Fleksjob

 Faktorer 

 Betingelser

 Målgruppe

Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan fastholdes eller beskæftiges på almindelige vilkår.

 Forudsætninger

Personen får førtidspension.

Bopælskommunen tilbyder skånejobbet.

 Løn- og   ansættelsesvilkår 

Tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren fastsætter ansættelsesvilkårene under hensyntagen til personens arbejdsevne.

Der er ikke en nedre grænse for arbejdstid.

Der er ikke fastsat en nedre grænse for lønniveau. Lønnen bør afspejle den arbejdsindsats, der ydes.

Den ansatte bør omfattes af overenskomstens øvrige bestemmelser.

Der er ingen tidsbegrænsning for ansættelsen.

Vilkårene fastsættes af arbejdsgiveren, hvis parterne ikke kan blive enige.

 Offentlige tilskud

Der ydes offentligt tilskud til ansættelse i jobbet.

Bopælskommunen kan yde tilskud til arbejdsredskaber.

 Opfølgning

Tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren kan, hvis en af dem ønsker det, drøfte den ansattes muligheder for ansættelse på almindelige vilkår, hvis den ansattes erhvervsevne ikke længere er nedsat.

FAQ om sygdom og sygemelding

Samtale om sygdom

Løn på fridag som skulle have været et fridøgn