6. ferieuge

Den 6. ferieuge

Den 6. ferieuge følger stadig de gamle ferieregler, selvom de nye ferieregler er trådt i kraft.

For så vidt angår den 6. ferieuge, bestemmer du selv, hvornår du vil afholde den — dog under forudsætning af at arbejdets udførelse ikke hindrer afholdelsen.

Der er ikke fastsat nogen frist for dit varsel, men du har pligt til at give din arbejdsgiver besked om afviklingen af 6. ferieuge så tidligt som muligt.

6. ferieuge kan i øvrigt afholdes på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret.

Hvis ikke du har afholdt den 6. ferieuge i ferieåret, er udgangspunktet, at du har ret til at få de resterende ferietimer udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb.

Fratræden

Ved fratræden bortfalder 6. ferieuge og i stedet udbetales en godtgørelse. Udbetalingen sker i forbindelse med sidste lønudbetaling. Arbejdsgiver kan fastsætte en frist vedrørende udbetaling af 6. ferieuge – se §15 i Aftalen om 6. ferieuge m.m.
Regionen (og kommunen) kan beslutte, at du — for at få 6. ferieuge udbetalt — skal afgive ønske herom inden for en nærmere fastsat frist, der som udgangspunkt er inden 1. oktober i ferieåret. Men fristen kan være fastlagt til et senere tidspunkt, som arbejdsgiver fastlægger. 

For at kunne gøre brug af denne regel, skal arbejdsgiver senest ved ferieårets start generelt overfor de ansatte have tilkendegivet, at man vil benytte sig af reglen.

Hvis 6. ferieuge så alligevel ikke kan afholdes på grund af en feriehindring, udbetales den 6. ferieuge kontant ved ferieårets udløb, medmindre ferien aftales overført til det efterfølgende ferieår.

Hvis du ikke har givet besked om, at 6. ferieuge ønskes udbetalt, og hvis du undlader at afholde 6. ferieuge, overføres den til den efterfølgende afholdelsesperiode for 6. ferieuge.

Hvis arbejdsgiveren har afvist at imødekomme tidspunktet for afholdelse af 6. ferieuge, under henvisning til at arbejdets udførelse hindrer dette, og ferien ikke er afholdt inden ferieårets udløb, skal du også have den 6. ferieuge udbetalt.

Hvis du fratræder din stilling, uden at ferien er afholdt, udbetales 6. ferieuge ligeledes.