Advarsel

I de allerfleste situationer kan en arbejdsgiver ikke afskedige dig, medmindre der forinden foreligger en skriftlig advarsel. Advarslen skal samtidig indeholde en bemærkning om, at hvis ikke du ”retter ind” i forhold til det, der er givet advarsel om — og inden for en vis rimelig frist — kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

Advarslen skal være klar og utvetydig — det vil sige, at det klart skal fremgå, hvilken adfærd du skal ændre. Det bør også fremgå, hvilken periode, den gælder for, og ofte vil den beskrive, hvilke konsekvenserne der vil være, hvis du ikke ændrer adfærd.

Partshøring ved advarsler

Der skal også ske partshøring, når en arbejdsgiver vil give en advarsel. Også her kan den endelige beslutning om en advarsel først ske, når partshøringen er gennemført. Du skal have en skriftlig redegørelse indeholdende din arbejdsgivers opfattelse af sagen og med en passende frist for dig til at svare.

Advarsler forældes

Udgangspunktet er, at advarsler om mindre væsentlige forhold (f.eks. at møde for sent til arbejdstids begyndelse) forældes inden for et halvt år, mens mere alvorlige forhold først forældes efter et til to år. Hvis der er grundlag for at sige, at din advarsel er forældet, kan den ikke indgå i et evt. afskedigelsesgrundlag.