Udmøntning af vinterpakke-midler 

Kredsformændene har i alle fem regioner været involveret i forhandlinger om udmøntning af de 1 mia. kroner, som Folketinget afsatte til en ’vinterpakke’ til ansatte i sundhedsvæsenet.  

Jordemødre får i en afgrænset periode fastholdelsestillæg på mellem 2.500 og 4.000 kr. per måned afhængigt af region samt bonus for ekstra arbejde. 

En milliard kroner er gennem en uges intense forhandlinger mellem de enkelte regioner og de faglige organisationer blevet fordelt på udvalgte faggrupper. 

Pengene, der er fordelt til regionerne efter bloktilskudsnøglen, gives i en afgrænset periode og skal være med til at fastholde medarbejdere og afhjælpe det akutte pres i sundhedsvæsnet.   

Rammeaftaler for udmøntning af pengene er indgået i de enkelte regioner efter aftale med de faglige organisationer. I nogle tilfælde vil det være op til den lokale ledelse at vurdere, hvilke medarbejdergrupper/funktioner, der får fastholdelsestillæg. 

Der er generelt lagt vægt på honorering af personale på akutte funktioner og med skiftende arbejdstider.  

I alle regioner er der forhandlet et fastholdelsestillæg til jordemødre samt tillæg for at tage ekstra arbejde. Størrelsen på fastholdelsestillægget varierer fra region til region blandt andet fordi, det er de enkelte regioner, der selv har vurderet, hvor mange faggrupper, der skulle tilgodeses. 

Hvilke jordemødre, der kommer i betragtning til fastholdelsestillægget, er defineret i de enkelte regioners aftaler. 

Tillæggene er primært tilrettelagt for at fastholde medarbejdere, der allerede er ansat. I Region Hovedstaden har man desuden besluttet at give et tillæg til nyansatte, der ansættes i perioden 1. januar til 31. marts, forudsat at den nyansatte fortsat er ansat efter tre måneder. Dette tillæg er på 4.000 kr. om måneden. 

Engangstillæggene gradueres med ansættelsesbrøken.  

Alle regioner har desuden aftalt bonus for at tage ekstra arbejde i form af overarbejde, FEA-vagter og arbejde på mistede fridage. Også her gælder det, at aftalerne varierer mellem regionerne. 

Alle tillæg er som hovedregel ikke pensionsgivende. 

Foruden vinterpakken - med 1. mia. kroner til at fastholde medarbejdere hen over vinteren - afsatte et flertal i Folketinget ved finanslovsaftalen 475 millioner kroner over fire år til forbedringer af svangreomsorgen. Herunder til bedre normeringer og rettigheder til kvinderne. 

Forhandlingerne om hvordan disse midler skal bruges, starter i det nye år.   

Region Nordjylland 

Fastholdelse: 
Der gives et engangstillæg på 12.000 kr. til alle jordemødre, der arbejder i skiftende vagter samt jordemødre, der arbejder som sonografer. Frontlinjeledere får også fastholdelsestillægget. Tillægget forudsætter, at man er månedslønnet og fysisk til stede på afdelingen. Medarbejdere, som ikke er fysisk til stede i hele eller dele af perioden (jordemødre på barsel undtaget), honoreres alene efter konkret vurdering for de perioder, hvor de er til stede og påtager sig nye opgaver, løser opgaver uden for det normale ansættelsesområde, deltager i vagtarbejde eller lignende. Tillægget udmøntes gennem to udbetalinger i henholdsvis januar med 3.000 kr. og april 2022 med 9.000 kr. For at opnå første rate skal man være ansat i december og ikke have opsagt sin stilling inden udgangen af december. For at opnå anden rate skal man være ansat januar-marts, og ikke have opsagt sin stilling inden udgangen af marts. 

Aktivitetsfremmende initiativer: 
Der gives et tillæg på 150 kr. pr præsteret time til medarbejdere, der præsterer ekstra arbejde i form af overarbejde, mistet fridøgn eller FEA-timer. Tillægget udmøntes som et engangstillæg, opgøres i perioden 1. december 2021 til 31. marts 2022, og udbetales når timerne er opgjort. 

Region Midtjylland 

Fastholdelse:
Der gives et engangstillæg på 10.000 kr. til jordemødre på særlig vagttunge afsnit/afdelinger. Tillægget udmøntes ultimo januar 2022 med 4.000 kr. og ultimo april med 6.000 kr. 
Tillægget udbetales til medarbejdere, der er ansat i de omfattede afsnit, på udbetalingstidspunktet.  
 
Aktivitetsfremmende initiativer: 
I perioden 20. december 2021 til 31. marts 2022 gives ud over honorering for almindeligt overarbejde og FEA et tillæg på 200 kr. for hver ekstra præsteret time udbetalt som overarbejde eller FEA. 

Udbetaling af dette tillæg opgøres efter den 31. marts 2022 og udbetales ultimo april som et engangsbeløb.  

Deltidsansatte deltager i ordningen i den udstrækning, at deres timer registreres som overarbejde eller som FEA.  

Omfanget af udmøntningen vurderes i marts 2022 med henblik på at perioden forlænges, såfremt alle midlerne ikke er brugt.  
 

Region Syddanmark 

Fastholdelse: 
Der gives et engangstillæg på 12.000 kr. til jordemødre, der arbejder i skiftende vagter, og som er ansat i perioden 1. januar til 31. marts. Tillægget forudsætter en ansættelse på minimum 20 timer ugentligt. Tillægget udbetales med 1/3 med lønnen for januar måned, og 2/3 med lønnen for april måned. Det er en betingelse for udbetaling af tillægget, at medarbejderen fortsat er ansat i samme stilling. Medarbejdere på barselorlov, plejeorlov eller som er sygemeldt, er omfattet af tillægget. 

Tillægget kommer oven i et lokalt aftalt tillæg, der gives til jordemødre ansat på OUH (Svendborg og Odense) på 12.000 kr. Dette tillæg gives til jordemødre, der er ansat i december 2021 og januar 2022. 

Aktivitetsfremmende initiativer: 
Der gives et tillæg på 100 kr. pr time, som lægges oven i udbetalt overarbejde, merarbejde eller FEA. Tillægget opgøres og udbetales á to omgange, i henholdsvis marts og maj. 

Vicechefjordemødre er omfattet af både fastholdelsestillæg og bonus ift. merarbejde. 

Region Sjælland  

Fastholdelse: 
Der gives engangstillæg på samlet 12.000 kr. til jordemødre, som løser opgaver på daglig basis på døgndækkede sengeafsnit. Det er en forudsætning for første rate, at man er ansat i december og for anden rate, at man er ansat i januar-marts. Tillægget udmøntes af to omgange – med januarlønnen og aprillønnen. Der er krav om minimum 20 timers ansættelse. Gælder for jordemødre og for vicechefer. Medarbejdere, som ikke fysisk er til stede i hele eller dele af perioden, fx på grund af længerevarende uddannelse, orlov/barsel eller længere sygemeldingsperioder, honoreres alene efter konkret vurdering for perioder, hvor de er til stede og påtager sig nye opgaver, løser opgaver uden for det normale ansættelsesområde, deltager i vagtarbejde eller lignende. 

Aktivitetsfremmende initiativer: 
Der gives et tillæg pr time, som lægges oven i udbetalt merarbejde, overarbejde eller FEA. Tillægget er på 200 kr. pr time for fuldtidsansatte og 100 kr. pr time for deltidsansatte op til gennemsnitligt 37 timer om ugen. Derudover bliver tillægget også for deltidsansatte på 200 kr. pr timer. Tillægget udbetales i henholdsvis januar for arbejde præsteret i december, og i april for arbejde præsteret i januar-marts.  

Region Hovedstaden 

Fastholdelse: 
Der gives et engangstillæg på 16.000 kr. til jordemødre, der er ansat 1. december 2021 og fortsat er ansat 31. marts 2022. Udbetales i to rater, med januarlønnen (4.000 kr.) og med aprillønnen (12.000 kr.). 

Fastholdelsestillægget kommer oven i belastningstillægget, som Jordemoderforeningen i hovedstaden i midten af december aftalte med Region Hovedstaden for alle jordemødre, der har mere end 50 procent af deres arbejdstid med eller omkring fødsler.  

Rekruttering: 
Som den eneste region er der i Region Hovedstaden aftalt et rekrutteringstillæg på 4.000 kr. per måned, der gives til nyansatte, der ansættes i perioden 1. januar til 31. marts, forudsat at den nyansatte fortsat er ansat efter tre måneder. Hvis man fx ansættes fra 1. februar, og er ansat i tre måneder, så vil man modtage et beløb på 8.000 kr., fordi man har været ansat i februar og marts. 

Tillæg for vagtbelastning: 
Der gives desuden vagtbelastningstillæg til lokalt udpegede medarbejdere på vagttunge afsnit på 2.500 kr. pr måned i perioden 1. december 2021 til 30. april 2022. Bonussen samles og udbetales som engangstillæg i henholdsvis marts og maj. Tillægget beregnes forholdsmæssigt til deltidsansatte. 

Aktivitetsfremmende initiativer: 
Der gives ekstra tillæg på udvalgte FEA-timer og overarbejdstimer. 100 kr. pr time for dag- og aftentimer, 150 kr. pr time for nattetimer og på SH-dage. Optjenes og udbetales som engangstillæg i henholdsvis marts og maj. 

Vicechefer kan omfattes, hvis de indgår i driften i et omfang, der adskiller sig væsentligt fra det normale.