Evidens omkring igangsættelser

Behov for viden om igangsættelse?
DSOG godkendte på Sandbjergmødet i januar 2011 den ny guideline: 'Graviditet efter termin', hvori det anbefales, at alle har født inden gestationsalder 42+0.

Fødeafdelinger landet over ændrede retningslinjer på baggrund ad DSOG's anbefalinger og tilbød gravide kontrol i uge 41+0 og igangsættelse indenfor den efterfølgende uge.

Jordemoderforeningen har samlet en række artikler, der er relevante for emnet og som direkte har haft betydning for udviklingen. Vi har desuden samlet de artikler, som vi har bragt i Tidsskrift for Jordemødre om emnet.

Litteraturliste 

Listen illustrerer de løbende diskussioner og udviklingen, men kan ikke ses som udtømmende for området. 
Senest opdateret den 2. januar 2020.

Routine induction in late-term pregnancies: follow-up of a Danish induction of labour paradigm (fra 2019): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31848171
Dansk registerstudie, der evaluerer ændring i retningslinjer for igangsættelse af fødsel i 2011

Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at 42 weeks (fra 2019): - https://www.bmj.com/content/367/bmj.l6131
Svensk RCT-studie, som havde til formål at undersøge risikoen ved at føde i uge 43 fremfor i uge 42

Women's experiences of induction of labour: Qualitative systematic review and thematic synthesis (fra 2019) - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30390463
Systematisk review af kvinders oplevelse ved at fødslen sat i gang

Labor Induction versus Expectant Management in Low-Risk Nulliparous Women (fra 2018) - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30089070
Multicenter trial finder ingen forskel på neonatale outcomes ved igangsættelse i uge 39

Fagligt indstik: Rutinemæssig igangsættelse over termin (årgang 2018, nr. 9) - http://jmf.typo3cms.dk/nyhed/artikel/fagligt-indstik-rutinemassig-igangsattelse-over-terminen/
Fagligt indstik i Tidsskrift for Jordemødre med udgangspunkt i det systematiske review af Eva Rydahl et al.: ”Effects of induction of labor prior to post-term in low-risk pregnancies: a systematic review” publiceret i 2019

Women's experience of post-term pregnancy (fra 2016) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27451487
Dansk kvalitativt studie af kvinders oplevelse ved at gå over termin 

Quality assessment of patient leaflets on misoprostol-induced labour: does written information adhere to international standards for patient involvement and informed consent? (fra 2016) - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27235300
Kvalitetsvurdering af patientpjecer indeholdende information om igangsættelse af fødsel med misoprostol

Risikotænkning eller sund fornuft? 
Artikel i Tidsskrift for Jordemødre før de nye guidelines blev vedtaget. Artiklen omhandler bevæggrunde for potentielt at ændre guidelinen (fra 2009): http://jmf.typo3cms.dk/tidskrift/artikel/artikler-om-graviditas-prolongata-g-p/

Graviditet efter termin 
DSOG's guideline 'Graviditet efter termin' (fra 2011)
gynobsguideline.dk/files/Graviditas%20prolongata2011_endelig.pdf

Reduction in stillbirths at term after new birth induction paradigm: results of a national intervention 
Artiklen af Hedegaard et al omkring igangsættelser, med fokus på intrauterin fosterdød sammenholdt med udviklingen i igangsættelse (fra 2014): 
https://bmjopen.bmj.com/content/4/8/e005785.short

Betydning af proaktiv igangsættelsespolitik for perinatale udfald (2014) 
Et resume af artiklen af Hedegaard et al om intrauterin død kan læses her: http://jmf.typo3cms.dk/tidskrift/artikel/betydning-af-proaktiv-igangsattelsespolitik-for-perinatale-udfald/

Resume af forskning: Langt færre børn dør intrauterint (2014) 
En grundig kritisk gennemgang af studiet af Hedegaard et al kan læses i Tidsskrift for Jordemødre, årgang 2014, nr.7 http://jmf.typo3cms.dk/nyhed/artikel/resume-af-forskning-langt-farre-born-dor-intrauterint/

Perinatal outcomes following an earlier post-term labour induction policy: a historical cohort study (fra 2015) 
Artiklen af Hedegaard et al, med fokus på den perinatale mortalitet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25690911

Betydning af proaktiv igangsættelsespolitik for perinatale udfald (fra 2015) 
Her følger et resume af artiklen af Hedegaard et al om perinatalt udfald, fra Tidsskrift for Jordemødre: http://jmf.typo3cms.dk/nyhed/artikel/betydning-af-proaktiv-igangsattelsespolitik-for-perinatale-udfald/

Hvordan forskningsresultater bliver sandhed (2015) 
For en metodekritisk grundigere gennemgang henviser vi til den metodekritiske artikel af Sanne Lausen Wolff, der blev bragt i Tidsskrift for Jordemødre: http://jmf.typo3cms.dk/nyhed/artikel/hvordan-forskningsresultater-bliver-sandhed/

Induction of labor at 41 weeks or expectant management until 42 weeks - preliminary results of the INDEX trial (2017) 
Foreløbige resultater fra et randomiseret hollandsk studie, der har undersøgt igangsættelse i uge 41+0 vs afventende til uge 42+0. Studiet har i sine foreløbige resultater ikke kunne påvise en forskel imellem grupperne. 
http://www.ajog.org/article/S0002-9378 (16)31911-1/pdf

Overvejelser til resultaterne fra dette studie: 
Artiklen, som er baseret på præliminære resultater, konkluderer, at man ikke finder nogen statistisk forskel imellem grupperne. Man skal dog i denne sammenhæng være opmærksom på, at man måler på meget sjældne udfald, som man nok ikke vil kunne påvise en statistisk forskel på, selvom man har næsten 2000 kvinder med i studiet. Man fandt, at der i gruppen af igangsatte i uge 41+0 var ét barn, der døde intrauterint, mens der i den afventende gruppe var 2 børn, der døde intrauterint. Dette er ikke nok til at opnå en statistisk sikker forskel med, men risikoen var dobbelt så stor. Ved en udtalelse, der udelukkende beror på den statistiske signifikans, risikerer man dog hermed at lave det, man indenfor statistikken kalder en type 2 fejl; man risikerer at overse en reel forskel, fordi populationen er for lille.

Studiet understøtter en formodning om, at der ikke er forskel på udkommet ved igangsættelse uge 41+0 i forhold til uge 42+0 blandt lavrisiko gravide, men reelt har vi nok brug for større studier for at kunne sige det med lidt bedre sikkerhed.

Og her skal man være varsom med ikke at forfalde til de gamle RCT'er, der er på området, da de ofte sammenligner med afventende behandling til langt ud over uge 42+0.

Der pågår pt et stort tilsvarende svensk RCT, som stiler mod at inkludere 10.000 kvinder. Af samme årsag kommer der nok til at gå en del år endnu, inden vi kan udtale os med større sikkerhed.

Internationale tendenser med mulig indflydelse på den fremtidige igangsættelsespolitik i Danmark?

Induction at 39 Weeks Is Better for Mother and Baby (2016) 
Resume over et emne præsenteret på American College of Obstetrician and Gynecologists (ACOG) årsmøde i 2016 
https://www.medscape.com/viewarticle/863383 (kræver (gratis) registrering)

Rutinemæssig igangsættelse i uge 39 
Kommentar til artiklen fra ACOG, fra Tidsskrift for Jordemødre (fra 2016) http://jmf.typo3cms.dk/nyhed/artikel/rutinemassig-igangsattelse-i-uge-39/