Ferie og sygdom

Ferie og sygdom

Sygdom er en feriehindring – du kan derfor ikke pålægges at afvikle ferie, når du er sygemeldt – heller ikke selvom du kun er deltidssygemeldt. Du påbegynder derfor ikke ferieafvikling, når du er sygemeldt med mindre du selv ønsker det – se mere nedenfor.

Syg efter feriens start

Sygdom opstået efter feriens begyndelse Ferieloven og ferieaftalerne giver en vis ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under sin ferie. Du har som syg to vigtige pligter, før der gives erstatningsferie:

  • Den første er, at du skal give arbejdsgiveren besked om sygdommen så hurtigt som muligt efter de regler, der er på den konkrete arbejdsplads. Hvis sygdommen først meddeles til arbejdsgiveren på eksempelvis tredjedagen for sygdommens opståen, så løber fem karensdage først fra dette tidspunkt. Retten til erstatningsferie opnås i det tilfælde derfor først efter otte sygedage. 
  • Den anden pligt er, at du skal kunne dokumentere sygdommen. Dette indebærer, at der skal indhentes en lægeerklæring, der dokumenterer sygeperioden. Det er i udgangspunktet egen læge, der skal udarbejde lægeerklæringen, men er du blevet syg i udlandet, så er det den behandlende læge på stedet, der udsteder lægeerklæringen. Dokumentationen skal indhentes, selv om arbejdsgiveren ikke spøger om den. Og man skal selv betale omkostningerne til dokumentationen.

Vær i øvrigt opmærksom på, at de fem karensdage beregnes indenfor samme ferieår (fra 1. september til 31. august), de behøver imidlertid ikke at være sammenhængende, så er du syg tre dage i sommerferien og seks dage i vinterferien i februar, så får du erstattet de sidste fire feriedage til senere afholdelse.

Syg men ønsker at afholde ferie alligevel

Hvis du under en sygemelding ønsker at afholde ferie – og dette er aftalt med din leder-, så kan du afholde ferie på en “teknisk raskmelding”. Det betyder, at du genindtræder i sygemeldingen igen direkte ved feriens afslutning. Ferieafholdelsen har således ingen indflydelse på dine sygedagpenge.

Det er en god ide, også at tage din privatpraktiserende læge i ed i forhold til, at ferien ikke hindre din helbredelse. Såfremt du forventer at forsætter sygemeldingen efter ferien, er det ligeledes vigtigt at få aftalt ferien med kommunen, så der ikke bliver problemer med at genoptage sygedagpengene. Der udbetales ikke sygedagpenge i ferieperioden, fordi du de facto er raskmeldt.

Ophold under sygdom

Du har ikke pligt til at opholde dig på din bopæl under din sygemelding – du må således gerne være fx i dit sommerhus eller opholde dig i et andet EU/EØS land, men du må ikke afholde ferie. Det vil sige, at såfremt du i perioder normalvis har bopæl i et andet EU/EØS land, så vil det formentligt være i orden, at du opholder dig der under din sygemelding. Men tager du fx en weekend til Paris uden sædvanligvis at have ophold i Paris, så vil det være at betragte som ferieafholdelse. Det er kommunen, der vurderer, hvorvidt du har afholdt ferie. Er du i tvivl om, hvordan dit ophold bliver betragtet, bør du drøfte det med kommunen.

Såfremt du ikke kan blive behandlet i Danmark, eller du kan dokumentere, at din læge har ordineret rekreation uden for Danmark, kan du midlertidigt godt opholde dig i udlandet under din sygemelding. Det er dog en betingelse, at rekreationsopholdet er lægefagligt begrundet og med fast lægetilsyn eller, at Sundhedsstyrelsen/det behandlende sygehus har givet tilladelse til behandling i udlandet. Vi anbefaler, at du altid kontakter din kommune forud for ophold i udlandet under sygemelding, selvom du har en lægeerklæring på retten til opholdet.