Ansættelse og afskedigelse

Ansættelse

Region
Langt de fleste jordemødre ansættes i regionerne og er omfattet af en af vores overenskomster på området.
Læs mere om overenskomst for ansatte i regionerne - basis - leder.

Staten
Andre er ansat i  staten som fx undervisere på uddannelsessteder. Jordemoderforeningen har indgået en organisationsaftale for undervisere og en organisationsaftale for ledere ved professionshøjskolerne: Derudover har vi indgået en organisationsaftale for undervisere ved SOSU skolerne.
Læs mere om organisationsaftalen for ansatte ved professionshøjskolerneorganisationsaftale for ledere ved professionshøjskolerne og organisationsaftalen for ansatte ved SOSU-skolerne.

Kommuner
Jordemoderforeningen har ved OK21 indgået overenskomst med KL (Kommunernes Landsforening) sammen med Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen, så hvis du ansættes i en kommune, bliver du ansat efter denne overenskomst (pr. 1. april 2021), som fastsætter dine løn- , pensions- og øvrige vilkår.

Før 1. april 2013 blev jordemødre ansat på individuelle vilkår/kontrakt i kommunerne. Fra 1.april 2013 og indtil 31/3 2021 (OK13, OK15 og OK18) har jordemødre været ansat på en overenskomst som Jordemoderforeningen har indgået med KL via Sundhedskartellet.  

Læs mere om ansættelse i kommunerne

Private virksomheder
Du skal ansættes efter en individuel kontrakt, hvis du skal ansættes steder i det private erhvervsliv, hvor Jordemoderforeningen ikke har indgået overenskomst.

Udover en god løn er det vigtigt, at du sikrer dig gode vilkår for:

 • Arbejdstiden
 • Ferie
 • Pension
 • Adgang til lønforhandling
 • Barsel og omsorgsdage
 • Barns 1. og 2. sygedag 

Brug overenskomsten på det regionale niveau som inspiration og mindstemål.

Jordemoderforeningen anbefaler, at du kontakter juridisk konsulent Pernille Thykier, så hun kan sikre, at du får en kontrakt, der lever op til gældende regler og som stemmer overens med dine forventninger.

Nogle jordemødre er ansat i vikarbureauer. Jordemoderforeningen har indgået overenskomst med flere. Se hvilke vikarburauer der er indgået overenskomster med

Lægepraksis
Andre er ansat i lægepraksis. Jordemoderforeningen har pt. Ingen overenskomst med de Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforeningen (PLA), men arbejder på at få det. Vi rådgiver og vejleder dig om, hvordan du bør ansættes og aflønnes på kontrakt i lægepraksis. Dette med udgangspunkt i de samme vilkår som sammenlignelige faggrupper ansat i lægepraksis.
Læs mere om ansættelse i lægepraksis og de overenskomstmæssige lønstigninger.
Læs pjecen 'Jordemødre i Lægepraksis

Storkereden
Jordemoderforeningen har indgået overenskomst med Storkereden for 2017 - 2020. 
Se aftalen her

Ansættelsesvilkår

Dit ansættelsesbrev
Når du bliver ansat et nyt sted, har du krav på at få et ansættelsesbrev. Ansættelsesbrevet skal indeholde oplysninger om alt, hvad der er relevant for din ansættelse fx:

 • Arbejdssted
 • Stillingsbetegnelse
 • Løn
 • Pension
 • Arbejdstid
 • Overarbejdsbetaling
 • Ferie
 • Opsigelsesvarsler

Du har ret til et tillæg til dit ansættelsesbrev eller et nyt ansættelsesbrev, hvis dit ansættelsesforhold på et tidspunkt ændrer sig væsentligt.

Opsigelse og afskedigelse

Gå til Opsigelse og afskedigelse

Funktionsbeskrivelser

Jordemoderforeningens beskrivelse af traditionelle jordemoderfunktioner
Se funktionsbeskrivelser

Beskæftigelsesanciennitet

Aftale om beskæftigelsesanciennitet

Nyt job?

Når du får tilbudt et nyt job så husk at kontakte din nye TR hvis du...

du i din nuværende stilling har løntillæg ud over din grundløn på trin 5 eller 6 eller er indplaceret på trin 7 eller 8 

du får ansættelse i en stilling, hvor der skal aftales en anden indplacering end trin 5 eller 6 eller tillæg til stilling på grund af krav i stillingen til særlige kompetencer eller varetagelse af særlige opgaver 

du i øvrigt mener, at du bør have tillæg til grundlønnen eller en anden indplacering end den du anciennitetsmæssigt er berettiget til.

du får tilbudt en lederstilling bør du altid kontakte Jordemoderforeningens sekretariat, så lønnen kan blive forhandlet inden din tiltræden. Jordemoderforeningen anbefaler, at du ikke siger din nuværende stilling op, før lønnen i den nye stilling er forhandlet.

Ansat som ufaglært

Jordemoderforeningen har fået en henvendelse om, hvorvidt sygehusene kan ansætte jordemødre som ufaglært arbejdskraft — fx som sommerferievikarer på diverse afdelinger.

Jordemoderforeningen har overenskomst med Danske Regioner og det er Jordemoderforeningens klare opfattelse, at ansættes man på et sygehus vil jordemoderens sundhedsfaglige baggrund og uddannelse være forudsætningen og årsagen til ansættelsen, og dermed skal ansættelsen ske på Jordemoderforeningens overenskomst.