Glædelig jul

Kære kollega

Sikken et år. Et år ud over det sædvanlige.

For et år siden stod vi på bagkanten af Jordemoderforeningens kongres, med en ny politisk strategi i hånden og havde blandt andet ambitioner om bedre løn og vilkår til jordemødre. 

Opmærksomheden på løn og vilkår kom helt af sig selv, båret på vej af en kvindelig forfatter, vidnesbyrd fra tusindvis af fødende, aktindsigt til medier, en aktivistisk ligelønsbevægelse, Corona, en sygeplejerskestrejke – og jordemødre, der vendte ryggen til fødegangene.

Politikere på Christiansborg begyndte at interessere sig for fødeområdet og begyndte at stille spørgsmålene: Hvordan ser løsningen ud? Og hvad koster den? 

De spørgsmål var vigtige at kunne besvare, og det var startskuddet til at formulere Jordemoderforeningens eget udspil: Styrket kvalitet i svangreomsorgen.

Debatten om fødselshjælpen fortsatte på fuld skrue hele foråret og igen efter sommeren. Vi havde undervejs utallige dialoger med politikere på tværs af partier, arbejdsgiverne i alle regioner og ikke mindst jordemoderlederne, der har bidraget med kreative ideer og beregninger. 

Vi har også måttet lægge arm med sundhedsøkonomer, liberale tænketanke og andre, der satte spørgsmålstegn ved behovet for bedre normeringer. 

Undervejs forhandlede vi overenskomst med et ud fra omstændighederne OK resultat. Det gjorde vi blandt andet ved hjælp fra vores nye hovedorganisation, AC, og resultatet indebar sikring af reallønnen og en reel pensionsstigning. I stemte nej til forliget, det var jo ikke det, som vi og hovedsbestyrelsen anbefalede, men det var sammen med sygeplejerskerne med til at sætte endnu mere opmærksomhed på ligelønsproblemet. 

Opmærksomhed var der nok af, og vi lærte i 2021, at politik også kan formuleres i dameblade. Tak for det Femina. Men vi måtte også sande, at der er langt fra politisk goodwill til mærkbare forbedringer af medlemmernes arbejdsliv. 

Og som året skred frem, blev tilstanden på fødestederne mere og mere rødglødende og farlig, både for de fødende og for jordemødrene. Vores fokus på normeringsproblemer blev gradvist overskygget af rekrutteringsproblemer.

Sikken et år. Og først nu, præcis et år senere, kan vi endelig se tegn på, at noget går den rigtige vej. Vi har fået del i en vinterpakke med økonomisk kompensation, omend kun midlertidigt. Vi står med et ben inde i en lønstrukturkomité, der forhåbentlig kan pege på varige løsninger på uligeløn. 

Tillæg, der gives midlertidigt, giver mening for at anerkende den store fleksibilitet, som der ydes på fødeafdelingerne. Men det er varige løsninger og en anerkendelse af, at lønnen langt fra modsvarer uddannelse og ansvar, der for alvor vil gøre en forskel. Det er vores forventning, at arbejdsgiverne stadig vil kunne se behovet for bedre honorering, når lønstrukturkomitéen har gjort sit arbejde og når vi kommer til overenskomstforhandlingerne i 2024. 

I forhold til arbejdsvilkår har vi også taget et første og stort skridt. Et flertal i Folketinget afsatte penge på finansloven til flere jordemødre og bedre kvalitet. Udmøntningen skal vi stadig slås om – og en reel grundnormering har vi ikke endnu. Bedre normering er en forudsætningen for, at der kan etableres et godt arbejdsmiljø, og det er en forudsætning for at kunne arbejde i mindre teams, i mindre enheder, herunder klinikker og i kendt jordemoder-ordninger.

Flere regioner har sat penge af til fødeområdet, og vi oplever, at der er flere ambitioner om at gøre det bedre fra den front. Vi er langt fra i mål, men vi er på dagsordenen. Og det er vigtigt. 

De lokale kredsformænd og kredsbestyrelser gør i det daglige et stort arbejde for, at jordemødre huskes i lokal og regional politik. 

Tak til alle jer, der har været med til at sætte problemstillingerne på dagsordenen. Både arbejdsvilkår, løn – og her underkender vi ikke værdien af det aktivistiske spor - kvindernes sikkerhed og den faglige kvalitet. 

Mange har taget ansvar, har stillet sig frem og delt beretninger fra den virkelighed, som de er en del af - eller en virkelighed, som de har måttet vælge fra. I strækker jer langt, og I tager ansvar for at sikre det faglige niveau – mod givne odds.

Vi håber, at der er kommet en så massiv bevidsthed hos politikerne, at de forstår, at det er deres og ikke kun vores ansvar, at borgerne får en god svangreomsorg.   

Og sikken et år på den faglige front. Endelige kom de længe ventede anbefalinger for svangreomsorgen. I Lillian Bondos julehilsner i 2017 og 18 stod der, at nu kom de nyreviderede anbefalinger snart. Men der skulle blive tale om en massiv dystoci. 

Forventningerne var store. Der er bestemt elementer, der er blevet uddybet, men de overordnede rammer er ikke ændret væsentligt siden seneste version fra 2013. Det vi dog skal fremhæve, er ambitionen om den tidlige konsultation hos jordemoder, hvor der vil kunne tages de første vigtige skridt i forhold til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som graviditeten fordrer og giver mulighed for. Og så en tydelig præcisering af effekten af at have en jordemoder hos sig under hele fødslen. 

Covid er i større eller mindre omfang blevet en del af den kliniske hverdag. I sommer kom anbefalingen om vaccination af gravide, og det skulle siden vise sig, at nye varianter i højere grad end tidligere giver svære forløb for både mor og barn. I disse dage arbejdes der på, hvorledes vi – om muligt – kan monitorere gravide, der har eller har haft covid. Det er en opgave, som fødeafdelingerne også skal løfte. 

Sidst men ikke mindst så sendte Sundhedsstyrelsen for nylig et udkast til en National Klinisk Anbefaling i høring om igangsættelse af fødsel hos raske gravide på grund af gestationsalder. 

I den sammenhæng, er det vigtigt, 1) det er en høring, 2) der skal ikke implementeres noget, før der er både jordemødre og resurser til det, 3) at der skal være resurser til en god samtale med kvinden til at uddybe fordele, ulemper og mulige konsekvenser af igangsættelse. 

Der er høringsfrist den 17. januar, og hvis I har et budskab, men ikke orker at udarbejde et høringssvar selv, så er man velkommen at sende input til ams@jordemoderforeningen.dk. 

2022 bliver året, hvor vi fortsætter kampen for, at der er de bedste forudsætninger for at varetage vores vigtige fag. Det handler om en ordentlig løn og rimelige arbejdsvilkår, hvor det er muligt at tage udgangspunkt hos den enkelte – både jordemoder og gravid. 

Vi er langt fra i mål, men vi arbejder på det. 

Med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Bedste hilsen

Mette og Lis