Ansættelse i lægepraksis

Ved ansættelser i speciallæge- eller almen lægepraksis er du som jordemoder ansat udenfor overenskomst, og skal således have aftalt i din ansættelseskontrakt, alt hvad der regulerer din ansættelse.

Jordemoderforeningen har følgende vejledende anbefaling af løn og ansættelsesvilkår som jordemoder:

  • Ansættelse som jordemoder - hvis du senere skal ansættes på det regionale område, har det betydning for optjeningen af lønancienniteten, at det tydeligt fremgår, at du er ansat som jordemoder.
  • Anbefalet mindsteløn pr. 1. december 2020: 39.416 kr. brutto pr. måned (Bruttoløn betyder, at lønnen indeholder medarbejderens eget pensionsbidrag)
  • For fuldtidsansatte er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer. Arbejdstiden skal fordeles på ugens hverdage efter aftale med arbejdsgiveren.
  • Ansættelse på deltid aflønnes med månedsløn i forhold til den nedsatte arbejdstid.
  • Pension:12 % arbejdsgiverbidrag og 6 % eget bidrag, som trækkes af den aftalte løn. Indbetalt til Pensionskassen for Sundhedsfaglige i PKA,
  • Der kan mellem jordemoderen og arbejdsgiveren aftales, at der gives højere løn end den anbefalede mindsteløn - evt. i form af tillæg for funktioner eller kvalifikationer. Tillæg skal lige som anden løn være pensionsgivende og reguleres med samme procentuelle stigning som lønnen.
  • Adgang til en årlig lønforhandling med afsæt i bl.a. kvalifikationer og funktioner
  • Lønregulering minimum svarende til de generelle stigninger aftalt med DSR for konsultationssygeplejersker.
  • Arbejdstiden inkluderer ½ times betalt daglig spisepause.
  • For at sikre at jordemødre ansat i lægepraksis bliver omfattet af ordentlige ansættelsesvilkår, har Jordemoderforeningen udarbejdet en standardkontrakt, hvori øvrige vilkår og rettigheder, der følger af overenskomsten mellem Dansk Sygeplejeråd og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA), også er indarbejdet. Hent kontrakten her

Ovenstående anbefalede løn- og ansættelsesvilkår er fastsat på baggrund af en vurdering af de opgaver, som en jordemoder med mere end 2 års erfaring kan varetage på baggrund af erfaring og uddannelsesmæssige kompetencer, sammenholdt med lønniveauet for andre faggrupper i (special)lægepraksis med samme uddannelsesniveau og erfaring.

De praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening har ikke ønsket at indgå overenskomst med Jordemoderforeningen. Du skal derfor være opmærksom på, at visse læger ikke ønsker at ansætte dig som jordemoder på individuel kontrakt, men som uuddannet lægesekretær/lægesekretær med anden uddannelse - dvs. på overenskomst mellem PLA og HK.

Jordemoderforeningen kan ikke anbefale en sådan ansættelse. 

Jordemoderforeningen forsøger fortsat at indgå overenskomst med PLA, da jordemødre varetager jordemoderfaglige opgaver i lægepraksis; opgaver på et forbeholdt virksomhedsområde og da lægerne direkte efterspørger jordemødre.

HK's "Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis" dækker derimod medarbejdere, der er"...beskæftiget med administrative funktioner og/eller yder klinisk bistand i lægepraksis".Jordemoderopgaver er ikke klinisk bistand, men selvstændige jordemoderfaglige opgaver og faldersåledes tydeligt udenfor HK's overenskomstområde.

Derudover varetager jordemødre med deres sundhedsfaglig uddannelse generelt sundhedsfaglige opgaver på et højere niveau end kortuddannede eller ikke-uddannede lægesekretærer, hvilket også understreges af, at når der søges jordemødre i almen praksis, søges der direkte efter en jordemoder eller en sygeplejerske/jordemoder/sundhedsfaglig uddannet personale. PLA har da også indgået overenskomst med DSR og dbio og ikke blot henvist disse til HK-overenskomstensdækningsområde.

Inden ansættelsen i lægepraksis - sparring og kontrakts gennemgang
Overvejer du at søge job i lægepraksis, skal du til samtale, eller har du fået tilbudt ansættelse i lægepraksis, så anbefaler vi, at du kontakter Jordemoderforeningens sekretariat. Du kan få hjælp til forberedelse af jobsamtalen, fremsættelse af lønkrav, kontraktsgennemgang inden underskrivning og anden råd og vejledning.

Efter ansættelsen i lægepraksis
Jordemødre i lægepraksis har ingen tillidsrepræsentant, du er derfor altid velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat, hvis du har spørgsmål til din ansættelse - eller måske har brug for sparring og råd forud for en årlig lønforhandling.


Overenskomst

Overenskomsten for konsultationssygeplejersker

Klik her for overenskomst 


Kontrakt

Jordemoderforeningens anbefaling til kontrakt for jordemødre ansat i lægepraksis

Klik her for kontrakt


Har du brug for hjælp

Har du brug for hjælp i forbindelse med ansættelse i lægepraksis kan du kontakte juridisk konsulent Pernille Thykier, pet@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk


Pjece om jordemødre i lægepraksis

Jordemoderforeningen har udgivet en pjece om, hvad jordemødre laver i lægepraksis. Pjecen kan fx bruges som bilag til ansøgninger til stillinger i lægepraksis. 

 Læs pjecen her

Hvis du ønsker at få tilsendt pjecen, skal du sende en mail til Jette Poder, jpo@jordemoderforeningen.dk, hvor du oplyser navn, adresse og det ønskede antal pjecer.