Diplomuddannelse i ledelse


Spørgsmål:

Jeg er vicechefjordemoder på et større fødested, men har ikke en lederuddannelse. Jeg mener at have læst, at der var en trepartsaftalen (aftaler indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om den attraktive arbejdsplads, kompetenceudvikling og rekruttering af personale, red.) som gav ledere ret til diplomuddannelse i ledelse. Er det korrekt? Og i givet fald, hvem står for uddannelsen og på hvilket betingelser skal den gennemføres?


Svar:

Du har ret i at der ved trepartsaftalen i 1. juli 2007 er aftalt, at ” offentlige institutionsledere og afdelingsledere på sygehuse, der har ledelse som primær jobfunktion, skal have ret til en anerkendt lederuddannelse på diplomniveau”.

Der blev samtidigt afsat midler hertil og en del af midlerne skal netop anvendes til egentlig lederuddannelse på diplomniveau. Hver region nedsætter tre beslutningsfora (et for hvert hovedorganisationsområde) samt et koordinerende forum – og i disse fora fastsættes retningslinjer og procedurer for udmøntnigen af regionens midler.

Målgruppen er ledere, som har ledelse som primær funktion, dvs. at hovedparten af ens arbejde skal bestå i at lede, fordele, lægge strategier, klare økonomi osv., frem for at bistå med kerneopgaver. Så du tilhører som vicechefjordemoder, sammen med chefjordemoderen, klart denne målgruppe, som den var tænkt fra de centrale parters side.

Det er dog op til den enkelte region/det enkelte sygehus at fortolke, hvem den endelige målgruppe er, samt dens omfang. Herudover bliver der tale om en konkret vurdering af den enkelte leders opgave og placering i den lokale organisationsstruktur. Dette skal så ses i sammenhæng med de retningslinjer og procedurer, som de enkelte beslutningsfora har udformet.

Den diplomuddannelse i ledelse, der hidtil har eksisteret, finder sted ved professionshøjskoler, universiteter og handelshøjskoler – læs nærmere om diplomuddannelse i ledelse på Uddannelsesguiden.

I forbindelse med trepartsforhandlingerne er det samtidig blevet muligt for private udbydere at tilbyde diplomuddannelsen. Det kræver blot, at de er blevet certificeret. Fra efteråret 2009 blev  det derfor muligt for ledere i det offentlige at tage moduler også hos private udbydere. Du kan læse mere herom på: www.denoffentligelederuddannelse.dk.

Det er din arbejdsgiver, der beslutter – i dialog med dig – hvornår uddannelsesfroløbet skal starte og hvilket uddannelsesforløb på diplomniveau, du skal tage. For nye ledere er målet, at uddannelsen skal være påbegyndt senest tre år efter, at man er ansat som leder. 

Hvis du er interesseret i at påbegynde en lederuddannelse på diplomniveau, anbefales du derfor at kontakte din arbejdsgiver, både for at få en afklaring af om du er omfattet af jeres målgruppe og i givet fald få en aftale i stand om din diplomuddannelse.

Redigeret november 2017