Arbejde under sygemelding


Spørgsmål:

Jeg har en deltidsansættelse på en blandet svangre/ barselafdeling. Ved siden af min regionale ansættelse har jeg et firma, hvor jeg udbyder familieforberedende kurser og individuel rådgivning. Nu har jeg fået konstateret en diskosprolaps og kan en periode ikke passe arbejdet på sengeafsnit. Men må jeg i denne periode passe de dele af min private virksomhed, som jeg kan? Det kan fx være individuelle samtaler med klienter og kontorarbejde.


Svar:

Spørgsmålet giver anledning til først at fastslå, at man som udgangspunkt har ret til at have bibeskæftigelse både som selvstændig og som ansat. Se mere herom på www.jordemoderforeningen.dk.

Hvis man har to job, kan man som udgangspunkt godt være syg i forhold til det ene job, men ikke nødvendigvis syg i forhold til det andet. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø i det ene job kan eksempelvis resultere i en sygemelding, mens det ikke påvirker arbejdsevnen i det andet job.

Men – og der er jo altid et men. Ifølge højesteretspraksis er man som ansat forpligtet til at vurdere, om man er i stand til at udføre en del af ens normale arbejde i det job, man er sygemeldt i, eller om man kan udføre andre arbejdsopgaver i jobbet. Og man skal samtidig gøre sin arbejdsgiver opmærksom herpå. Man skal altså ”stille sin restarbejdsevne til arbejdsgiverens disposition”. Hvis ikke man gør det, vil det kunne betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Så i din situation vil jeg anbefale dig at drøfte med din arbejdsgiver, om der er arbejdsopgaver, du kan varetage i din sygdomsperiode, eksempelvis opgaver af administrativ karakter, idet du jo kan varetage sådanne i din egen virksomhed.

I øvrigt kunne det være relevant at gøre brug af mulighedserklæringen – afløseren for den tidligere lægeerklæring – hvor man aftaler, hvilke arbejdsfunktioner, man kan udføre under sin sygdom, hvis ens helbred giver mulighed herfor.

Trykt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 9, 2012