Hvad må jordemødre i privat praksis under corona?

Oprettet den 5. januar 2021

Jordemødre og andre autoriserede sundhedspersoner må fortsat praktisere og berøres dermed ikke af restriktionerne, der blev indført den 15. december 2020. Al aktivitet skal selvfølgelig fortsat foregå under respekt for anbefalinger og retningslinjer for undgåelse af smittespredning.

På baggrund af spørgsmål fra privatpraktiserende jordemødre om situationen efter, at smittetrykket steg hen over julen, kontaktede Jordemoderforeningen den 30. december 2020 Styrelsen for Patientsikkerhed. Her lød det i en mundtlig besked, at der kun måtte udføres behandlinger i privat regi, som vurderedes som akutte.

Dette viser sig ikke at være korrekt.

Sundheds- og Ældreministeriet vendte i går tilbage på en henvendelse fra Jordemoderforeningen, hvor ministeriet henviser til §16, stk. 3 [i BEK nr. 2059 af den 20/12/2020](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2059). Heraf fremgår det, at nedlukningen ikke gælder ”for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i”. Samtidig tilkendegiver ministeriet, at det er det, vi kan henholde os til. Dermed må vi konstatere, at udmeldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke er gældende, og at jordemødre – ligesom andet autoriseret sundhedspersonale – ikke er omfattet af nedlukningen i forhold til de ydelser, der tilbydes hos privatpraktiserende jordemødre.

Vi beklager at have viderebragt upræcise udmeldinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Udmeldinger, som vi følte os nødsaget til at viderebringe, da de jo udgik fra en myndighed. Samtidig beklager vi den frustration, som udmeldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed har givet anledning til.

I forbindelse med kontakten til Sundhedsministeriet er vi nu blevet en del af et sektorpartnerskab, som Sundhedsministeriet afholder, hvori blandt andet konsekvenser for de privatpraktiserende i forhold til Corona-tiltag vil blive drøftet. I en ny retningslinje [(COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet), som Sundhedsstyrelsen sendte ud i går den 4. januar 2021, står der bl.a. følgende:

”3.1. Faglig prioritering af aktiviteter ud fra en individuel konkret vurdering Det vil i hver enkelt klinisk situation være et konkret fagligt skøn (fra læge, sygeplejerske, tandlæge mv.), der ligger til grund for vurderingen af, hvorvidt en given undersøgelse, behandling mv. kan og skal gennemføres. I vurderingen vil fx indgå alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden, samt risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette”.

”3.7. Den øvrige praksissektor Den øvrige praksissektor omfatter mange forskellige aktører og mange forskelligartede aktiviteter. Nogle aktiviteter er rettet mod forebyggelse og/eller velvære, andre har karakter af behandling, herunder genoptræning. Den øvrige praksissektor skal som udgangspunkt varetage alle sædvanlige funktioner iht. principperne for prioritering beskrevet i afsnit 3.1, dog under fortsat hensyn til at minimere smittespredning jf. kap 2”.

Vi opdaterer løbende siden, når vi har ny viden om ændringer og tiltag.