Hvem har ansvaret for, at vikarer fra vikarbureauerne overholder arbejdstidsregler og hviletidsbestemmelserne?


Spørgsmål:

Hvem, hvis nogen, har ansvaret for, at vikarer fra vikarbureauerne overholder arbejdstidsregler og hviletidsbestemmelserne? Jeg har som jordemoderleder været ude for at få en vikar fra et bureau, der havde sat hende til at tage en dagvagt og i forlængelse af den, en aftenvagt. Jeg kendte ikke den pågældende jordemoder i forvejen og havde derfor ikke mulighed for at vide, hvor meget hun havde arbejdet i døgnet op til og efter den dobbelte vagt.


Svar:

Arbejdstidens længde og placering er for jordemødrenes vedkommende dels aftalereguleret, dels lovreguleret. Den arbejdstidsaftale som jordemødre ansat på sygehuse arbejder under, er en aftale indgået mellem Regionerne og Sundhedskartellet. Vikarbureauerne er derimod ikke parter i denne aftale, hvorfor den følgelig ikke gælder jordemødre, som er ansat i vikarbureauerne.

De arbejdstidsregler, som gælder for ansatte ved vikarbureauerne, er skrevet ind i vikarbureauernes overenskomster. Se de forskellige vikaroverenskomster her.

Både sygehuset og vikarbureauet er forpligtet til at overholde reglerne i arbejdsmiljøloven, hvorefter arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer, og der skal minimum gives et ugentlig fridøgn med mindre hvileperioden aftales nedsat til 8 timer. Der må maksimalt arbejdes gennemsnitligt 48 timer pr. uge over en periode på 4 måneder.

Det overordnede ansvar for at overholde de arbejdstidsregler, der er aftalt i overenskomsterne og de lovregulerede hviletidsbestemmelser mv., ligger hos vikarbureauet som er vikarens arbejdsgiver. Det bør understreges, at jordemoderen ansat i vikarbureauet er omfattet af de arbejdstidsregler, der er aftalt i overenskomsten med bureauet, og derfor også er forpligtet til at følge disse. Der påhviler således i praksis også den enkelte jordemoder en forpligtelse til, at sige fra over for en vagttilrettelæggelse, som vil sætte hende i en situation, hvor arbejdet ikke kan udføres på en ansvarlig og samvittighedsfuld måde.

Redigeret oktober 2023