Hjemmefødsler

4. april 2020 gav en bekendtgørelse regionerne mulighed for at lukke ned for hjemmefødsler. Alle regioner lukkede ned for hjemmefødsler bortset fra Region Sjælland

1. maj 2020 genoptog alle regioner tilbud om at føde hjemme med en regionalt ansat jordemoder. Dog undtaget Region Hovedstaden, der først åbner for hjemmefødsler 1. juni 2020.

Det har selvfølgelig berørt jordemødre i hele landet, når kvinderne ikke kan få den fødsel, de ønsker og det har affødt mange spørgsmål til Jordemoderforeningen om muligheden for i privat regi at hjælpe kvinder, der ønsker at føde hjemme. Jordemoderforeningen har udarbejdet denne FAQ, hvor vi forsøger at svare på spørgsmålene.

Udgangspunktet er, at jordemødre selvstændigt kan assistere ved hjemmefødsler med sunde og raske gravide, der føder til tiden og hvor der forventes en ukompliceret og spontan fødsel.


Spørgsmål:

Kan jeg varetage hjemmefødsler?


Svar:

  • Som regionsanat Jordemoder? Ja. Men det vil i så fald være noget, du gør i din fritid. Du er i den situation ikke omfattet af de forsikringsmæssige vilkår på samme måde, som når du arbejder som regionalt ansat jordemoder (se spørgsmål vedrørende forsikring).
  • Som jordemoder på dagpenge, efterløn, pension eller lignende? Ja. Men der er grænser for det altruistiske arbejde, før du bliver modregnet i din offentlige ydelse. Læs mere. Jordemoderforeningen anbefaler, at du taler med din a-kasse eller kommune, inden du aftaler en hjemmefødsel med den gravide.

Hvordan forholder det sig med min pligt til at yde nødvendig jordemoderhjælp, hvis regionerne har suspenderet tilbuddet om hjemmefødsler?

Det fremgår af vejledningen for jordemødres virksomhedsområde, at ’når hurtig hjælp er af afgørende betydning, har jordemoderen pligt til at yde den nødvendige jordemoderhjælp’.  Denne pligt omhandler akutte situationer, hvor en jordemoder tilfældigt er til stede f.eks. på en færge eller et fly. En forudgående aftale om at varetage en fødsel i hjemmet hører således ikke under denne pligt. Læs mere om hjemmefødsler og jordemødres pligt til at yde den fornødne omsorg i Tidsskrift for Jordemødre nr. 6-2018 side 46.

Må jeg tjene penge på en hjemmefødsel?

Hvis du opretter et firma og registrerer dig (se nedenfor) er der intet til hinder for, at du må tjene penge på at varetage hjemmefødsler.

Hvad hvis jeg ikke tager penge for det, men stiller op pro bono?

Det må du også gerne, men du skal være opmærksom på en række forhold, som f.eks. forsikring (se nedenfor).

Skal jeg registreres i Behandlingsstedsregisteret?

Har du en omsætning på hjemmefødsler, skal du kun registreres i Behandlingsstedsregisteret, hvis du tjener over 25.883 kr. om året. Hvis et behandlingssted har en årlig omsætning på 25.883 kr. (i 2020 pris- og lønniveau) eller derunder, skal det ikke registreres i Behandlingsstedsregistret. Virksomheden skal dog underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden ved at udfylde en underretningsformular – ”Behandlingssted med lav omsætning”. Underretningsformularen samt reglerne finder du her.

Hvis du udfører hjemmefødsler frivilligt, skal du ikke registreres i Behandlingsstedsregisteret, da ulønnet sundhedsfaglig behandling er undtaget fra registrering. Du skal dog stadig underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om din aktivitet ved at udfylde en underretningsformular ’Frivillig, ulønnet behandling’.

Skal jeg registreres i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)?

Hvis du tjener mere end 25.883 kr. og bliver registreret i Behandlingsstedsregisteret, skal du også registreres i SOR. Hvis behandlingsstedet har et CVR-nr., skal dette benyttes. Behandlingssteder uden CVR-nr. kan registreres som ”et privat behandlingssted uden CVR-nr”. Registrering af behandlingssted foretages her. Læs mere i bekendtgørelsen her.

Skal jeg oprette firma med et CVR-nummer?

Kun behandlingssteder med en årsomsætning over 50.000 kr., skal efter skattereglerne have et CVR-nummer. Læs mere her. Sundhedsfaglige behandlinger er ikke momspligtige. Læs mere her.

Hvordan forholder jeg mig til forsikring?

Alle patienter i Danmark er beskyttet mod fejlbehandling via Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager. Læs mere om, hvordan erstatningsansvar er placeret her. Du skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om, at du udfører sundhedsfaglig behandling, også selvom det er en kort periode. Læs mere i bekendtgørelsen, der fastlægger reglerne om registrering, tilsyn og gebyr. Se særligt §§ 1-3 og §§ 15-16.

Du skal selv sørge for at tegne en gældende ansvarsforsikring, også selvom du varetager en fødsel uden betaling. Medlemmer af Jordemoderforeningen er dækket af den fælles erhvervsansvarsforsikring, der er tegnet af foreningen, hvis de udøver erhverv som privat jordemoder og har tilmeldt sig ordningen. Denne forsikring dækker dog ikke, hvis du udfører frivilligt jordemoderarbejde i din fritid. Kontakt Runa for yderligere spørgsmål om forsikring: www.runa.dk.

Før hjemmefødsel

Hvordan sikrer jeg mig de nødvendige instrumenter og materialer så som handsker, steril afdækning etc.?

Du skal selv anskaffe de materialer og det udstyr, der skal benyttes ved en hjemmefødsel. Mange fødende får udleveret en ambulantpose af deres fødested.

Hvordan med medicin til hjemmefødsel?

Du kan som jordemoder selv rekvirere medicinen til hjemmefødsel. Læs om jordemødres ret til at rekvirere lægemidler og hvilke lægemidler, de må rekvirere §98 og §99.

Hvordan aftaler jeg med den fødende hvordan og hvornår, jeg skal kontaktes?

Ved de fleste hjemmefødsler laves der en fødeplan med den fødende/parret. Få skrevet jeres aftale ned, så der ingen misforståelser bliver undervejs. Du skal have aftalt med kvinden/parret, at de skal være opmærksomme på symptomer på COVID-19 og de skal være informeret om, at de omvisiteres, hvis en person i husstanden har symptomer på COVID-19.

Under hjemmefødsel

Hvordan dokumenterer jeg fødslen?

Du har pligt til føre en tidspræcis og udførlig journal som ved enhver fødsel. Den må gerne være på papir, men hvis du vælger at gøre det på en privat computer, skal du sikre dig, at GDPR bliver overholdt. Du har som jordemoder pligt til at sørge for, at al dokumentation vedr. fødslen gemmes og opbevares forsvarligt.

Du kan orientere dig i journalføringsbekendtgørelsen her.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis fødslen ikke skrider frem som forventet?

Hvis der bliver behov for omvisitering, er det det hospital, den fødende hører til, der skal kontaktes. Undersøg på forhånd hvor og hvordan de kontaktes. Hvis en kritisk situation opstår, skal du ringe 112.

Efter hjemmefødsel

Hvordan anmelder jeg en fødsel?

Du har som jordemoder pligt til at anmelde en fødsel, hvis du har været til stede under denne. Læs mere her.

Læs artiklen ’Anmeldelse af fødsel – jordemoderens pligt’ i Tidsskrift for Jordemødre.

Fødslen skal anmeldes til Sundhedsdatastyrelsen (fødselsregisteret), hjemmehørende sogn, sundhedsplejersken og egen læge..

Anmeldelse til sogn kan ske via sikker mail på sogn.dk.

Hvordan sikres det, at sundhedsplejersken i den pågældende kommune får besked?

Jordemoderen er forpligtet til at give sundhedsplejersken besked om fødslen, hvis den fødende/parret har givet samtykke hertil. Kontakt den pågældende kommune inden fødsel og aftal hvorledes, de får besked.

Hvordan skrives der epikrise til egen læge?

Den journalføring, du har lavet under fødslen, skal du sende til egen læge, hvis den fødende/parret har givet samtykke hertil. Kontakt lægen inden fødsel og aftal hvorledes der gives besked efter fødslen.

Hvordan forholder jeg mig til PKU og hørescreening?

PKU skal foretages mellem 48 og 72 timer efter fødsel. Prøven kan tages på det hospital, moderen er tilknyttet, også selvom barnet endnu ikke har fået sit eget personnummer. Systemerne genererer erstatnings cpr.  Alternativt kan du som jordemoder ved et evt. barselsbesøg foretage PKU, men det kræver, at moderen har fået PKU-kortet med hjem før fødslen. Det udfyldte kort skal i så tilfælde sendes til Statens Serum Institut.

Du har som Jordemoder pligt til at informere den fødende/ parret om PKU og hørescreening. Læs mere her.

BEMÆRK: Ikke alle vejledninger beskriver anmeldelse af fødsel på samme måde. Jordemoderforeningen har rettet henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen for en forklaring herpå.