50 millioner til svangreomsorgen!

Længe så det ud som de øremærkede midler til svangreomsorgen (75 mill. i 2016 og frem, som den tidligere regering sammen med EL og SF afsatte), skulle forsvinde helt.

Nu er finanslovsforhandlingerne afsluttet, og en del af de ekstra midler, som man har prioriteret til sundhedsområdet, går til svangreomsorgen. Således er der afsat 50 mill årligt fra 2016 og frem.

Jordemoderforeningen hilser det velkomment. Der er hårdt brug for de ekstra midler ude på landets fødegange. De mange eksempler på urimelige forhold, der har været fremme i medierne i de sidste måneder viser med al tydelighed, at det er tiltrængt.

Med de ekstra midler er der nu enighed på tværs af fløjene på Christiansborg om, at svangreomsorgen skal prioriteres. Dermed er Folketinget tilbage ved den helt fornuftige beslutning, som de lavede i februar 2015 efter en række spørgsmål til den daværende minister:
http://www.ft.dk/samling/20141/vedtagelse/v28/index.htm

Forliget er indgået mellem regeringen og DF, K og LA, og lyder således:

Løft til fødeafdelinger:

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at styrke kvaliteten på fødselsområdet. 
Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 50 mio. kr. årligt fra 2016 til en styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger. Midlerne fordeles i 2016 og 2017 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Regionerne skal fremsende revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2018 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet til regionerne. Udmøntningen drøftes med aftaleparterne.

Forliget er blevet indgået på trods af modstand fra grupper, der hellere vil prioritere andre ting, og der er også blevet misbrugt data, tal og oplysninger i den forbindelse. Se:
http://www.jordemoderforeningen.dk/…/den-lange-fortaelling…/

Desto større er glæden derfor over, at folketingets partier har kunnet gennemskue disse udfald mod svangreomsorgen og forebyggelsen. De gravide kan forhåbentligt se frem til, at de fremover får et forløb, som minimum lever op til svangreanbefalingerne.

Hvad nu?

Tre ting står helt klart:

1) Denne gang skal udmøntningen følges langt tættere, så pengene kommer ud til de mest nødlidende fødeafdelinger i hver region.

2) På tværs af Folketingets partier har det igen og igen lydt, at kvinderne skal sikres en svangreomsorg, der lever op til anbefalingerne. Samtidig har regionernes formand i denne proces påpeget, at folketinget ikke skal prioritere økonomisk (selvom de konstant gør det på en række områder), men kun lovgive. Det får os til at pege på betydningen af, at kvinderne sikres lovfæstede rettigheder, der som minimum bygger på svangreanbefalingerne. Så må regeringen efterfølgende bevise, at regionerne har midlerne til at leve op til lovgivningen.

3) Samtidig har processen det sidste halvandet år med stor tydelighed vist, at der rundt om i landet findes politisk/administrative ledere, der ikke kender eller anerkender værdien af en god svangreomsorg. Langt fra alle, men for os, der ved, hvilken forskel den gode graviditet, fødsel og barsel gør, ja, der er det for mange ledere, der ikke ser potentialet til at nedbringe problemerne andre steder i sundhedsvæsenet.

Måske kan det forklares med, at svangreomsorgen er det eneste store både borgerrettede og patientrettede forbyggelsesområde, der er placeret i regionerne.

Vi fastholder, at regionerne løfter alle deres opgaver på baggrund af den evidens, der findes på området. Og evidens siger, at en graviditet og fødsel og etablering af forældre/barn-forholdet ikke kan forceres. Det kræver ro, og det kræver tilstedeværelse af jordemødre. Derfor vil vi intensivere vores indsats for at formidle den særlige logik i svangreomsorgen, som ikke alene har fokus på helbredelse, men på styrkelse af kvinden. 
Det kræver tid og følgeskab, og det giver bedre sundhed på det lange sigt.