Hovedbestyrelse

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af formand, næstformand, formændene fra Jordemoderforeningens kredse samt formanden for lederkredsen - i alt otte hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Formand og næstformand er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på fire år. Kredsformænd vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af to år.Mødeplan 2022

25. januar               Virtuelt HB-møde

15. marts                Landskonference for kredsbestyrelser

22.-23. marts          HB-møde

28. april                  HB-møde

30. maj                   HB-møde

28. juni                   Virtuelt HB-møde

30. august              Virtuelt HB-møde

28.-29. september HB-møde

24. oktober             HB-møde

15. november        HB-møde

16. november        Kongres

13. december       Virtuelt HB-møde

Udvalg

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Hovedbestyrelsens medlemmer fremsætter forslag til, hvem man ønsker placeret i de forskellige udvalg. I tilfælde af, at der bringes flere emner i forslag end antallet af medlemmer i det/de pågældende udvalg, finder der skriftlig afstemning sted om udvalgsposter blandt de foreslåede emner. 
I de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg skal hovedbestyrelsen være repræsenteret med mindst 1 medlem.