LUP - fødsel

Danske Regioner har nu offentliggjort resultaterne af den første landsdækkende undersøgelse af, hvordan kvinder oplever deres møde med jordemødre, hospitalslæger og praktiserende læger i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel (LUP Fødende).

Kvinder, der fødte i perioden august til oktober 2012, blev opfordret til at svare elektronisk på et spørgeskema. 5.749 kvinder har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 56.

Resultaterne er beskrevet i en landsdækkende rapport, der er tilgængelig på www.patientoplevelser.dk og i lokale rapporter – en for hvert fødested. De lokale rapporter findes på hvert fødested.

Resultaterne viser generelt tilfredshed fra kvindernes side med mødet med sundhedsvæsnet før, under og efter fødslen. Der, hvor tilfredsheden er lavest, er efter fødslen, hvor usikkerhed omkring amning er fremherskende, og hvor mange angiver, at de ikke får en efterfødselssamtale eller er blevet kontaktet fra fødestedet efter udskrivning.

Næsten hver femte kvinde angiver, at hun ikke har fået den hjælp til amning på sygehuset, hun havde behov for. I forhold til hvor mange kvinder, der har haft en samtale om fødslens forløb, er det er tydeligt, at praksis er forskellig på sygehusene. 40 procent af kvinderne har ikke haft en samtale om fødslens forløb, og en næsten lige så stor andel af de kvinder, der bliver sendt hjem inden for 24 timer, er ikke blevet kontaktet af sygehuset efter udskrivelsen.

I alt oplever 31 procent af kvinderne fejl på et eller flere tidspunkter i deres forløb. De typer af fejl, som kvinderne beskriver, handler fx om manglende information/kommunikation, manglende personalekontakt og personalekontinuitet, fejlvurdering og uopdagede skader og ikke at blive taget alvorligt/lyttet til.

Undersøgelsen viser, at 92 procent på landsplan er trygge/meget trygge ved det tidspunkt de blev sendt hjem. Hvis man ser på dem, der kom hjem inden 24 timer, er tallet 80 procent.

Tallene lader til at de gravide/fødende har taget tilbuddet om ambulant fødsel til sig i stor udstrækning. Men resultaterne fortæller også, at der fortsat mangler kontinuitet i form af opfølgende kontakt af jordemoder, når op mod fire ud af ti, der går hjem inden for 24 timer, angiver, at de ikke bliver kontaktet fra fødestedet.

Undersøgelsen viser, at der stadig er plads til forbedringer efter udskrivningen, og at fødselsforberedelsen i højere grad bør omfatte amning og forberedelse til forældreskab.