Barns første og anden sygedag


Spørgsmål:

Jeg er ansat på et sygehus, hvor vi på min afdeling har diskuteret, om der er enslydende regler for barnets 1. og 2. sygedag, om man som nattevagt kan have barns 1. og 2. sygedag, og om disse dage egentlig tæller med i vores sygefravær?


Svar:

Som offentligt ansat kan du få hel eller delvis tjenestefri med løn på dit barns 1. og 2. sygedag.

Barnets 1. sygedag er den første dag, hvor barnet er sygt. Er barnet eksempelvis sygt på en arbejdsfri dag, er den arbejdsfri dag barnets 1. sygedag. Ved barnets 2. sygedag forstås den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag.

1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, det vil sige, at du som ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, uanset om du har holdt fri på barnets 1. sygedag eller ej.

Hvis barnets anden forælder også har ret til barns 1. og 2. sygedag, kan dagene således deles mellem jer, så den ene af jer holder barnets 1. sygedag, og den anden holder barnets 2. sygedag.

Selv om begge forældre er omfattet af bestemmelserne om ret til frihed på barnets 1. og evt. 2. sygedag, kan kun en ad gangen holde fri. Der er ikke 1. og 2. sygedag både for begge inden for samme sygdomsperiode.

Det er de samme regler, der gælder for både barnets 1. og 2. sygedag. Det vil sige, at dit barn skal være under 18 år, og barnet skal opholde sig hos dig. Det er ikke et krav, at du er biologisk far eller mor, adoptivforælder, har forældremyndigheden, eller at barnet nødvendigvis har folkeregisteradresse hos dig, men barnet skal opholde sig hos dig. Som ”papforælder” vil du efter en konkret vurdering også kunne holde barnets 1. og 2. sygedag. Det afgørende er hensynet til barnets tarv og din tilknytning til barnet.

Hensynet til barnets forhold skal nødvendiggøre, at en af forældrene bliver hjemme. I vurderingen af retten til fravær indgår en afvejning af barnets alder, sygdommens karakter og forholdene på tjenestestedet. Der kan være helt særlige og meget tungtvejende grunde til, at du skal være til stede på arbejdspladsen, hvis man skal afvise, at du holder barns 1. og 2. sygedag. Hvis en sådan situation skulle opstå, har arbejdsgiveren mulighed for at afslå din anmodning om fri på barnets 1. og/eller 2. sygedag.

Selvom barnet er sygt i en aften-, natte eller weekendvagt, hvor du normalt ville have anden pasning end institutionsplads, giver det ikke arbejdsgiveren en generel adgang til at afvise dit ønske om frihed på barns 1. og 2. sygedag. Det er fortsat en konkret vurdering, som skal lægges til grund. Hvis barnet er sygt, kan det fx ofte ikke passes af den barnepige eller de bedsteforældre, som normalt passer barnet. 

Det er heller ikke korrekt, når nogle arbejdsgivere har henvist til, at man fx kan møde i aftenvagt i stedet for den dagvagt, hvor man har haft barns 1. sygedag, eller at man kun har fri indtil anden pasning kan skaffes. Der skal ske en konkret vurdering, og der kan således ikke stilles sådanne generelle regler op vedrørende barns 1. eller 2. sygedag.

Det er Jordemoderforeningens opfattelse, at der langt de fleste steder gives frihed ved barns 1. og 2. sygedag på en personalepolitisk hensigtsmæssig måde, og at de ansatte jordemødre tager store hensyn til arbejdspladsen. Hvis der er problemer fx i form af generelle afvisninger af, at visse grupper af ansatte har adgang til barns 1. eller 2. sygedag, bør man kontakte tillidsrepræsentanten og få hende til at tage spørgsmålet op lokalt. Løses problemet ikke ved en dialog mellem ledelse og tillidsrepræsentant, vil tillidsrepræsentanten rette henvendelse til Jordemoderforeningen, som i så fald kan gå videre med spørgsmålet overfor arbejdsgiveren.

Når du som ansat er fraværende på grund af barns sygedag, registrerer sygehuset som regel fraværet, men dagene medregnes ikke i dit sygefravær.