Lønforhandling for jordemødre

Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler løn for dig både ved en nyansættelse eller en væsentlig stillingsændring som ved de årlige lokale lønforhandlinger. Jordemoderforeningen uddanner og vejleder tillidsrepræsentanterne i lønforhandling, så de både kender reglerne og hvordan man håndterer forhandlingsprocessen. Hvis man ikke kan blive enig lokalt mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen, involveres Jordemoderforeningens sekretariat i de efterfølgende forhandlinger for at finde en løsning.

Nyansættelser og væsentlige stillingsændringer 
Et af de bedste tidspunkter at få et godt resultat i lønforhandlinger er, når man bliver tilbudt et nyt job. Jordemoderforeningen har derfor også opstillet 10 gode råd til lønforhandling, som du også genfinder i din kalender fra Jordemoderforeningen. Når du skifter job, er det som udgangspunkt tillidsrepræsentanten på den nye arbejdsplads, som har kompetencen til at forhandle lønnen og det er aftalt mellem Jordemoderforeningen og de offentlige arbejdsgivere, at forhandlingen så vidt muligt skal ske, før du tiltræder. Men uanset hvilken sektor, du ansættes i, er det dog altid en god idé, hvis du vil være helt sikker på at opnå samme eller bedre løn i den nye stilling, at du venter med at sige op, til der er indgået en tilfredsstillende aftale mellem tillidsrepræsentanten/dig og arbejdsgiveren om lønnen og andre vilkår i den nye stilling. Det er også altid en god idé undervejs i ansættelsesforløbet at gøre opmærksom på, hvis du har nogle afgørende lønkrav.

Lønnens sammensætning 
Grundlønnen som jordemoder i en basis-stilling i regionerne er trin 5 + et centralt fastsat årligt tillæg på kr. 1.850 (1/1-2006 niv.). Efter 8 år rykker du op på trin 6 og får automatisk erstattet tillægget på 1.850 kr. med et tillæg på kr. 11.900 kr. (1/1-2006 niveau).Tillæggene er pensionsgivende. Hertil kan der så aftales kvalifikations- og funktionstillæg eller resultatløn (forekommer dog ret sjældent).

Ved en ansættelse i en kommune vil du blive ansat på kontrakt, da Jordemoderforeningen ikke har overenskomst med KL, og du skal derfor ansættes med henvisning til de generelle aftaler, som vores forhandlingsfællesskab, Sundhedskartellet, har indgået med KL og evt. med henvisning til løntrin m.m. svarende til andre af Sundhedskartellets grupper, som har overenskomst – fx fysioterapeuter eller sygeplejersker. Principperne for lønsammensætning ligner derudover dem i regionerne til forveksling. Der er dog ingen tillidsrepræsentanter for Jordemoderforeningen i kommunerne, så du skal kontakte Jordemoderforeningens sekretariat med henblik på den nærmere forhandling af din løn.

Ansættes du i staten er der overenskomst på Professionshøjskolerne og på SOSU-skolerne. Også her består lønnen af et grundlønstrinforløb, centrale (adjunkt/lektor-)tillæg og andre lokalt forhandlede tillæg. Der er tillidsrepræsentanter på professionshøjskolerne som forestår forhandlingen. Ved ansættelse andre steder i staten, skal du kontakte Jordemoderforeningens sekretariat.

Ansættes du i privat virksomhed – fx lægepraksis – skal du kontakte Jordemoderforeningens sekretariat. Jordemoderforeningen har overenskomst med vikarbureauerne, hvor der er en aftalt en grundløn med mulighed for, at du personligt kan aftale yderligere tillæg. På de øvrige private arbejdspladser – herunder lægepraksis – har Jordemoderforeningen ikke overenskomst, og din ansættelse vil ske på kontrakt – dog ofte med henvisning til at du følger andre faggruppers lønsammensætninger/-forløb. Kontakt sekretariatet for hjælp til gennemgang af kontrakt og din forhandling af løn og andre ansættelsesvilkår.

Den årlige forhandling 
Der er for alle ansatte i regionerne, kommunerne og staten adgang til en årlig lokal lønforhandling. Jordemoderforeningen har også uddelegeret kompetencen til den årlige lønforhandling til tillidsrepræsentanterne. Er der ingen tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, kan du kontakte sekretariatet, som evt. vil henvise til foreningens kredsformand.

Ved nogle overenskomstforhandlinger afsættes der specifikke midler til disse årlige lokale lønforhandlinger, og det er forudsætningen, at de midler (også kaldet tilbageløbsmidler), der således gennem tiden er afsat, også genbruges i lokale forhandlinger, når de bliver ledige – fx når en medarbejder, der har tillæg, holder op på arbejdspladsen. Der vil således på større arbejdspladser altid mindst en gang om året være noget at forhandle om – nogle gange dog mere end andre.

På en del arbejdspladser kan tillidsrepræsentanten have indgået såkaldte forhåndsaftaler. Det er aftaler, som på forhånd har fastlagt, at visse funktioner eller kompetencer giver tillæg. I disse situationer skal tillægget ydes, når kvalifikationen eller funktionen er til stede, og der skal således ikke ske yderligere forhandling – blot dokumentation for kompetencen/funktionen. Men brug alligevel din tillidsrepræsentant til at formidle kontakten til personale-/lønkontoret, så de korrekte oplysninger bliver videregivet. Tillidsrepræsentanten vil altid kunne oplyse, hvilke forhåndsaftaler, der måtte være indgået.

Gode råd

 1. Overvej altid ved jobskifte hvilken løn og øvrige vilkår du ønsker - og stil kravene. Kontakt altid den nye arbejdsplads’ tillidsrepræsentant før du går til samtale om jobbet 
   
 2. Accepter aldrig ved en samtale noget, som du før samtalen ville sige nej til 
   
 3. Henvis i stedet til, at du vil drøfte det med tillidsrepræsentanten 
   
 4. Følg din tillidsrepræsentants rådgivning og lad hende varetage forhandlingen 
   
 5. Skriv aldrig under på et ansættelsesbrev før løn- og ansættelsesvilkår er aftalt med tillidsrepræsentanten 
   
 6. Sig aldrig dit gamle job op før du har et ansættelsesbrev med færdigforhandlede løn- og ansættelsesvilkår i den nye stilling 
   
 7. Stil krav om løn, når din arbejdsgiver stiller nye krav til dig i jobbet 
   
 8. Hvis du aftaler med din arbejdsgiver at gennemføre bestemte uddannelsesforløb, så få tillidsrepræsentanten til at indgå en forhåndsaftale om, hvordan du aflønnes, når du har gennemført uddannelsen 
   
 9. Accepter ikke ændringer i indholdet i din stilling før du har drøftet det med tillidsrepræsentanten og før der eventuelt er forhandlet løn for ændringen 
   
 10. Støt op om tillidsrepræsentantens arbejde for at forbedre dine og dine kollegers løn