fødsler

En krop bliver to, et foster bliver barn, et menneskeliv begyndes, en sjæl kommer til jorden .......

Læs mere

Fagligt indstik: Partnerens betydning for den gode fødsel

Fødselsledsagelsen opfylder væsentlige kulturelle behov, nemlig beskyttelsen af moderens integritet...

Læs mere

Fagligt indstik: Kompati: et nyt begreb om grebet i praksis

Hvorfor gør vi, som vi gør? Anden og sidste del af beretningen fra Jordemoderfagligt Selskabs...

Læs mere

Fagligt indstik: Jordemoderens beslutninger på fødestuen

- en undersøgelse af praksis i jordemoderperspektiv

Jordemødre arbejder indenfor rammerne af de...

Læs mere

Fagligt indstik: Erfaringer fra fødsler med vesvækkelse og vestimulation blandt førstegangsfødende: En kvalitativ interviewundersøgelse

Formålet med undersøgelsen var at få en dybere forståelse af førstegangsfødendes oplevelser fra...

Læs mere

Fagligt indstik: Syning af perineale bristninger og episiotomi

På Århus Universitetshospital, Skejby, gennemførtes i årene 2004- 2005 et randomiseret forsøg, der...

Læs mere

Fagligt indstik: Respektable gravide

Når mennesker mødes, gives kategorier som klasse, etnicitet og race betydning. I denne proces kan...

Læs mere

Fagligt indstik: Den lille og den store etik

Der hvor etiketten før havde sin plads, har etikken fået sit sæde. Førhen var etiketten i fokus som...

Læs mere

Fagligt indstik: At lære at være

Jordemoderuddannelsen veksler mellem teori og praksis. Dermed skal de studerende kunne begå sig i to...

Læs mere

Fagligt indstik: Vesvækkelse hos førstegangsfødende

Hvor hyppigt stilles diagnosen dystoci hos førstegangsfødende? Hvordan går fødslerne? Og er der...

Læs mere

Fagligt indstik: Akupunktur som smertelindring ved fødsler

På Århus Universitetshospital, Skejby, blev der i årene 2001—2004 gennemført et randomiseret studie,...

Læs mere

Fagligt indstik: Sundhedsstyrelsens anbefalinger 2009

De længe ventede ’anbefalinger for svangreomsorgen’ er på gaden og findes på...

Læs mere

Fagligt indstik: Referenceintervaller for laboratorieprøver hos raske gravide, fødende og barslende

Laboratorieprøver fra gravide og fødende falder ofte udenfor normalområdet. Nu har et studie...

Læs mere

Fagligt indstik: Forældre- og fødselsforberedelse - ikke kun forberedelse til fødslen

Mange fødesteder har sparet tilbud om fødselsforberedelse væk. Nu viser en dansk undersøgelse, at...

Læs mere

Fagligt indstik: Fødsler og kvalitet

Det Nationale Indikatorprojekt starter indsamlingen af data 1. september. Med otte indikatorer som...

Læs mere

Fagligt indstik: Motion og graviditet

To danske ph.d.-afhandlinger beskriver gravides motionsvaner samt motions indvirkning på forekomsten...

Læs mere

Fagligt indstik: Fordele og ulemper ved tidlig eller sen afnavling

Indledning
Tidlig kontra sen afnavling af det nyfødte barn har været diskuteret i umindelige tider,...

Læs mere

Fagligt indstik: Jordemoderstuderendes læringsmuligheder i klinikken

Hvordan kan vi som jordemødre skabe bedre vilkår for de studerendes læring i klinikken? Det har en...

Læs mere

Fagligt indstik: Udvidet Rhesusprofylakse

Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjerne for forebyggelse af Rh immunisering. Profylaksen...

Læs mere

Fagligt indstik: Ny viden om samspillet mellem epiduralblokade (EDA), oxytocin og amning

I klinikken betragtes kvinden med EDA som en normal fødende. På baggrund af ny viden om sammenhæng...

Læs mere

Fagligt indstik: Bilirubinæmi, hyperbilirubinæmi og kernicterus

Flere og flere børn udskrives fra fødestedet før 3.-4. levedøgn. Dermed er det i højere grad end ved...

Læs mere

Fagligt indstik: Hvordan begrundes monotorering praksisser?

Hvad er et træstetoskop og hvordan vurderer vi effekten af lyttepraksisser? Ifølge lærebøgerne er...

Læs mere

Fagligt indstik: Multipel sclerose og graviditet, fødsel og barsel

Kvinder med multipel sclerose frarådes ikke længere at blive gravide. Sygdommen forværres ikke af...

Læs mere

Fagligt indstik: Den traumatiske fødsel fra jordemoderens perspektiv

Selvom jordemoderfaget langt overvejende er forbundet med glædelige begivenheder, indebærer det i...

Læs mere

Fagligt indstik: Alkohol i graviditeten: Holdninger, viden og informationspraksis blandt jordemødre 2000-2009

Der har de seneste år været øget fokus på alkohol. Information og rådgivning om alkohol til...

Læs mere

Fagligt indstik: Vækkelse om vesvækkelse — om S-drop med omtanke

En gruppe jordemødre på to storkøbenhavnske hospitaler satte sig for at reducere brugen af...

Læs mere