Dagsorden for generalforsamlingen i Lederkredsen

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt