Jordemoderfaglig kode- og registreringsvejledning

Generelt om kodning og registrering 
For at en kontakt kan registreres som en ydelse, skal den indebære en direkte kontakt mellem jordemoder og den gravide/moderen (evt. barnet) med et fagligt indhold, som har en sådan karakter, at det fører til et journalnotat.

Definition af planlagt 
En planlagt jordemoderkonsultation følger afdelingens normale planlægnings-, indkaldelses- og aftalerutiner jf. definition af planlagt patientkontakt i 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter' (Sundhedsdatastyrelsen 2018, kapitel 14.2s. 152). Henvendelsen handler om en tilstand af ikke-akut karakter. Henvendelser i åben konsultation skal kodes som planlagte, hvis det ikke handler om en akut tilstand. (Se definition på akut). Det planlagte går på den gravides/fødende tilstand og ikke på afdelingens planlægning. SKAL den gravide ses nu eller kan det lige så godt være i morgen? Kan det lige så godt være i morgen, er hun ikke akut. Er konsultationsjordemoderen f.eks.kommet bagud og spørger akutmodtagelsen om de kan tage en af de gravide på programmet, får den gravide en planlagt jordemoderkonsultation, da den gravide ikke har et akut behov. Det har ingen betydning at det foregår i akutmodtagelsen, det er alene den gravides tilstand, der har betydning.

Definition af akut 
'Akut' anvendes i betydningen 'i forhold til akut tilstand' 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter'(Sundhedsdatastyrelsen 2018, kapitel 14.2, s. 150). Det betyder, at patienten ses umiddelbart, uanset om der er ledig kapacitet eller ej. En akut jordemoderkonsultation følger ikke afdelingens normale planlægning jf. definition af akut patientkontakt i 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter' (Sundhedsstyrelsen 2011, s. 200). Konsultationen skal have en karakter, så det fører til et journalnotat. Hvis f.eks. en gravid ringer med mange plukkeveer og kons.jordemoderen tilfældigvis har en ledig tid samme dag, som hun får, er dette en akut jordemoderkonsultation, da den gravide skal ses i dag, uanset om hun så kommer på et planlagt program.

Definition af en basis jordemoderkonsultation 
En basis jordemoderkonsultation er en planlagt direkte kontakt mellem jordemoder og gravid. Indholdet vil være bestemt af behov og gestationsalder som beskrevet i 'Anbefalinger for Svangreomsorg' (Sundhedsstyrelsen 2013, kap 4.4). Kontakten kan enten foregå i jordemoderkonsultationer/centre eller på fødestedet. Kontakt på fødestedet kan f.eks. være med henblik på igangsættelse eller RhesusD profylakse.

Definition af udvidet jordemoderkonsultation 
En udvidet jordemoderkonsultation indeholder det samme som en basis jordemoderkonsultation og derudover et særligt tilbud til en gravid med særlig(e) behov. Der skal være tale om en udvidelse af konfrontationstid og/eller udvidelse af tid til tværfaglig kontakt. Den udvidede jordemoderkonsultation vil altid være planlagt. Ved flere særlige behov vælges den type af udvidet jordemoderkonsultation, der har været mest tungtvejende for visitationen. F.eks. den gemelligravide som tillige er udfordret af sin psykosociale situation, og går i en konsultation for sårbare gravide, da det er en større udfordring end gemelligraviditeten. Er der slet ikke en kode som passer, det kan f.eks. være en gravid hjertesyg kvinder, en gastric bypass opereret eller en gravid som venter et sygt barn, kan koden første udvidet jordemoderkonsultation BKUA22A og opfølgende udvidet jordemoderkonsultation BKUA22B bruges.

Definition af første jordemoderkonsultation 
Første jordemoderkonsultation er den første planlagte jordemoderkonsultation i graviditeten i regi af det pågældende fødested. Ved flytning af konsultationssted fra regi af et fødested til et andet, kan der gives ét nyt første besøg, såfremt, der er afsat ekstra ressourcer til besøget med henblik på optagelse af anamnese.

Definition af opfølgende jordemoderkonsultation 
En opfølgende jordemoderkonsultation er en planlagt jordemoderkonsultation før fødsel ud over første jordemoderkonsultation. Kontakten kan enten foregå i jordemoderkonsultationer/centre eller på fødestedet. Definition af en jordemoderkonsultation efter fødsel En jordemoderkonsultation efter fødsel er en direkte planlagt eller akut kontakt mellem jordemoder og patient efter fødsel. Indholdet af konsultationen kan være vejledning i familiedannelse, moderens fysiske og psykiske restitution, amning/ernæring og spædbarnspleje jf 'Anbefalinger for Svangreomsorg' (Sundhedsstyrelsen 2013, kap15). Koden kan gives til mor og/eller barn afhængigt af ydelsens karakter. Vejledning i amning og/eller spædbarnspleje registreres på morens kontakt. Hvis der er behov for undersøgelse af barnet med f.eks. blodprøve (bilirubin), podning eller et lægetilsyn, skal der registreres en jordemoderkonsultation efter fødsel på barnets kontakt. Såfremt der er afsat tid til opfølgning på både mor og barn, og der er en nedskrevet procedure for indholdet, kan der gives en jordemoderkonsultation på både mor og barn. Det kræver, ligesom en udvidet jordemoder konsultation, at indholdet er ud over en "basiskonsultation".

Definition af efterfødselssamtale med jordemoder 
En efterfødselssamtale med jordemoder er en samtale, hvor der er en direkte kontakt mellem jordemoder og patient. Den skal have en karakter, så den fører til et journalnotat. Samtalen tager udgangspunkt i kvindens og partnerens oplevelse af graviditet og fødsel med henblik på bearbejdning af forløbet (jf. beskrivelse i 'Anbefalinger for Svangreomsorg' (Sundhedsstyrelsen 2013, kap15.4). En efterfødselssamtale med jordemoder kan stå alene eller kan kombineres med en jordemoderkonsultation efter fødslen.

Definition af et hjemmebesøg 
'Hjemmebesøg er alle besøg, hvor en sundhedsfaglig person fra sygehuset er i patientens hjem. Hjem inkluderer institution, og lignende, hvor patienten bor eller skal bo i fremtiden' (Fællesindhold for basisregistrering 2018, s. 151). Ved et hjemmebesøg indberettes altid koden AAF6 som procedurekode sammen med koderne for den udførte kliniske ydelse, f.eks. BKUA28B planlagt jordemoderkonsultation efter fødslen (fra Fællesindhold for basisregistrering 2018, s. 102)

Definition af særlige ydelser under graviditet eller efter fødsel 
En særlig ydelse kan ydes særskilt eller kombineres med en jordemoderkonsultation. Ydelsen skal være ud over standarden for indholdet af en basis jordemoderkonsultation. En særlig ydelse er et supplerende tilbud med særligt fokus, og der skal være tale om en særskilt eller udvidet konfrontationstid.

Definition af fødsels- og forældreforberedelse, gruppe 
En gruppe består af mellem 2 og 12 gravide eventuelt med partnere.

Definition af jordemoderkonsultation, gruppe 
En gruppekonsultation, der alene indeholder det samme som en basiskonsultation, men blot afholdes i en gruppe, skal have én kode af BKUA2*. Hvis der gives et fødsels- og forældreforberedende tilbud kombineret med gruppekonsultation skal der gives en kode for gruppekonsultationen (BKUA2*) og 'fødsels- og forældreforberedelse, gruppe' (BKUA31B).

Definition af fødselsangst 
Fødselsangst benyttes som et bredt begreb for gravide med et øget behov for individuel forberedelse til og/eller planlægning af den forestående fødsel pga. bekymringer af en sådan karakter, at hun tilbydes tilknytning til et udvidet konsultationstilbud eller modtager særskilt(e) samtale(r) med baggrund i fødselsangsten. (Jf. beskrivelse i 'Anbefalinger for svangreomsorgen'Sundhedsstyrelsen 2013, kap 16.2)

Definition af telefonkonsultation/ email/sms/videokonsultation 
Klinisk virtuel kommunikation med patient som led i behandling eller kontrol af sygdom, som resulterer i et klinisk journalnotat ('Fællesindhold for basisregistrering 2018, s. 153).

Udvalget for jordemoderfaglig kode- og registreringspraksis

Den 16. november 2011, opdateret den 29. juni 2017, opdateret den 18.januar 2018