Ferie for statsansatte

Ferieloven

Som statsansat er du omfattet af ferieloven samt cirkulære om ferieaftalen:

Se hertil ferievejledningerne:

Ferieaftalerne er et supplement til ferieloven. Aftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder kun bestemmelser om de tilfælde, hvor ferieloven fraviges.

Feriereglerne på statens område er rimeligt identiske med reglerne i regioner og kommuner, hvorfor der som udgangspunkt henvises til disse.

De største forskelle er anført her:

Optjening af ferie
På statens område optjenes ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse, i alt 25 feriedage i et kalenderår svarende til 5 ugers ferie.

Herudover optjenes 0,42 særlig feriedag med løn for hver måneds ansættelse, svarende til 5 særlige feriedage pr. år. Ved ansættelse i et helt kalenderår er der derfor optjent ret til ferie med løn i 5 uger samt 5 særlige feriefridage.
Ændret beskæftigelsesgrad
Hvis du ved din feries afholdelse har en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsperioden, får du løn under din ferie på grundlag af beskæftigelsesgraden i optjeningsperioden.
Særlig feriegodtgørelse
På statens område er den særlige feriegodtgørelse 1,5%.
Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn
I stedet for løn og særlig feriegodtgørelse kan du vælge at få feriegodtgørelse på 12%, hvis du opfylder betingelserne for at få løn under ferie. Du skal meddele din arbejdsgiver dette før ferieårets begyndelse, dvs. inden 1. september. Valget er bindende for optjeningsåret.
Omlægning af ferie
Som hovedregel kan ferietidspunktet ikke ændres (hverken af ledelsen eller medarbejderen), når ferien er fastlagt. Ledelsen kan dog, hvis ganske særlige omstændigheder gør det nødvendigt, omlægge en allerede planlagt eller påbegyndt ferie. Der skal være tale om force-majeure-lignende situationer — det er eksempelvis ikke tilstrækkeligt, at der er sygdom blandt de tilbageværende medarbejdere.

Hvis din planlagte ferie omlægges, uden at du har givet dit samtykke, og varslet ikke er overholdt, dvs. at varslet er kortere end 3 måneder for hovedferien og kortere end 1 måned for restferien, får du en kompensation på 1,8 times betalt frihed for hver omlagt feriedag.

Hvis omlægningen sker efter din feries begyndelse, er kompensationen 3,6 times betalt frihed for hver omlagt feriedag.
Særlige feriedage
Som udgangspunkt holdes de særlige feriedage som almindelige feriedage. Det betyder, at særlige feriedage holdes i det ferieår (1. maj til 30. april året efter optjeningsåret), der følger efter optjeningsåret (= kalenderåret) og de særlige feriedage kan ikke holdes, hvis der foreligger en feriehindring.

Man skal aftale med sin arbejdsgiver, hvornår de særlige feriedage skal afholdes, og ens ønske om placering af feriedagene skal så vidt muligt imødekommes. Det forudsættes, at afholdelsen er forenelig med arbejdet.

De særlige feriedage kan afholdes som enkeltdage – eller som brøkdele af dage.

Der er ikke fastsat nogen varslingsbestemmelse, men medarbejderen skal så tidligt som muligt give arbejdsgiveren besked om, hvornår en særlig feriedag ønskes holdt.