Dagsorden for generalforsamlingerne i de regionale kredse

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Valg af kongresdelegerede

8. Eventuelt.