Honorar for konsulentarbejde, foredrag eller undervisning

Er du blevet bedt om at udføre konsulentarbejde, holde et oplæg, undervise inden for et jordemoderfagligt eller andet sundhedsfagligt emne, kan du her se, hvordan du skal forholde dig.

Konsulentarbejde 
Honorering for konsulentarbejde er ikke reguleret af lovgivning eller aftaler, hvorfor det er op til den enkelte at forhandle sig frem til et fornuftigt honorar.

Jordemoderforeningen har ikke fastsat nogen vejledende minimumstakst, idet konsulentarbejde oftest er selvstændigt erhverv og en minimumstakst i så fald vil være i strid med konkurrencelovgivningen.

Når du derfor skal fastsætte dit honorar for den aftalte opgave, skal du – alt efter opgavens karakter og varighed - tage højde for, at du selv skal finansiere ferie, efteruddannelse, pension m.m. Afhængig af geografien bør du også overveje at få dækket transportomkostninger.

Nedenfor kan du læse mere om taksterne for undervisning i regionerne eller staten, som lønmodtager, som du evt. kan tage udgangspunkt i, når du sammensætter dit honorar.

Foredrag 
Heller ikke takster for afholdelse af foredrag er reguleret af lovgivningen - eller aftaler, som Jordemoderforeningen er del i.

Hvis man har en akademisk uddannelse, har Akademikernes Centralorganisation (AC) fastsat nogle vejledende takster for foredrag/forelæsninger i det offentlige, som du kan finde her og evt. lade dig inspirere af.

Undervisning 
Hvis du er ansat i en region og varetager undervisning af studerende under uddannelse til sygeplejerske, elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent eller sygehusportører, kan du få en særlig betaling for undervisning og forberedelse efter fastsatte regler i den regionale overenskomsts § 15, hvis forberedelsen og/eller undervisningen foregår ud over dit normale timetal. Timelønnen er 201,31 kr. (31. marts 2000 niveau).

Undervisning og censorarbejde på statens område, som ikke er dækket af overenskomst, er reguleret af Finansministeriets Cirkulære om Timelønnet undervisning og Censorvederlag.

Timelønscirkulæret finder du her

  • Sats I anvendes hvor der er tale om undervisning på akademisk niveau eller efter-/videreuddannelse af jordemødre eller andre med mellemlang videregående uddannelse.
  • Sats II anvendes ved undervisning svarende til jordemoderuddannelsen
  • Sats III anvendes ved undervisning svarende til grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Vær opmærksom på, at der herudover skal ydes feriegodtgørelse på 12,5 %.

Ved undervisning i privat regi anbefales det, at du mindst tager udgangspunkt i timelønscirkulæret.

Aftalen 
Sørg for at få aftalen på plads, før du påtager dig opgaven.