Hovedbestyrelse

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af formand, næstformand, formændene fra Jordemoderforeningens kredse samt formanden for lederkredsen - i alt otte hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Formand og næstformand er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på fire år. Kredsformænd vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af to år.Mødeplan 2021

Den 7. januar HB-møde

Den 2. februar HB-møde

Den 2. - 3. marts HB-møde

Den 12. april HB-møde

Den 15. april Landskonference 

Den 17.-18. maj HB-møde

Den 21. juni HB-møde

Den 6.-7. september HB-møde

Den 27. oktober HB-møde

Den 9. december HB-møde

Udvalg

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Hovedbestyrelsens medlemmer fremsætter forslag til, hvem man ønsker placeret i de forskellige udvalg. I tilfælde af, at der bringes flere emner i forslag end antallet af medlemmer i det/de pågældende udvalg, finder der skriftlig afstemning sted om udvalgsposter blandt de foreslåede emner. 
I de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg skal hovedbestyrelsen være repræsenteret med mindst 1 medlem.