Orlov til pasning og omsorg?


Spørgsmål:

Min mand er blevet alvorligt syg af langvarig karakter, og har brug for daglig pasning i hjemmet. Jeg har hørt noget om, at jeg kan få plejeorlov fra mit arbejde, således at jeg selv kan passe ham hjemme, så han undgår at komme på døgnophold. Er der nogen regler herom?


Svar:

Det er korrekt, at man kan få orlov (uden løn) fra sit arbejde til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, sygdom. Adgangen hertil findes i servicelovens § 118 samt i lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager § 1 mv.

Du har ret til orlov, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Disse er bl.a., at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. Det er dig selv sammen med en sagsbehandler fra kommunen, der vurderer dette.

Rent praktisk foregår det på den måde, at din kommune “ansætter” dig som plejer. Du modtager så løn fra kommunen. Lønnen udgør 19.613 kr. i 2011 og stiger til 20.241 kr. i 2012. Der betales pensionsbidrag med i alt 12%, hvoraf de 4% tilbageholdes i lønnen, mens arbejdsgiveren betaler 8% af lønnen.

Du kan ansættes i indtil 6 måneder med mulighed for forlængelse med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. Orloven kan opdeles i perioder af hele måneder, såfremt din arbejdsgiver er enig heri.

Din arbejdsgiver skal have besked om orloven senest 6 uger før ansættelsen i kommunen. Du skal samtidig orientere om tidspunktet fra fraværets begyndelse og længden af fraværet.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 1, 2012