Ansættelse i kommunerne

Hvis du får ansættelse som jordemoder i en kommune, sker ansættelsen automatisk på de vilkår, der gælder i vores overenskomst med KL, som vi har indgået sammen med Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. Da der er forholdsvis få jordemødre ansat i kommunerne, har man som ansat jordemoder typisk ikke en tillidsrepræsentant, og du kan derfor altid henvende dig til Jordemoderforeningens sekretariat telefonisk eller pr. mail for nærmere rådgivning om dine løn- og ansættelsesvilkår og det vil være Jordemoderforeningens sekretariat, der forestår forhandlingen med din arbejdsgiver.

Typiske ansættelsesområder 
Jordemødres ansættelse i kommunerne sker typisk indenfor det sundhedsfremmende område, eksempelvis i sundhedscentre. Man ansættes sædvanligvis som jordemoder i et familiehus, familiebehandler, sundhedskonsulent, sundhedsfaglig projektmedarbejder, projektleder, misbrugskonsulent eller lignende, men af ansættelsesbrevet skal også fremgå, at man ansættelse som jordemoder og dermed er omfattet af vores overenskomst med KL. Også hvis man har en akademisk grad, hvor jordemoderuddannelsen har dannet grundlag for optaget på kandidatuddannelsen (fx cand.san. i Jordermodervidenskab eller cand. scient san.) er det Jordemoderforeningens overenskomst man omfattes af. 

Sig ikke op før vilkårene er aftalt 
Jordemoderforeningen anbefaler, at du ikke siger dit nuværende job op, før vilkårene i det nye job er færdigforhandlet – navnlig da der traditionelt i stillinger i kommunerne er et samlet højere løn – og ofte også pensionsniveau – end hvad overenskomstens minimumsbestemmelser foreskriver. Der vil derfor næsten altid være behov for en individuel forhandling af yderligere løn og evt. pension.

Løn og ansættelsesvilkår 
Som kommunalt ansat jordemoder indplaceres du på trin 5 og rykker automatisk til trin 8, når du har 4 års anciennitet. Der kan lokalt aftales højre indplacering på trin 9 eller løntillæg. De fleste jordemødre er ved lokal aftale indplaceret på trin 9 fordi de er ansat som selvtilrettelægger. Du kan vælge KL som ansættelsesområde i vores lønberegner, så du kan se, hvor meget de enkelte trin udgør.

Derudover ydes et mindre anciennitetsbestemt tillæg (1/1 2006 grundniveau) på hhv. årligt 3.100 kr. for mindre end 4 års jordemoderanciennitet, som bortfalder når den ansatte har opnået 4 års jordemoderanciennitet, og 2.200 kr. for mindst 10 års jordemoderanciennitet (stiger til 5.300 kr. pr. 1. april 2022). 

Kvalifikations- og/eller funktionstillæg kan aftales derudover efter reglerne om lokal løndannelse.

Din pension er på 14,44 %, hvoraf du kan vælge, at de 0,34 % i stedet skal udbetales som løn (et løntillæg). Fra 1. april 2022 stiger pensionsprocenten til 17,04 ved valg af pension og 16,70 % ved valg af løntillæg (de 0,34 %). Der kan lokalt aftales en højere pensionsprocent.

Den særlige feriegodtgørelse er 2,3 %

Du vil som udgangspunkt blive ansat som selvtilrettelæggende. Dvs. at du selv tilrettelægger din arbejdstid, som falder på hverdage og i dagtid. Hvis det er meningen, at du skal arbejde på ”skæve” tidspunkter, vil du derimod blive omfattet af den kommunale arbejdstidsaftale, som meget ligner den, du måske kender fra det regionale område.

Øvrige vilkår for din ansættelse fremgår af de fælles Forhandlingsfælleskabet aftaler som er indgået med KL. Dem kan du finde under de enkelte emner fx ”barsel og orlov” m.m. eller via linket til højre til Forhandlingsfælleskabets hjemmeside.

Kontakt Jordemoderforeningen 
Når du kontakter os med anmodning om rådgivning og hjælp i forbindelse med en ansættelse i en kommune, har vi brug for en kopi af stillingsopslaget/en stillingsbeskrivelse, din ansøgning og c.v.

Se overenskomsten med KL (OK21)

Se overenskomsten med KL for ledende jordemødre (OK21)

Forlig mellem Jordemoderforeningen og KL (OK21)

Øvrige vilkår (Forhandlingsfælleskabet og KL)