Forlængelse af vikariater


Spørgsmål:

Jeg er snart i gang med mit tredje vikariat og vil høre, hvor mange gange arbejdsgiveren kan forlænge, inden de tilbyder en fast stilling? Er der nogen regler for det?


Svar:

Ja, der findes regler, men helt mur- og nagelfaste er de ikke. Udgangspunktet er, at der ikke må ske misbrug ved indgåelse af reglerne om fastansættelse, forstået på den måde, at en arbejdsgiver ikke kan nøjes med at ansætte folk som vikarer og så forlænge dem i årevis – for på den måde at skulle undgå at afskedige med diverse varsler, saglige begrundelser, partshøring m.v. forinden. Men på den anden side kan en arbejdsgiver godt ansætte en medarbejder i vikariater tidsbegrænset, og så også forlænge den pågældende uden, at det får konsekvenser i form af en fast ansættelse. Ansættelse som vikar og forlængelserne skal dog ske på baggrund af objektive omstændigheder.

Eksempelvis vil en ansættelse først som vikar for en barslende og efterfølgende i et andet vikariat på grund af en medarbejders sygdom og herefter ansættelse i en tredje stilling, hvor den pågældende har orlov, som udgangspunkt ikke være en omgåelse af reglerne om fastansættelse – idet forlængelserne må anses for at være begrundet i objektive omstændigheder. Reglerne herom findes i “Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse” samt retspraksis.

Ifølge retspraksis ser man på, om der foreligger adskilte ansættelsesforhold eller om ansættelsesforholdet må betragtes som ét kontinuerligt forhold – dvs., at der altid sker en konkret vurdering af ansættelsesforløbet. Afhængig af de konkrete omstændigheder vil to til tre forlængelser i den samme ansættelse formentligt blive accepteret af domstolene, men praksis ændrer sig. På mange større jordemoderarbejdspladser vil der være et mere konstant fravær på grund af barsel, ferie, uddannelse, sygdom m.v., som kunne svare til en hel stilling eller flere. I sådanne tilfælde kan det være mere tvivlsomt om det er objektivt begrundet at ansætte i fortløbende tidsbegrænsede stillinger. Hvis der i en lang periode er behov for ens arbejdskraft, kunne noget jo tyde på at man reelt kunne ansættes i fast stilling. Det vil navnlig være tilfældet i de situationer, hvor der kan være uklarhed om, hvem man egentlig vikarierer for.

Du bør derfor kontakte din tillidsrepræsentant, således at I nærmere kan se på antallet af forlængelser, den samlede tidsmæssige udstrækning, vikarieres der for én eller flere personer, har arbejdsgiveren et velbegrundet behov for brug af tidsbegrænsede ansættelser, og er der i øvrigt skabt en berettiget forventning hos dig om en fast ansættelse.

Redigeret oktober 2023