Ansvar for at hjælpe andre i nød


Spørgsmål:

Jeg er jordemoderstuderende på 11. modul. For nylig var jeg på en længere togrejse, hvor der undervejs blev efterspurgt en læge eller jordemoder. En af passagererne var gravid i 28. uge og havde fået ondt i maven. Der var en læge til stede blandt passagerne, og det blev hende, der tog sig af den gravide kvinde, der kort tid efter fik det godt igen. Men det fik mig til at overveje, hvordan jeg som studerende er stillet i forhold til at yde jordemoderhjælp i en akut situation. Er vi som studerende omfattet af autorisationslovens bestemmelse om at yde den nødvendige jordemoderhjælp, når hurtig jordemoderhjælp efter de foreliggende oplysninger er af afgørende betydning? 


Svar:

Som studerende er du ikke omfattet af autorisationsloven, det bliver du først, når du er færdig på studiet. Du har derfor heller ikke noget ansvar efter autorisationsloven. 

Men der er et generelt ansvar for at hjælpe andre i nød. Det er formuleret i straffelovens § 253, der lyder således:

§ 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader

  1. efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller

  1. at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.

Hjælpe- og handlingspligten i § 253 gælder bredt for alle borgere i Danmark. Som jordemoderstuderende har du dog særlige forudsætninger for netop at hjælpe gravide – alt efter, hvor i dit studieforløb du er. Og de særlige forudsætninger er du forpligtet til at bruge, også i din fritid.

Hvis der ikke havde været andet kvalificeret sundhedspersonale i toget, ville du altså have en forpligtelse til at yde den bedste hjælp, som du efter dine evner kunne give. Ikke efter autorisationslovens regler, men efter straffelovens regler.

Hjælpe- og handlingspligten i straffelovens § 253 gælder kun i Danmark. Men de fleste andre lande har tilsvarende regler om en handle og hjælpepligt over for mennesker i nød. Man skal generelt ikke være nervøs for at yde hjælp i en akut situation. Jordemoderforeningen kender ikke eksempler på, at en sundhedsfaglig person, der i fritiden har hjulpet et menneske i akut nød, senere er kommet i klemme.