Medlemskab og kontingent

På denne side kan du læse om dit medlemskab af Jordemoderforeningen. Du kan læse om:

Klik på punkterne her eller i menuen til venstre.

Rettigheder og pligter

Valgbarhed/stemmeret: 
Aktive autoriserede medlemmer er valgbare og aktive medlemmer har stemmeret til foreningens tillidsposter efter de i foreningens love og vedtægter gældende regler. 

Emblemet: 
Jordemødre, der er medlemmer af Jordemoderforeningen, har ret til at bære foreningens emblem. 
Jordemoderstuderende, der er medlemmer af Jordemoderforeningen, har ret til at bære foreningens særlige emblem for jordemoderstuderende.

Giv sekretaritet besked om ændringer: 
Medlemmerne har pligt til at underrette sekretariatet om ændringer i de registrede oplysninger, herunder adresseændringer, ændringer af stillingsbetegnelse og kredstilhørsforhold. Det gør du online, ved at logge ind her.

Ved skift af medlemskab kræves ofte særlig blanket. Se under Typer af medlemsskab.

Det er vigtigt, at man er registreret i den rigtige kreds. Det er kredsens tillidsrepræsentanter, der skal forhandle medlemmets løn- og arbejdsvilkår.

Medlemsoplysninger

Tjek dine medlemsoplysninger her.