OK21 for statens område er på plads efter lange forhandlinger

Efter lange forhandlinger har Jordemoderforeningen sammen med de andre medlemsorganisationer her til aften indgået et forlig for alle ansatte på statens område over de næste tre år.

I en usikker økonomisk tid sikrer aftalen en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked. 

Den samlede ramme for forliget er på 6,75 %, og de statsansatte kan se frem til generelle lønforbedringer på 4,42 % over 3 år. Dermed forventes forliget at give en reallønsudvikling over perioden.

Aftenens forlig indebærer et gennembrud for vores statslige medlemmer. Det er lykkedes at indgå en aftale om, at alle jordemødre i staten nu bliver omfattet af AC’s fællesoverenskomst.

Også på underviserområdet/professionshøjskolerne sidestilles jordemødre fremover fuldt og helt med deres AC-kollegaer. Her bliver der i højere grad fokus på jævn arbejdsbelastning og sammenhængen mellem opgavernes omfang og det samlede timeforbrug.

Med dækningen af AC-fællesoverenskomsten bliver det også klart, at jordemødre på universiteterne skal have samme vilkår som deres andre AC-kollegaer.

Og jordemødre ansat andre steder i staten, eksempelvis i smitteopsporingen, som hidtil ikke har været omfattet af en overenskomst, bliver fremover også dækket af AC-overenskomsten.

For alle statsansatte er der herudover opnået forbedrede vilkår for seniorer og en senior-bonus fra det fyldte 62. år, som kan konverteres til frihed eller pension. 

Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så medlemmerne fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

De endelige forligstekster og en gennemgang af dem vil blive lagt på hjemmesiden inden Jordemoderforeningens medlemmer skal stemme om de indgåede forlig.

Jordemoderforeningens medlemmer skal stemme om forligene på det statslige, det kommunale og det regionale område i løbet af marts.

Der er aftalt afsluttende forhandlinger på det kommunale og det regionale område i slutningen af februar.