Forhandlinger med Danske Regioner

Forhandlingerne om OK-21 er skudt i gang. Det sker for første gang med Akademikerne AC som forhandlingspartner.

I dag har Jordemoderforeningen haft det første forhandlingsmøde med Danske Regioner, eller RLTN som de hedder i forhandlingsverden. Sammen med forhandlerne fra fysio- og ergoterapeuterne har formand Lis Munk, næstformand Mette Rotesan og forhandlingschef Klaus Groth-Andersen udfoldet kravene over for arbejdsgiverne. Og tilsvarende har arbejdsgiverne præsenteret deres krav.

Jordemoderforeningens krav

Jordemoderforeningen stiller krav til løn og pension, til vilkårene for vagtarbejde og under en bred paraply krav, der skal sikre en bedre balance mellem arbejds- og privatliv.

- Jordemødre arbejder på et akut område og med skiftende arbejdstider. Det er en udfordring, og vi vil kæmpe for, at alle skal have ordentlige vilkår. Vi vil have mulighed for et sundt og godt arbejdsliv for jordemødrene, siger Lis Munk, der sammen med hovedbestyrelsen i særlig grad vil prioritere forbedring af pensionen.

Regionernes krav

Regionerne har stillet krav om tilpasning af overenskomster og aftaler, så de understøtter fuldtidsbeskæftigelse. Og de har stillet et krav om drøftelser af udviklingstendenser i sundhedsvæsenet, så overenskomster og aftaler kan tilpasses til ændringer i teknologi, organisering, ændret struktur mv. Et gennemgående tema for regionerne er rette kompetencer på rette tid og sted, fleksibilitet, udvikling af arbejdspladserne og medarbejdernes kompetencer.

Overlap i krav

Lis Munk, kan du se et overlap mellem Jordemoderforeningens krav og Danske Regioners?

- Et stykke ad vejen har vi fælles interesser. Gennem de sidste ti år er der sket en stigning i antallet af fuldtidsansatte jordemødre. Den udvikling ser vi også gerne fortsætte, men det kræver forhold, der gør, at jordemødrene kan holde til det. Jeg tror, at vejen frem blandt andet kan være at sikre retten til selv at vælge mellem indregning, udbetaling eller afspadsering af ulempeydelser. Og her bliver det spændende, om regionerne kan møde os. Vi har også et udtalt behov for at hæve pensionen, og det vil vi lægge vægt på i forhandlingerne, siger Lis Munk.

Der er lang vej igen, før et resultat er i hus. På mødet i dag blev der aftalt tekniske drøftelser, hvor medarbejdere fra de tre foreninger og fra Danske Regioner mødes, regner på beløb, afklarer misforståelser, begynder at lave tekstforslag mv. Næste rigtige forhandlingsmøde er aftalt til den 11. februar, og forhandlingerne forventes afsluttet den 24. februar.

Modsætninger

Lis Munk, hvilke uenigheder er der i forhandlingerne, og kan de løses?

- Arbejdsgiverne vil gerne have meget fleksibilitet ind i overenskomsten. Jeg mener, at de regionale jordemødre allerede udviser stor fleksibilitet for at få enderne til at hænge sammen. Så vi er meget opmærksomme på, at yderligere fleksibilitet ikke må kompromittere det gode arbejdsliv med balance mellem arbejde og privatliv. Vi kommer til at sidde i forhandlingsrummet lige til det sidste for at få så meget som muligt hjem, siger hun.

Første forhandlinger i AC-regi

OK21-forhandlingerne er de første overenskomstforhandlinger på det regionale område, efter Jordemoderforeningen skiftede til AC i 2020. Det er et andet forhandlingsmæssigt setup, som byder på både muligheder og udfordringer.

- Jeg har to målsætninger for disse forhandlinger. For det første at få forbedringer forhandlet hjem til jordemødrene, for det andet at bruge forhandlingerne til at bygge bro til fremtiden, siger hun.

Som følge af, at aftalerne med Danske Regioner nu skal indgås med Akademikerne AC sammen med Jordemoderforeningen, skal Jordemoderforeningen og terapeutgrupperne ud af de gamle aftaler med Sundhedskartellet. Det er en teknisk svær øvelse at overføre vores eksisterende aftaler og vilkår til AC-aftalerne. Som det tegner lige nu, så bliver OK21 en forhandling, hvor Jordemoderforeningen og terapeutgrupperne bliver flettet ud af de gamle Sundhedskartel-aftaler, så de tre organisationer står med selvstændige aftaler.

- Vi når sandsynligvis ikke en indfletning i de regionale AC-aftaler denne gang, men vi lægger sporene ud, så det bliver muligt på et senere tidspunkt, siger Lis Munk.