Hvem laver prioriteringen i den danske sundhedspolitik?

I november 2014 indgik SR-regeringen sammen med SF og Enhedslisten en finanslovsaftale, der prioriterede svangreomsorgen i Danmark.
Der var tale om et løft på 35 mill. i 2015 og 75 mill. i årene 2016-2018. I forhold til de samlede udgifter til sundhedsvæsenet et meget lille beløb, men et beløb der kan gøre stor forskel for de fødende og dermed for folkesundheden.
Siden har jordemødre i hele landet måttet høre på, at det ikke er Folketinget, der skal prioritere sundhedsindsatsen i Danmark. Folketinget skal bare lovgive. Kritikken er især kommet fra folk, der ikke mener, at vi skal prioritere forebyggelse og svangreomsorg.

Men Folketinget og Sundhedsministeren har altid prioriteret i sundhedspolitikken. Bare inden for det sidste år er der mange eksempler. Fx var det en klar prioritering, da SR-regeringen sidste år fremlagde deres forslag til finanslov. Her var der afsat:
5 mia. kr. over perioden 2015-2018, men følgende prioriteringer:

  • Kræft skal opdages tidligere, så flere kan overleve (1,1 mia. kr.)
  • Kroniske sygdomme skal opdages tidligere og svage patienter skal have ekstra hjælp (1,5 mia.kr.)
  • Styrkelse af den praktiserende læge (1,0 mia. kr.)
  • Bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende (0,3 mia. kr.)
  • Bedre kvalitet via synlighed og åbenhed om resultater (1,1 mia. kr.)

Det var også en klar prioritering, når man i forliget med SF og EL derudover afsatte 1,5 mia til særlige indsatsområder. Hvor svangreomsorgen fik de 35 mill. hhv. 75 mill. 

Det er også en klar prioritering, når sundhedsministeren så efterfølgende fjerner de øremærkede midler til svangreomsorgen. Især når der en lang række af de øvrige prioriteringer fra FL2015 får lov til at køre videre. Faktisk har ministeren kun fjernet nogle få hundrede millioner af de 6,5 mia, som den tidligere regering prioriterede til ovenstående områder. 


Det er også en klar prioritering fra Folketinget og sundhedsministerens side, når man den 24. oktober 2015 afsætter 874 mill fra satsmidlerne til øremærkede indsatser indenfor sundheds- og ældreområdet.

Det er også en prioritering, når sundhedsministeren den 23. oktober 2015 igangsætter arbejdet med kræftplan IV. Her kommer med garanti også ekstra midler til regionerne for den indsats. Det er også en prioritering, når regeringen fremlægger forslag til finanslov med flere penge til sundheden. Som det hedder i pressemeddelelsen fra finansministeriet:

".... Vi afsætter et løft på 2,4 mia. kr. til sundhedsvæsenet fra 2015 til 2016 med fokus på kronikere, kræft og demens."

Med andre ord har politikere i regering og Folketing altid prioriteret på sundhedsområdet.

Jordemoderforeningen anerkender, at store områder har fået tilført midler.
Jordemoderforeningen anerkender også, at en lang række områder på hospitalerne er klemt og ligesom fødeafdelingerne har behov for tilførsel af ekstra midler.
Jordemoderforeningen anerkender også, at det er regionspolitikere og ledere på hospitalerne, der prioriterer, hvordan de tilførte midler på et område skal prioriteres og tilrettelægges.

Men Jordemoderforeningen anerkender ikke påstanden om, at det kun er regionerne, der prioriterer indsatsen på sundhedsområdet. Folketinget og den til enhver tid siddende Sundhedsminister gør det også, har altid gjort det, og vil også gøre det i al fremtid.

Ved finanslovsforhandlingerne sidste år prioriterede Folketinget for en gang skyld svangreomsorgen i en finanslovsforhandling. Det er det eneste nye!

Jordemoderforeningen har hele tiden anerkendt regionernes ret til at prioritere indenfor den ramme, der var afsat til svangreomsorgen, så længe det har fokus på formålet - nemlig:

til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. Midlerne skal anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og initiativer, som indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg.

Jordemoderforeningen opfordrer derfor alle politiske partier på Christiansborg at stå ved deres beslutning fra februar 2015 http://www.ft.dk/samling/20141/vedtagelse/v28/index.htm  om nødvendigheden af ekstra midler til svangreomsorgen og sørge for, at midlerne kommer med i finansloven for 2016.

Jordemoderforeningen opfordrer samtidig regionspolitikere i alle fem regioner til at gennemgå svangreomsorgen i deres region, tage imod ekstra midler fra Folketinget til området og prioritere, hvordan svangreomsorgen skal tilrettelægges i regionen, så man lever op til svangreanbefalingerne, samt anerkender at graviditet og fødsel er en fysiologisk proces, der ikke kan speedes op, men hvor sundheden i stedet kommer af ro, følgeskab og tilstedeværelse af jordemødre under hele fødselsforløbet.