Medlemslogo

Jordemoderforeningens logo er anvendt som foreningens logo siden 1919.

Logoet har været båret som fy­sisk emblem og har præget foreningens skriftlige fremtræden i lidt forskellige ud­form­ninger gennem alle dis­se år.

Jordemoderforeningen har nu udviklet et nyt logo baseret på det oprindelige, som tilkendegiver, at bruge­ren er medlem af Jordemoderforeningen.

I den digitale tidsalder er det oplagt, at du som medlem af Jordemoderforeningen anvender medlems­lo­goet som dit eget digitale emblem, og du må også lade trykke visitkort eller skrift­ligt materiale, hvoraf det frem­går, at du er medlem af din professionsforening.

For at logoet netop bliver et kvalitetsstempel, er der visse regler, man skal overholde for at kunne benytte logoet:

  • Logoet må kun anvendes af aktive, autoriserede medlemmer af Jordemoderfor­e­nin­gen. Hvis du er i restance, må du ikke anvende logoet
  • Du er forpligtet til at følge Jordemoderforeningens etiske retningslinjer samt til at iagt­ta­ge god faglig skik og følge gældende love og bekendtgørelser.
  • Du må ikke reklamere for andre organisationer sammen med Jordemoderforeningens med­lems­logo.* 
  • Hvis der er flere jordemødre ansat eller tilknyttet en klinik/hjemmeside, hvor med­lems­logoet benyt­tes, skal alle ansatte eller tilknyttede jordemødre opfylde oven­nævn­te betingelser.

* En eventuel fravigelse kan ske efter ansøgning

Ansøg om at bruge logoet

For at få lov til at anvende logoet skal du udfylde denne blanket.

Blanketten sendes elektronisk eller med post til:

Jordemoderforeningen
att.: Jette Poder
Sankt Annæ Plads 30
1250 København K

eller

sek@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk