Samtale om sygdom


Spørgsmål:

Jeg har været sygemeldt i snart to uger på grund af karpaltunnelsyndrom. Jeg må nogle dage gå med skinne på venstre hånd og får medicin i forsøg på at dæmpe symptomerne. Min læge har nu indstillet mig til operation. Nu har min arbejdsgiver indkaldt mig til møde for at drøfte mine muligheder for at vende delvist tilbage til arbejdet. Det er jeg også indstillet på, men jeg vil gerne vide, hvor detaljeret en redegørelse for sygdommen min arbejdsgiver har krav på og om jeg selv kan få indflydelse på, hvilke funktioner jeg evt. kan påtage mig, mens jeg stadig er sygemeldt.


Svar:

Der er sket en ændring af sygedagpengeloven med indførelse af en ny lægeerklæring – mulighedserklæringen – som skal hjælpe arbejdspladsen med at bringe syge medarbejdere tilbage i arbejde. Din arbejdsgiver har nu ret til at forlange en sådan mulighedserklæring, når du er syg. Erklæringen kan forlanges på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet, uanset om sygefraværet er kortvarigt, gentaget eller langvarigt. Erklæringen bruges, hvis din arbejdsgiver er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til dit helbred, for at du helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdet.

Du og din arbejdsgiver skal i fællesskab på et møde udfylde erklæringen. Din arbejdsgiver skal indkalde dig til samtalen med et rimeligt varsel og du har pligt til at møde op til samtalen inden for normal arbejdstid. Dit fremmøde til samtalen sker selvfølgelig under forudsætning af, at din sygdom ikke hindrer dig i det. I så fald kan samtalen foregå telefonisk.

Formål med samtalen

Formålet med samtalen er at få fokus på, hvilke muligheder du har – på trods af din sygdom – for at løse arbejdsopgaver/genoptage arbejdet i større eller mindre grad. Det er dog vigtigt at fastslå, at sygdom er lovligt forfald og at samtalen kun skal afdække, hvornår du kan forventes at vende tilbage til arbejdet, om du har mulighed for at genoptage arbejdet delvist og om arbejdsgiveren evt. skal iværksætte særlige initiativer for, at du kan varetage arbejdsfunktionerne helt eller delvist. Du har ret til at tage en bisidder med til samtalen med din arbejdsgiver.

Hvad har arbejdsgiver krav på at vide?

Lov om helbredsoplysninger sætter en begrænsning for, hvilke oplysninger om din sygdom arbejdsgiver kan anmode om; din arbejdsgiver har derfor ikke krav på at få oplyst,hvad du fejler. Din arbejdsgiver kan kun kræve oplysninger om dine funktionsbegrænsninger. Det kan eksempelvis være, at du på grund af karpaltunnelsyndromet ikke kan bruge din venstre hånd/arm – eller at man ikke kan udføre rygbelastende eller stående arbejde, eller at man generelt er svækket som følge af sygdommen, men eventuelt vil kunne udføre mindre belastende arbejde – eventuelt på deltid. Du kan også blive spurgt om, hvilket fravær, der kan blive tale om på grund af sygdommen (eksempelvis lægebehandling, undersøgelser, hospitalsindlæggelse) eller hvilke foranstaltninger, der kan være grund til at iværksætte for at lette arbejdet for dig – eller du kan selv pege på en funktion, du kan varetage trods sygdommen.

Dig, din læge og arbejdsgiver

Mulighedserklæringen består af to dele: Første del udfyldes af dig sammen med din arbejdsgiver. Anden del udfylder din læge på baggrund af en samtale med dig. Lægen skal på baggrund af erklæringens første del og samtalen med dig tage stilling til mulighederne for, at du helt eller delvist kan genoptage arbejdet, og om de ovennævnte aftaler er forsvarlige. Lægen kan også foreslå en tilpasning af arbejdet og give et skøn over sygdommens varighed.

Baggrund for ændringer

Grundlaget for indkaldelsen og pligten til at deltage skyldes en ændring i sygedagpengeloven, som hænger sammen med den trepartsaftale, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i 2008. Hensigten er at gøre en indsats for at mindske sygefraværet, hvor sygesamtalen indgår som et af elementerne. Herudover har arbejdsgiveren pligt til at indkalde til en sygesamtale efter fire ugers sygdom. Formålet er også her at afklare, hvordan og hvornår man kan vende tilbage til arbejdet. Hvis arbejdsgiveren ønsker en mulighedserklæring, kan det ved sygesamtalen også drøftes, hvad denne skal indeholde.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 11, 2009